kanoniściHistoria Koła Naukowego Kanonistów ściśle związana jest z historią Uniwersytetu. Koło Kanonistów Uniwersytetu Lubelskiego zostało utworzone w ramach działalności studenckiej na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w 1919 r. W wyniku wydarzeń historycznych jego działalność uległa zawieszeniu. W latach 80-tych XX w. studenci reaktywowali Koło, które działało jako sekcja przy Kole Naukowym Studentów Prawa KUL. Istniejące w obecnej formie Koło Naukowe Kanonistów KUL zostało powołane 8 grudnia 2004 r.
Aktywność Koła skupia się przede wszystkim na: pogłębianiu wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, służeniu pomocą w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych studentów oraz nawiązywaniu kontaktów i współpracy ze środowiskiem kanonistów w Polsce.

Przynależność do Koła jest związana z aktywnym uczestnictwem w życiu Wydziału i Uniwersytetu. Członkowie Koła udzielają pomocy podczas organizacji wydarzeń naukowych, takich jak sympozja i konferencje.

Dobrze rozwinięta jest także współpraca z innymi organizacjami studenckimi, w ramach całego Uniwersytetu oraz międzyuczelniana. Studenci - członkowie Koła rozwijają swoje zainteresowania podczas organizowanych spotkań kulturalno-naukowych oraz wspólnych wyjazdów wraz z kadrą naukową Wydziału. Do szczególnych osiągnięć Koła należy współorganizacja wyjazdu naukowego pracowników i studentów Wydziału do Rzymu, a także organizacja konferencji pod nazwą Dni Kanonistów.

Poprzez działalność w Kole aktywni i szczególnie zainteresowani studenci mogą wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Ze sposobności takiej mogą skorzystać podczas studenckich ogólnopolskich konferencji naukowych, w czasie których mają możliwość wygłoszenia komunikatów, czy prelekcji. Koło zapewnia możliwości rozwoju, kierując się zasadą służby dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

 

Strukturę organizacyjną Koła stanowią:
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna

 

Obecnie Koło Naukowe Kanonistów liczy ok. 40 członków. 

Prezes – Zofia Stryszowska
Kurator – ks. dr Paweł Kaleta, prof. KUL
e-mail: knkan@student.kul.lublin.pl

Strona internetowa Koła Naukowego Kanonistów

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021, godz. 09:42 - Magdalena Sawa