Treść pytań do Władz KUL

Od pracowników naukowych:

 1. Co będzie z zatrudnieniem profesorów KUL, którzy mają dobre wyniki w parametryzacji, wykazują aktywność naukową etc., ale od października może im brakować godzin do pensum?
 2. Czy będzie możliwość przedłużenia z jednego do dwóch semestrów urlopów naukowych? Dotychczas urlop taki dostaje się najczęściej na jeden semestr; jednak są, tacy którzy dostają urlop naukowy na dwa semestry?
 3. Dość wyraźne jest zróżnicowanie liczebności studentów na różnych kierunkach studiów. Skutkuje to zróżnicowanym obciążeniem pracą, głównie dydaktyczną. Podstawą do porównań mogą być protokoły zaliczeń przedmiotów, z których wynika, że niektórzy pracownicy obsługują w semestrze kilkunastu studentów a inni regularnie kilkuset, nawet sześciuset i więcej. Czy i w jaki sposób Władze KUL zamierzają uwzględnić to dopasowując wynagrodzenie pracowników adekwatnie do obciążenia ich pracą?
 4. Kilka dni temu Minister Gowin mówił o potrzebie wzajemnego szacunku i lojalności w środowisku akademickim. Postulat ten dotyczy także naszej Alma Mater. Mamy w tym względzie mamy wiele do odrobienia, zwłaszcza w tym, aby poprawić podmiotowość w relacjach pracowniczych. Warto mieć również wzgląd na to, że są ośrodki akademickie, dla których stanowimy pewien punkt odniesienia. Czy i co Władze KUL zamierzają uczynić w tym obszarze?

Postulaty:

 1. Prorektor UW (p. prof. Andrzej Tarlecki) dnia 10.01.2018 r. poinformował pracowników naukowo-dydaktycznych o korzystnej dla nich interpretacji nowych przepisów ws. ustawy o podatku dochodowym w kwestii zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Czy Władze KUL podjęły już w tej sprawie analogiczną decyzję?
 2. Wobec starzenia się kadry nauczycieli akademickich, i pojawiającym się problemem zastępowalności na istniejących stanowiskach, jak również w związku z nieprzyzwoitym (bo obniżającym poziom) przenoszeniem ciężaru dydaktyki na doktorantów i łataniem w ten sposób istniejącej luki pokoleniowej (brak asystentów) – Solidarność KUL stwierdza słabość polityki kadrowej w tym obszarze. Postulujemy konieczność przemyślenia jej i wypracowania standardów polityki długofalowej przez Władze Uczelni.
 3. W odniesieniu do praktyki zawieszania po połowie semestru (nawet w grudniu) grup ćwiczeniowych, likwidowania wykładów fakultatywnych czy też kierunków studiów, w których brakuje jednej czy dwóch osób - pracownicy KUL – wnioskują o zaniechanie takich praktyk.
 4. W kwestii standardów i realizacji filozofii kształcenia studentów przez KUL. Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL postulują pełniejsze dookreślenie sylwetki absolwenta KUL, bogatszej w stosunku do tej, która może wynikać z uformowania określonego efektami kształcenia zadeklarowanymi w sylabusach. Wniosek dotyczy poszerzenia katolickich efektów kształcenia.

Od pracowników administracyjnych:

 1. Po 30 latach pracy zarabiam 2.300 zł. Powinno to być normą, że nasza pensja wzrasta w miarę upływu czasu pracy. 1% wysługi lat (przy niskim wynagrodzeniu) nie pokrywa nawet inflacji. A więc - pytanie o podwyżki?
 2. W naszej Uczelni istnieje tabela płac i stanowisk dla pracowników administracji. Brak w niej wielu stanowisk i stawek im odpowiadających. Czy można wypracować dokładniejszą tabelę, która odzwierciedlałaby stan faktyczny? Jeden przykład - nie ma w tabeli stanowiska głównego specjalisty ani stawki dla tego stanowiska.
 3. W regulaminie nagród rektorskich w par. 4 punkt 3 jest zapis: „Lista osób, które otrzymują nagrodę Rektora ma charakter jawny”. Czy taka lista istnieje i gdzie można ją zobaczyć?
 4. Czy odchodzący na emeryturę pracownicy mają prawo do nagrody rektorskiej? Niektóre komisje ds. nagród rektorskich w pierwszej kolejności rozpatrywały wnioski o nagrody osób, które odchodzą na emeryturę, ale były też komisje, które na początku odrzucały takie wnioski.
 5. Wielu pracowników nie wie jaka kwota została przyznana dla danego zespołu w ramach aktywnej polityki płacowej i jak została rozdysponowana. Czy można to zmienić?
 6. Czy pracownicy zatrudnieni na czas określony (w przypadku niektórych osób jest to trzecia umowa tego typu), którzy sprawdzili się na swoim stanowisku pracy, mogą realnie liczyć na przedłużenie umowy i zmiany dotychczasowej umowy na czas nieokreślony?

Postulaty

 Aby podjąć prace zmierzające do awansowania pracowników administracyjnych „z tzw. automatu”, a tylko pracowników wyróżniających się na wniosek przełożonego w terminie wcześniejszym niż w tabelach. Wybiórcze awanse wywołują w społeczności KUL poczucie krzywdy i brak docenienia


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona