Ks. dr Maciej Staszak, asystent

 

ks. dr M. StaszakUrodzony w 1971 roku w Puławach. Po ukończeniu w 1990 roku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej z teologii prawa kanonicznego pt.Zadania wikariusza parafialnego w polskim ustawodawstwie synodalnym po Soborze Watykańskim II, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariana Stasiaka. Sakrament święceń w stopniu prez­bi­te­ratu przyjął z rąk abp. Bolesława Pylaka 25 maja 1996 roku i jako wikariusz parafialny został skie­ro­wany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa w Kraśniku. W 1997 ro­ku został przeniesiony jako wikariusz parafialny do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie. Pracując duszpastersko w 1998 roku podjął studia z prawa ka­no­nicz­nego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2001 roku zos­tał skierowany do parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (ar­chi­katedralnej) w Lublinie. Od 2003 roku pełni funkcję ceremoniarza ar­chi­diecezjalnego i został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej.

W roku 2005 zwolniony został z urzędu wi­kar­iu­sza parafialnego i rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologii KUL z liturgiki oraz wznowił studia z prawa kanonicznego. W 2006 eg­za­minem magisterskim zakończył studia z prawa kanonicznego, oraz u­zys­kał stopień naukowy licencjata prawa kanoniczego, a w 2008 roku stopień na­ukowy licencjata teologii. Od roku 2008 jest zastępcą przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, od 2009 wizytatorem ar­chi­diecezjalnym i zastępcą asystenta Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lu­bel­skiej. Od roku 2010 troszczy się o duszpasterstwo liturgiczne na terenie Archidiecezji Lubelskiej. W tym też roku zakończył studia z teologii i obronił pracę doktorską pt. Biskup – moderator, pierwszy liturg i promotor liturgii w diecezji w świetle ksiąg liturgicznych i nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, napisaną pod kierunkiem ks. dr. hab. Czesława Krakowiaka, prof. KUL. W roku 2012 podjął zajęcia dydaktyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zajęcia dydaktyczne:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II

 1. Kościelny proces administracyjny –  Prawo Kanoniczne, stacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 2. Postępowanie dotyczące sakramentu święceń – Prawo Kanoniczne, stacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 3. Zadanie nauczania Kościoła – Prawo Kanoniczne, stacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 4. Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte – Prawo Kanoniczne, stacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 5. Kościelne prawo karne materialne – Prawo Kanoniczne, stacjonarne jednolite magisterskie, ćwiczenia, semestr I-II
 6. Postępowanie dotyczące sakramentu święceń – Prawo Kanoniczne, niestacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 7. Kościelne prawo karne materialne – Prawo Kanoniczne, niestacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 8. Zadanie nauczania Kościoła - Prawo Kanoniczne, niestacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I
 9. Kościelny proces administarcyjny - Prawo Kanoniczne, niestacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr I

 

Wydział Teologii

 1. Prawo kanoniczne: ustrój hierarchiczny Kościoła, zadanie nauczania, prawo majątkowe i karne – Teologia, stacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr VII i VIII
 2. Ćwiczenia kancelaryjne - Teologia, stacjonarne jednolite magisterskie, wykład, semestr XII

 

Wykaz publikacji:

 1. Kalendarz liturgiczny archidiecezji lubelskiej na rok 2012. Lublin 2011.
 2. Ordinarium Missae. Biskupie. Encyklopedia Katolicka. Lublin 2010 t. 14, kol. 732.
 3. Wprowadzenie. W: W mocy Krzyża. Przyjęcie Arcybiskupa Stanisława Budzika w jego kościele archikatedralnym pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Lublin 2011 s. 3-12.
 4. Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Lublin 2012.
 5. Czuwanie i Msza Święta z obrzędami inwestytury Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zwierzchnictwo w Polsce. Lublin 2012.
 6. Kalendarz liturgiczny archidiecezji lubelskiej na rok 2013. Lublin 2012.

 

Referaty:

 1. Pasterska posługa biskupa w diecezji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku - referat wygłoszony w czasie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 1 czerwca 2013 roku.

 

Autor: Maciej Staszak
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013, godz. 19:20 - Maciej Staszak