Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

Regulamin Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KULCAN)

Postanowienia ogólne

§1

 1. Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouniwersyteckiej.
 2. Centrum może prowadzić działalność w kraju i za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora.
 4. Regulamin Centrum, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji Centrum, jego zadania oraz warunki współpracy w ramach Centrum.
 5. Centrum, w ramach realizowanych przez siebie celów i zadań, może posługiwać się nazwą skróconą KULCAN.

Cele Centrum

§2

 1. Celem działalności Centrum jest prowadzenie oraz koordynacja różnorodnych form działań w zakresie wspierania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL.
 2. Centrum wspiera władze wydziałów i instytutów oraz nauczycieli akademickich w opracowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób z trudnościami w uczeniu się.
 3. Centrum podejmuje działania w zakresie zapewnienia osobom z niepełnosprawnością studiującym na KUL równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

W ramach realizacji wyznaczonych celów, Centrum zapewnia wsparcie:

§3

 1. osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 2. studentom z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którzy chcą uzyskać wsparcie w zakresie podjęcia łub kontynuacji studiów;
 3. osobom przewlekle chorym lub niezdolnym do stałego uczestnictwa w zajęciach, nieposiadającym orzeczonego stopnia niesprawności oraz osobom, których niezdolność do uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, przy czym charakter tej niezdolności ma charakter przemijający;
 4. osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 5. studentom wymagającym pomocy lub konsultacji specjalistów w związku z trudnościami życiowymi;
 6. pracownikom KUL poszukującym odpowiednich rozwiązań dydaktycznych w prowadzeniu zajęć lub w wykonywaniu innych zadań wynikających ze stosunku zatrudnienia z udziałem osób, o których mowa w § 3 pkt 1-5 lub bezpośrednio tym osobom;
 7. podstawowym jednostkom organizacyjnym KUL w zakresie weryfikacji dostępności oferty dydaktycznej dla osób z niepełnosprawnością.

Zadania Centrum

§4

 1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  1. likwidacja barier całkowicie lub częściowo uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością studiującym na KUL udział w życiu społeczności akademickiej, w tym likwidacja barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych;
  2. zapewnienie pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, w tym poza terenem KUL, zwiększających samodzielność osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL;
  3. zapewnienie udziału w zajęciach dydaktycznych osobom z niepełnosprawnością studiującym na KUL, którzy nie mogą realizować programu studiów w standardowym zakresie;
  4. zapewnienie osobom z niepełnosprawnością studiującym na KUL aktywnego udziału w życiu społeczności akademickiej KUL;
  5. aktywizacja społeczności akademickiej KUL w zakresie tworzenia przyjaznych warunków studiowania osobom z niepełnosprawnością;
  6. promowanie sukcesów osiąganych przez osoby z niepełnosprawnością studiujące na KUL;
  7. promowanie KUL jako uczelni przyjaznej osobom z niepełnosprawnością w szczególności w ramach wydarzeń naukowych oraz kulturalnych (w szczególności stałych ekspozycji) podejmowanych przez KUL lub we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 2. W zakresie realizacji zadań, Centrum:
  1. udziela wsparcia technicznego i merytorycznego pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością
  2. opiniuje wnioski kierowane do organów KUL w zakresie dotyczącym osób z niepełnosprawnością
  3. udziela wyjaśnień osobom z niepełnosprawnością dotyczących przedmiotu działalności Centrum;
  4. koordynuje postępowania dotyczące praw i obowiązków KUL w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością.
 3. Korzystanie ze wsparcia Centrum wymaga uprzedniej rejestracji osoby z niepełnosprawnością. Sposób i tryb rejestracji zainteresowanych wsparciem Centrum, określa Dyrektor.
 4. W sytuacji wyjątkowej, uzasadnionej okolicznościami, Dyrektor może odstąpić od obowiązków określonych w § 4 ust. 3.
 5. Na uzasadniony wniosek osoby z niepełnosprawnością studiującej na KUL i za jej pisemną zgodą Centrum uprawnione jest do reprezentowania jej interesów przed organami KUL.

Organy Centrum

§5

 1. Centrum zarządza Dyrektor.
 2. Funkcję Dyrektora Centrum pełni Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych, powoływany i odwoływany przez Rektora.
 3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
  1. merytoryczny i organizacyjny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum;
  2. współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi KUL w zakresie realizacji celów oraz zadań Centrum;
  3. nawiązywanie kontaktów z otoczeniem pracodawców, zainteresowanych zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością
  4. reprezentowanie Centrum, na podstawie odrębnych pełnomocnictw, wobec podmiotów zewnętrznych.

Pracownicy zatrudnieni w Centrum zobowiązani są w szczególności do:

§6

 1. udzielania informacji o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy przez osoby z niepełnosprawnością studiujące na KUL w rozwiązaniu zgłaszanych problemów;
 2. zbierania i analizowania potrzeb zgłaszanych przez osoby z niepełnosprawnością studiujące na KUL, jednostki organizacyjne KUL oraz pracowników KUL - w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełnosprawnością
 3. zarządzania bazą danych dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL;
 4. podejmowania działań wynikających z udziału w projektach na rzecz osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL;
 5. koordynacji współorganizowanych zajęć rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL;
 6. koordynacji obsługi urządzeń elektronicznych dla osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL w czytelniach;
 7. planowania i organizowania szkoleń, seminariów, warsztatów dla studentów i pracowników w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób z niepełnosprawnością;
 8. współdziałania z instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością;
 9. współpracy z dziekanatami i organami samorządu studenckiego w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL;
 10. współpracy z innymi ośrodkami w ramach wsparcia elektronicznego dla osób z niepełnosprawnością studiujących na KUL;
 11. utrzymywania roboczych kontaktów z pracownikami biur ds. osób z niepełnosprawnością innych uczelni.

Zasady finansowania

§7

Centrum może pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność:

 1. ze środków uzyskanych z budżetu państwa;
 2. ze środków zewnętrznych uzyskanych w ramach projektów i grantów ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 3. z budżetu KUL;
 4. z innych wpływów w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego i przepisów wewnętrznych KUL.

Przepisy końcowe

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Senat KUL.

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019, godz. 12:31 - Andrzej Matys