W Instytucie Prawa Kanonicznego prowadzone są następujące kierunki studiów:

  • jednolite magisterskie (5-letnie stacjonarne i  niestacjonarne)
  • doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Absolwenci teologii odbywają studia według planu zajęć dostosowanego do już uzyskanego  wykształcenia.
Absolwenci studiów magisterskich mogą uzyskać kościelny tytuł licencjata po zdaniu odpowiedniego egzaminu.
 

 Absolwenci IPKStudia w zakresie prawa kanonicznego na KUL mają ponad 90-letnią historię. Prowadzone są nieprzerwanie od chwili powstania Uniwersytetu w 1918 roku. Kadrę naukową Instytutu tworzą wybitni profesorowie nauk prawnych, uczeni z Polskiej Akademii Nauk, specjaliści uznani na forum międzynarodowym, posiadający bogate doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Instytut zaliczany jest do czołówki światowych ośrodków naukowych w zakresie prawa kanonicznego.

Kierunek prawo kanoniczne posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecna nazwa: Polska Komisja Akredytacyjna), stosuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS) oraz oferuje możliwość międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu ERASMUS.

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zapoznanie studentów z prawem Kościoła katolickiego. Wprowadzeniem do studiów z prawa kanonicznego są przedmioty teologiczne, filozoficzne i historyczne.
 Dalsze studia obejmują przede wszystkim prawo konstytucyjne i administracyjne Kościoła, prawo sakramentalne ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego, prawo zakonne, kościelne prawo majątkowe oraz prawo publiczne. studenci_ipk.jpgW programie studiów znajdują się także obowiązkowe zajęcia z kościelnego prawa procesowego (małżeńskiego, kanonizacyjnego, administracyjnego i karnego). Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych, które wybierają według własnych zainteresowań. Należą do nich m.in. wykłady z adwokatury kościelnej czy wolności religijnej państw islamskich.
Studenci ostatniego roku studiów odbywają praktyki w sądach biskupich. Podczas nich mają możliwość czynnego uczestniczenia w procesach kościelnych, np. poprzez sporządzanie protokołu z przesłuchiwania świadków.

Dodatkową możliwością pogłębienia wiedzy są konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie oraz wykłady otwarte organizowane przez pracowników i studentów Instytutu.

Od roku akademickiego 1998/99 studenci prawa kanonicznego mogą jako specjalizację wybrać prawo Kościołów wschodnich ze specjalnym programem dydaktycznym, obejmującym m.in. całość kodyfikacji wschodniej, historię instytucji prawnych Kościołów wschodnich oraz elementy prawa liturgicznego i sakramentologii wschodniej.

Koło Naukowe Kanonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Studia to nie tylko nauka według planu zajęć, suchocka_389ale także dodatkowa kulturalna i naukowa działalność studencka w ramach Uczelnianego Samorządu Studentów, kół naukowych i innych organizacji studenckich. Studenci w Instytucie Prawa Kanonicznego intensywnie działają tworząc Koło Naukowe Kanonistów

Koło powstało 8 grudnia 2004 r. Pierwsze wzmianki o Kole pochodzą z okresu międzywojennego, ale w wyniku wydarzeń historycznych jego działalność uległa zawieszeniu. W latach 80-tych Koło funkcjonowało jako sekcja przy Kole Naukowym Studentów Prawa KUL. Istniejące obecnie Koło Naukowe Kanonistów jest odrębną organizacją studencką, która znajduje się w strukturach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
 w_nuncjaturze.jpgDziałalność Koła skupia się przede wszystkim wokół następujących celów: pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego; służenie pomocą w rozwijaniu samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych studentów; nawiązywanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem kanonistów w Polsce i za granicą. Przynależność do Koła jest związana także z aktywnym uczestnictwem w życiu Wydziału i Uniwersytetu; zaangażowaniem w organizowanie spotkań naukowych; wykorzystaniem wolnego czasu oraz rozwój myśli prawa kościelnego. Celem Koła jest uczyć, bawić i wychowywać.
  Poszczególne obszary działalności koncentrują się przede wszystkim wokół pomocy, jaką członkowie Koła okazują podczas organizowania w ramach WPPKiA przedsięwzięć naukowych, m.in. sesji naukowych i konferencji. Dobrze rozwinięta jest także współpraca z innymi organizacjami studenckimi, nie tylko z Wydziału, ale także z całego Uniwersytetu, a nawet kontaktów międzyuczelnianych. Studenci-członkowie Koła Kanonistów swoje zainteresowania rozwijają także podczas samodzielnie organizowanych spotkań kulturalno-naukowych oraz na_placu_w._piotra_351wspólnych wyjazdów wraz z kadrą naukową Wydziału. Koło Naukowe Kanonistów aktywnym i szczególnie zainteresowanym studentom zapewnia ich promocję. Przejawem tego jest możliwość przygotowywania własnych indywidualnych wystąpień i prelekcji.
Koło skupia w swoim gronie studentów prawa kanonicznego, z możliwością współpracy z innymi studentami. Koło zapewnia możliwości rozwoju intelektualnego i uczy zaangażowania społecznego. Koło Kanonistów kieruje się dewizą Uniwersytetu Deo et Patriae. Koło Kanonistów organizuje Dni Drzwi Otwartych KUL i Dni Kanonistów z udziałem gości z kraju i z zagranicy.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 13:50 - Marta Ordon