Regulamin Programu GROSIK

Regulamin

określający zasady udziału w Programie GrosikI. Postanowienia ogólne

  1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- Program - Program Grosik;

- Regulamin - Regulamin określający zasady udziału w Programie Grosik;

- Karta - karta Grosik;

- Wydający - SOLKARTA sp. z o.o., Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk;

- Partner - podmiot umieszczony na liście Partnerów, udzielający przy zakupie towarów i usług określonego rabatu;

- Uczestnik - członek NSZZ „Solidarność", który przystąpił do Programu Grosik.

- Pełnomocnik Regionalny - osoba desygnowana w imieniu Regionu NSZZ „Solidarność" mająca pełnomocnictwo Zarządu Solkarta Sp. z o.o.

  1. Regulamin określa zasady udziału w Programie.
  2. W Programie uczestniczą członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) „Solidarność".
  3. Regulamin wraz z listą Partnerów obejmuje wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie podpisu pod Regulaminem i odebranie Karty.
  4. Wydający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnego z Regulaminem wykorzystania Karty.
II. Warunki przystąpienia do Programu

  1. Członek NSZZ „Solidarność" przystępuje do Programu za pośrednictwem podstawowej jednostki organizacyjnej NSZZ „Solidarność", w której jest zrzeszony.
  2. Przystąpienie następuje poprzez zaakceptowanie Regulaminu, złożeniu oświadczenia i odebranie Karty.
  3. Lista Partnerów Programu umieszczona jest na stronie internetowej: www.solkarta.pl.


III. Zasady Programu

1. Uczestnik otrzymuje opatrzoną między innymi kodem kreskowym Kartę.

2. Karta jest własnością Wydającego.

3. Osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i listą Partnerów.

4. Informacje o zmianach Regulaminu i listy Partnerów dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej: www.solkarta.pl

5. W przypadku rezygnacji z członkowstwa w NSZZ „Solidarność" Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu Karty Wydającemu lub podstawowej jednostce organizacyjnej NSZZ „Solidarność", w której jest zrzeszony.

6. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową, płatniczą, ani debetową.

7. Okazanie Karty uprawnia do uzyskania rabatu na towary lub usługi zakupione w punkcie sprzedaży Partnera.

8. Lista Partnerów dostępna jest na stronie internetowej: www.solkarta.pl.IV. Utrata, zastrzeżenie, wymiana Karty

1. Karta opatrzona są indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem Karty obciąża Uczestnika, który zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wydającego poprzez Pełnomocnika Regionalnego.V. Komunikacja z Uczestnikami

1. Wszelkich informacji dotyczących Programu udziela Wydający lub Pełnomocnik Regionalny.

2. Zapytania można kierować do Pełnomocnika Regionalnego:

- Tel. (081) 532-08-11 w. 31

- E-mail: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl

VI. Postanowienia końcowe

1. Wydający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i listy Partnerów.

2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Wydający zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podania przyczyn, w każdym czasie.

Zarząd

Solkarta Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona