bis_dorota2_339  Dr Dorota Bis

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Aleje Racławickie 14

20-950-Lublin

 

Specjalność naukowa:  Pedagogika ogólna

2006 - Rozprawa doktorska na temat : Środki społecznego komunikowania a style życia dzieci w wieku szkolnym

 

Zainteresowania naukowe dotyczą obszarów:

 • komunikacji w procesie wychowania;
 • edukacji medialnej z ukierunkowaniem na specyfikę i funkcje mediów i multimediów;
 • mediów - ich szans i zagrożeń w kontekście wyzwań wychowawczych dla środowiska rodziny, szkoły, Kościoła;
 • relacji dziecko - media w odniesieniu do kształtowania stylów życia;
 • roli mediów w wychowaniu chrześcijańskim.

 

Dorobek naukowy:  

Współredakcja książki: Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej Wybór dokumentów, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007.

Opublikowanych 26 artykułów w pracach zbiorowych.

Uczestnictwo w 35 sympozjach i konferencjach naukowych.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykłady:

 • Wprowadzenie w zagadnienia edukacji medialnej (studia stacjonarne 1 stopnia)
 • Pedagogika mediów (studia niestacjonarne II stopnia).
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia: Historia i Wiedza o Społeczeństwie
 • Pedagogika ogólna (studia niestacjonarne I stopnia - Historia)

Seminaria:

Seminarium dyplomowe (Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego)

Konwersatoria:

Edukacja medialna  (studia stacjonarne - IV rok Pedagogiki)

Ćwiczenia:

Pedagogika katolicka, (studia stacjonarne - II rok Pedagogiki)

 

Wyjazdy na stypendia naukowe:

IV.2008-Katolicka Univerzita w Rużomberku. Stypendium w ramach Programu LLP-Ersamus

 

Udział w projektach międzynarodowych:

2007/08 - Instytut Pedagogiki KUL, Współprzygotowanie Międzynarodowego Projektu w zakresie intensywnego kształcenia pracowników socjalnych dla Europy w ramach „Spring Academy 2008" (LLP Erasmus Intensive Program:Building civil society and fighting social exclusion - contemporary challenges for social work") oraz „Autumn Seminars 2008" (LLP Erasmus Intensive Program: Making Civil Society Work and Fighting Social Exclusion).

Przyznane nagrody przez Rektora KUL:

 • 2005 - zespołowa III stopnia za działalność społeczno-organizacyjną i całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych
 • 2006  - za rozprawę doktorską.
 • 2007 - indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne.
 • 2008 - zespołowa IV stopnia za projekt IP, za przygotowanie szczegółowego kursu intensywnego kształcenia pracowników socjalnych dla Europy w ramach Spring Academy oraz wypracowanie szczególnej umiejętności pracy w zespole i współpracy na rzecz rozwiązywania problemów.

 

Zaangażowanie w ramach Uczelni:

 • współorganizowanie 10-ciu konferencji i sympozjów naukowych - Instytut Pedagogiki KUL
 • prowadzenie warsztatów tematycznych w ramach I i II Dni Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki KUL
 • w latach 2000-2004 - przedstawiciel młodszych pracowników Instytutu Pedagogiki na Radzie Wydziału Nauk Społecznych KUL
 • od października 2007 - opiekun I roku pedagogiki
 • od 2007 roku członek zespołu przygotowującego i realizującego, w Instytucie Pedagogiki, Międzynarodowe Projekty w zakresie intensywnego kształcenia pracowników socjalnych dla Europy w ramach „European Spring Academy 2008" oraz „Autumn Seminars 2008".
 • 2008 - warsztaty naukowe w ramach V Lubelskiego Festiwalu Nauki: Jan Paweł II o mediach w służbie człowiekowi.

ksiazka_edukacja_szewczak_bis

Wykaz publikacji za lata 2000-2008

I. Współredagowanie książki

 • Bis D., Szewczak I., (red.), Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej. Wybór dokumentów, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007.

II. Artykuły w pracach zbiorowych

 • Bis D., Misja wychowawcza Kościoła wobec środków społecznego przekazu, w: R. Bieleń (red.),W służbie rodziny, Warszawa, Wydawnictwo Salezjańskie, 2000, s. 63-72.
 • Bis D., Magier P., Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze stuleciem dziecka, „Przegląd Uniwersytecki", KUL 2000, nr VI, s. 22.
 • Bis D., Misja wychowawcza w ujęciu Romano Guardiniego, w: A. Rynio (red.), Wychowanie człowieka otwartego, Kielce, JEDNOŚĆ, 2001, s. 257-260.
 • Bis D., Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego, w: W. Korzeniowska (red.), Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Kraków, IMPULS, 2001, s. 409-415.
 • Bis D., Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie za rok 2000 (prezentacja), „Roczniki Nauk Społecznych" TNKUL 2001, t. XXVIII-XXIX, s. 173-174.
 • Bis D., Rodzina jako podstawowe środowisko wychowania do korzystania ze środków społecznego komunikowania, „Roczniki Nauk Społecznych", TN KUL 2002, t. XXX, z. 2, s. 171-184.
 • Bis D., Edukacja medialna w dobie przemian edukacyjnych, w: W. Korzeniowska (red.), Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, Kraków, IMPULS, 2002, s. 219-227.
 • Bis D., Media w życiu rodziny, w: J. Wilk (red.),W służbie dziecku, Lublin, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, 2003, t. II, s. 417-423
 • Bis D., Mass media wobec kultury, w: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków, WNAP, 2003, t. II, s. 115-122.
 • Bis D., Edukacja medialna jako wymiar wychowania integralnego, w: M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio (red.), W trosce o integralne wychowanie człowieka, Lublin, KUL, 2003, s. 469-476.
 • Bis D., Dziecko a mass media. Szanse i zagrożenia dla procesu wychowania w rodzinie, „Rocznik Pedagogiki Rodziny. Studia i rozprawy", Piotrków Trybunalski 2003, t. VI, s. 157- 169.
 • D. Bis., Szanse i zagrożenia dla procesu wychowania w rodzinie, w: H. Cudak. L. Marzec (red.), Współczesna rodzina Polska - jej stan i perspektywy, Mysłowice, 2005, t. II, s. 309-322.
 • D. Bis., Rodzina Media Kultura, w. W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność, IMPULS, Kraków 2005, s. 305-316.
 • D. Bis., Wychowanie do poszanowania przyrody w ujęciu Księdza Profesora Józefa Wilka, w: B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003), Lublin, KPR, 2006, s. 127-131.
 • D. Bis., Środki społecznego przekazu jako element środowiska wychowawczego w nauczaniu Jana Pawła II, w: J. Śledzianowski, T. Sakowicz (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Kielce, AŚ, 2006, s. 375-383.
 • D. Bis., Państwo, Kościół i Szkoła, jako instytucje wspomagające rodzinę w edukacji medialnej, w: J. Majchrzyk-Mikuła, J. Saran (red.), Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy, Ryki, WSUPIZ, 2006, s. 281-290.
 • Bis D., Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rodziny w społeczeństwie informacyjnym, w: H. Marzec, M. Pindera (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia, Piotrków Trybunalski, NWP, 2007, t. I, s. 123-138.
 • Bis D., W służbie rodzinie, w: Roczniki Nauk Społecznych KUL, t. XXXV, z. 2-2007, s. 101-108.
 • Bis D., Iluzoryczność wzorców proponowanych młodzieży w mass mediach, w: F.W. Wawro (red.), Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, s. 195-217.
 • Bis D., Społeczeństwo informacyjne szansą i zagrożeniem dla wychowania chrześcijańskiego, w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, s. 890-913.
 • Bis D., Wychowanie do poszanowania kultury i przyrody wyzwaniem dla przenikania się tradycji i nowoczesności w polityce rolnej,w: M. Szewczak, R.Sura (red.),Wspólna Polityka Rolna Tradycja i nowoczesność, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, s.83-92
 • Bis D., Pedagogiczne aspekty „kultury medialnej" rodziców, Lublin, w: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Wydawnictwo KUL, 2007, s. 122-139.
 • Bis D., Recenzja książki: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003), red. B. Kiereś, ks. M. Nowak, D. Opozda, Lublin, KPR, 2006, s. 238, w: Rozprawy Naukowe, Państwowa, T.I, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2007, s. 205-209.
 • Bis D., Komunikacyjne aspekty „medialnego stylu życia" dzieci w wieku szkolnym, w: Roczniki Nauk Społecznych KUL, t. XXXVI, z. 2-2007, s. 101-117.
 • Bis D., Zagrożenia dla procesu edukacji w kontekście globalnych przekazów medialnych, w: T. Jablonsky, K. Tišťanovǎ, Problematika socjalno-patologickўch javov v ŝkolskom prostredǐ - stav,prevencia, riešenie. Katolǐcka Univerzita w Ružomberok, 2008, s. 72-81.
 • Bis D., Nowe media wyzwaniem dla współczesnej rodziny, w: T. Sakowicz, Sakowicz. Gąsior (red.), Rodzina źródłem życia i mądrości, Kielce 2008, s. 229-237.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SYMPOZJACH NAUKOWYCH

 • 16-17.IV.2000, KUL: Sympozjum z okazji stulecia działalności Salezjanów w Polsce: Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko (współorganizator).
 • 25-27.X.2000, KUL: Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczne, Dziecko w XX wieku. Rozrachunek ze „Stulecia dziecka". Komunikat w sekcji VI: Media w życiu rodziny (współorganizator).
 • 16.XI.2000, KUL: Międzynarodowa Sesja Naukowa: Wychowanie człowieka w świetle „zmysłu religijnego" ks. L.Giussaniego, komunikat w sekcji III: Misja wychowawcza w ujęciu R. Guardiniego (współorganizator).
 • 22-24.VI.2001, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie: II Ogólnopolska Konferencja Inter i Transdyscyplinarna: Człowiek i człowieczeństwo. Strategia bycia i stawania się człowiekiem. Referat: Środki społecznego przekazu a podejmowanie d
  ecyzji przez dzieci.
 • 15-16.X.2001, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania". Referat w sekcji II: Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego.
 • 8.XII.2001, KUL: Sesja Naukowa poświęcona Ks. Piotrowi Porębie (współorganizator).
 • 17-18.I.2002, Akademia Pedagogiczna w Krakowie: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nauki pedagogiczne ich rozwój i wkład w przemiany edukacyjne". Referat w sekcji I: Mass media wobec kultury.
 • 12-14.IX.2002, KUL: Konferencja z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego: „W trosce o integralne wychowanie człowieka". Komunikat: Edukacja medialna jako wymiar wychowania integralnego (współorganizator).
 • 21-16.X.2001, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: „Przemiany w naukach o wychowaniu; idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna". Referat w części I: Edukacja medialna w dobie przemian edukacyjnych.
 • 19-20.V.2003, Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim: VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „Współczesna rodzina Polska - jej stan i perspektywy. Referat w sekcji III: Dziecko a mass media. Szanse i zagrożenia dla procesu wychowania w rodzinie.
 • 20-21.X.2002, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych: „Rodzina- wartości preferowane i modele życia" - Referat: Rodzina Mass Media Kultura.
 • 27-28.IV.2004, KUL: I Dni Pedagogiczne KUL „PAIDAGOGOS DZISIAJ" - Warsztaty: Media a rodzina (Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL i Samorząd Studentów Pedagogiki KUL).
 • 5.V.2004, UMCS: Konferencja: Rozwój osobisty w pracy pedagoga i psychologa. Referat: Misja wychowawcza jako zadanie rozwojowe. Dyskusja panelowa na temat „Istota rozwoju osobistego w pracy psychologa i pedagoga". (Organizatorzy: Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki UMCS oraz Studenckie Koło Naukowe „Quaero").
 • 26.10.2004, KUL: Sympozjum Naukowe: Ksiądz Profesor Józef Wilk i Jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów pedagogiki. Komunikat: Wychowanie do poszanowania przyrody w ujęciu ks. prof. Józefa Wilka, (współorganizator).
 • 19-20.04.2005, KUL: II Dni Pedagogiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: „Pedagog wobec problemów współczesnej młodzieży". Sesja warsztatowa: Obraz dziewczyny i chłopaka lansowany przez media a jego realność.
 • 23-24.V.2005, Katedra Pedagogiki Społecznej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach: VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Rodzina Polska w trzecim tysiącleciu". Referat w sekcji I: Społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania rodziny w społeczeństwie informacyjnym.
 • 15-16.V.2006, Akademia Świętokrzyska w Kielcach - Sympozjum Naukowe „Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny". Referat w sekcji I: Środki społecznego przekazu jako element środowiska wychowawczego w nauczaniu Jana Pawła II.
 • 22.VI.2006, Konferencja Naukowa w Rykach: Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy. Referat w sekcji II: Państwo, Kościół i Szkoła - jako instytucje wspomagające rodzinę w edukacji medialnej.
 • 23-24.X.2006, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Szkoła rodziców" - aktualny stan i perspektywy. Referat w sekcji IV: Pedagogiczne aspekty „kultury medialnej" rodziców, (współorganizator).
 • 15.IX.2006, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności". Referat w grupie IV: Społeczeństwo wirtualne szansą i zagrożeniem dla wychowania chrześcijańskiego, (współorganizator).
 • 21-22.V.2007, Katedra Pedagogiki Społecznej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach: VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Rodzina na początku III tysiąclecia i jej problematyka". Referat w sekcji II: Style życia dzieci w wieku szkolnym w kontekście medialnym.
 • 11-14.VI.2007, Katedra Pedagogiki Ogólnej KUL JPII oraz Zespół Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN: Międzynarodowa Konferencja „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej". Referat w sekcji IV: Antropologiczne podstawy edukacji medialnej, (współorganizator).
 • 17-19.IX.2007, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, KUL JPII, UMCS: VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: „Edukacja - moralność - sfera publiczna". Referat w sekcji III/D: Kulturowa dominacja mediów a sfera publiczna.
 • 8-10.X.2007, Zakład Edukacji Medialnej i Technologii Informacyjnych Instytutu Pedagogiki oraz Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Zakład Pedeutologii Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu UAM w Poznaniu, Stowarzyszenie VEUBE - Spohns Haus w Niemczech: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Media - Kultura - Edukacja na pograniczu narodów i kultur. Tradycje - doświadczenia- perspektywy. Referat: Pedagogika medialna w dobie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • 18.X.2007, Katedra Katechetyki Integralnej KUL JP II: Konferencja: Młodzi w cyberprzestrzeni. Wyzwania pedagogiki i psychologii szkolnej. Referaty w sekcji I-II-III dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących.
 • 12-13.XI.2007, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Urząd Miasta Staszowa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość- przyszłość". Referat w sekcji II: Edukacja medialna wyzwaniem dla współczesnej szkoły.
 • 16.XII.2007, Katedra Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberoku: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Zagadnienia zjawisk społeczno-patologicznych w środowisku szkolnym - stan, profilaktyka, rozwiązania". Referat w sekcji II: Zagrożenia dla procesu edukacji w kontekście globalnych przekazów medialnych.
 • 4.XII.2007, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: „Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską". Referat w sekcji III: Media w służbie działań społecznych, (współorganizator)  
 • 8.IV.2008, Katedra Katechetyki Integralnej KUL JP II: Konferencja naukowa: Internet a dydaktyka i psychologia mediów. Referat w I części: Internet - pedagogficzne implikacje.
 • 17.IV.2008, Koło Naukowe Studentów INoR: Dzień Patronalny INoR: „Narzeczeni są wśród nas". Warsztaty dla studentów na temat: Komunikacja w relacji.
 • 14-15.V.2008, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Dla kogo resocjalizacja? Obszary zagrożeń i patologii współczesnej rodziny". Referat w sekcji II: Nowe media wyzwaniem dla współczesnej rodziny.
 • 1.IX-3.IX.2008, St. Marienthal - Niemcy, Zakład Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komunikacja jako wartość, wartości w komunikacji. Referat w sekcji I: Osoba-najważniejszym podmiotem komunikacji społecznej.
 • 15-18.IX.2008, Wrocław: I Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na temat: Kreowanie komunikowania - zawartość, kontrola, krytyka. Referat w sekcji IX: Uwarunkowania wpływu mediów na style życia dzieci w wieku szkolnym.
 • 24-26.IX.2008, KUL: V Lubelski Festiwal Nauki: Warsztaty naukowe dla uczniów gimnazjów, liceum oraz nauczycieli na temat: Jan Paweł II o mediach w służbie człowiekowi.
 • 16-17.X.2008, Zakład Filozofii i Socjologii Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Konferencja naukowa: Tradycja - współczesność - nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej". Referat: Media wyzwaniem dla wychowania chrześcijańskiego.

 

Dr Dorota Bis
Instytut Pedagogiki KUL
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej

e-mail: dbis@kul.lublin.pl
Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2008, godz. 15:46 - Tomasz Petkowicz