Prowadzone w ramach Instytutu Prawa Kanonicznego badania naukowe dotyczą w szczególności:

 • badania_naukowe_ipk_mini.jpghistorii powszechnego prawa kanonicznego, roli prawa kanonicznego w kulturze prawnej Europy;
 • historii prawodawstwa partykularnego, instytucji kościelnych, działalności prawodawczej arcybiskupów i biskupów w ich jednostkach organizacyjnych, szczególnie w organizowaniu życia kościelnego przez realizację uchwał soborowych i kodeksowych na zwoływanych synodach diecezjalnych, prowincjonalnych i plenarnych, ponadto eksploracji prawa partykularnego, stosunków religijnych i społecznych, a także obyczajów, kultury, oświaty, oraz mentalności polskiego środowiska danej epoki;
 • rozliczeń majątkowych małżonków pozostających w separacji, przygotowania do zawarcia małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, form ochrony prawnej rodziny w prawie kanonicznym, zawierania małżeństwa w uchwałach posoborowych synodów polskich;
 • karnych aspektów działań na szkodę rodziny w prawie kanonicznym;
 • zasad procesowych w sądownictwie kościelnym, pojęcia kanonicznego procesu sądowego, dowodzenia wad zgody małżeńskiej, adwokatury kościelnej, kanonicznego procesu karnego, pojęcia małżeństwa w świetle KPK i KRO;
 • zagadnień prawa konkordatowego, relacji między Kościołem i państwem, zagadnień dotyczących ustroju hierarchicznego Kościoła, aktualnych problemów w relacjach Kościoła i państwa;
 • ustawodawstwa Kościoła dotyczącego instytutów życia konsekrowanego, koncepcji życia konsekrowanego w Kościele współczesnym;
 • adwokat_koscielny_czyli_kto.jpginstytucji kanonizacyjnego prawa materialnego, zarysu historii procedury kanonizacyjnej, odnowionej procedury kanonizacyjnej, cudu jako środka dowodowego w sprawach kanonizacyjnych, prześladowań religijnych i męczenników w XX wieku, męczenników w religiach monoteistycznych, z uwzględnieniem sposobów i procedur uznawania męczeństwa;
 • zagadnień związanych z prawem Katolickich Kościołów Wschodnich, ich ustrojem hierarchicznym i prawem małżeńskim;
 • źródeł prawa Kościołów wschodnich oraz innych wyznań chrześcijańskich i religii oraz ich znaczenia w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym;
 • prawa podmiotowego wiernego do sakramentów świętych, przeszkód prawnych dotyczących udzielania i przyjmowania sakramentów, realizacji i udziału wiernych, zwłaszcza osób świeckich, w zadaniu uświęcającym Kościoła;
 • koncepcji władzy w Kościele, Kardynała Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego (urząd, historia, zadania), Papieskiej Rady ds. Interpretacji tekstów prawnych.

konferencja_porta_fidei.jpgAktywność naukowa pracowników Instytutu wyraża się także w licznych wyjazdach naukowych, udziale w konferencjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, wygłaszaniu referatów i zabieraniu głosu w dyskusjach. Szczegóły na temat tych form aktywności naukowej pracowników można znaleźć w DIARIUSZU.

Wyniki prowadzonych badań prezentowane są podczas konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym organizowanych w IPK, np. DNI KANONISTÓW, sympozjów z cylu "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców".

Także wiele innych konferencji odbywających się na Wydziale było organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Instytutu Prawa Kanonicznego, pełny ich wykaz można zobaczyć TUTAJ... 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2014, godz. 10:31 - Marta Ordon