Opis kierunku „pedagogika” I i II stopnia:

Badania Instytutu Pedagogiki KUL wpisują się w obszar analiz dotyczących ontologicznych podstaw rzeczywistości wychowania, metodologicznej poprawności z ukierunkowaniem na problemowe i interdyscyplinarne podejście ujmujące wychowanie jako działalność, system i proces w jego różnorodnych profilach, uwarunkowaniach i związkach z doświadczeniem życiowym. Projekty badawcze realizowane w ramach Instytutu Pedagogiki KUL obejmują antropologiczno-aksjologiczne podstawy integralnego wychowania, systemy edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i opiekę społeczną, podstawy pedagogiki personalistycznej otwartej i chrześcijańskiej, badania nad rodziną, myśl pedagogiczną okresu II Rzeczypospolitej, biografistykę pedagogiczną, badania nad funkcjonowaniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz nad metodami komunikowania się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy). Obejmują one także  uwarunkowania wychowania chrześcijańskiego i społecznego, badania z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki ogólnej, społecznej, opiekuńczej, szkolnej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki prenatalnej, pedagogiki rodziny, resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki, psychopedagogiki, teatrologii, pedagogiki kultury oraz pedeutologii, zawodoznawstwa i pedagogiki mediów. Działalność badawcza Instytutu Pedagogiki KUL poza swoim ukierunkowaniem na diagnozowanie oraz projektowanie rzeczywistości wychowania i nauczania w stałym poszukiwaniu strategii i metod badań jest także pojmowana jako źródło oraz podstawa treści nauczania realizowanego dla studentów pierwszego stopnia w Instytucie na kierunku pedagogika a jej efekty stają się znaczące także dla prowadzonej działalności dydaktycznej.

 

Studia licencjackie (6 semestrów, wybór specjalności od 3 semestru):

  • tryb stacjonarny:

 

 

 

Studia magisterskie (4 semestry, wybór specjalności od 1 semestru):

  • tryb stacjonarny:

 

 

 

Studia doktoranckie  (8 semestrów):

  • tryb stacjonarny
  • tryb niestacjonarny

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2019, godz. 23:35 - Agnieszka Linca-Ćwikła