Kandydat Kopia

kandydat

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizuje system wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez następujące formy pomocy:

 

 • wdrażanie standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
 • stałe monitorowanie warunków kształcenia poszczególnych grup osób niepełnosprawnych
 • wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie dostępu do informacji dla osób wymagających adaptacji materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu wiedzy środowiska akademickiego na temat osób niepełnosprawnych
 • prowadzenie działań zmierzających do poprawy samooceny i poczucia własnej wartości i możliwości niepełnosprawnych studentów
 • propagowanie idei, że przy dobrze zorganizowanym wsparciu edukacyjnym, osoby niepełnosprawne nie muszą być 'niepełnosprawnymi studentami’

 

Jeżeli nie masz pewności czy twoja niepełnosprawność pozwoli Ci studiować na wybranym kierunku...
Jeżeli nie wiesz na jaką pomoc możesz liczyć podczas egzaminów wstępnych...
Jeżeli chcesz zapoznać się z warunkami bytowymi i możliwościami Uczelni dotyczących wspierania studentów niepełnosprawnych...

 

prosimy, skontaktuj się z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

 

 

 

 

egzaminy

 

Kandydaci niepełnosprawni zdają egzamin wstępny zgodny z takim samym regulaminem jakiemu podlegają wszyscy kandydaci. Osoby niewidome, słabo widzące i niesłyszące korzystają z wydłużonego czasu egzaminu pisemnego o 50%.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dostosowuje formę egzaminu wstępnego do potrzeb kandydata, wynikających z niepełnosprawności:

 

KANDYDACI NIEWIDOMI

 • mogą otrzymać test egzaminacyjny (pytania, zadania) w brajlu
 • mogą skorzystać z pomocy (dyktanda) lektora, np. w przypadku zadań z matematyki mogą pisać egzamin na własnej lub udostępnionej przez Uniwersytet maszynie brajlowskiej (Perkins Brailler), a następnie przepisać przy pomocy komputera z syntezatorem mowy i/lub linijką brajlowską

 

EGZAMINY USTNE - takie jak dla pozostałych kandydatów. W celu sporządzenie krótkich notatek (planu odpowiedzi) można skorzystać z maszyny brajlowskiej.

 

Osoby z dysfunkcją wzroku pragnące studiować na naszej uczelni zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Adaptacji. Można to zrobić drogą telefoniczną lub mailową, ale najlepiej jest odwiedzić nas osobiście w godzinach pracy. Można wtedy zobaczyć jak wygląda tworzenie adaptacji, zwiedzić pracownię komputerową, a także dopytać o szczegóły. Centrum czynne jest również w okresie wakacyjnym.

 

KANDYDACI SŁABOWIDZĄCY

 • mogą otrzymać tekst w powiększonym druku
 • mogą pisać egzamin przy pomocy komputera powiększoną czcionką

 

KANDYDACI NIESŁYSZĄCY 

Na egzaminach pisemnych i ustnych mogą skorzystać z pomocy (w zależności od potrzeby):

 • tłumacza języka migowego
 • transliteratora mówiącego fonogestami
 • logopedy mówiącego w sposób ułatwiający odczytywanie z ust

 

Egzamin ustny może być uzupełniony odpowiedziami pisemnymi.

 

W ocenie prac pisemnych może brać udział polonista, surdologopeda, znający specyficzne cechy języka osób niesłyszących.

 

KANDYDACI Z NIESPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

 • zdawać będą egzamin w dostępnych dla nich salach
 • forma egzaminu będzie dostosowana do potrzeb kandydata

 

KANDYDACI Z INNYM RODZAJEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • uzyskują pomoc indywidualnie
 • forma pomocy organizowana jest w oparciu o informacje zebrane podczas wywiadu z kandydatem na temat rodzaju niepełnosprawności i aktualnego stanu zdrowia,
 • składając dokumenty, przedstawić Komisji Rekrutacyjnej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność lub chorobę.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy kandydatów na wszystkie kierunki studiów!


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona