„Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura”  - jest czasopismem naukowym opracowywanym w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Historii Kościoła XIX i XX w.) od roku 2002. Od samego początku tytuł ukazuje się regularnie (na wiosnę każdego roku) co roku. Założycielem i redaktorem naczelnym jest ks. prof. dr hab. Jan Walkusz.

  Na łamach periodyku publikowane są studia, artykuły i materiały (w każdym tomie w ujęciu monotematycznym) dotyczące aktywnej obecności Kościoła na płaszczyźnie życia publicznego, ukazując mało dotąd znane formy zaangażowania Kościoła w Polsce, określające jego tożsamość, specyfikę oraz wszechstronną dynamikę, podporządkowaną szeroko rozumianej świadomości religijnej. Wszystkie prace tam publikowane mają oryginalny i źródłowy charakter i jako takie poruszają kwestie dotąd mało przebadane, kontrowersyjne bądź celowo pomijane w dotychczasowej działalności badawczej. Ich publikacja przyczynia się nie tylko do wzbogacania wiedzy o niekiedy skomplikowanych  dziejach kościelnych, ale przede wszystkim  do uściślenia wielu obiegowych opinii, które nie zawsze znajdowały odbicie w rzeczywistości. Ponadto każdy tom zawiera bieżącą bibliografię podmiotową polskich historyków Kościoła (z wykazem wypromowanych przez nich prac magisterskich i doktorskich), bogaty dział recenzji oraz rozbudowane nekrologi-wspomnienia (obejmujące biogram i całościowy wykaz publikacji z charakterystyką dorobku). Jest to zatem rocznik mający także na celu koordynację i systematyzację badań nad przeszłością kościelną  oraz integrację polskiego środowiska polskich historyków Kościoła.

 

Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura [Church in Poland. Past and Culture] is a scholarly periodical prepared and edited by the Institute of the History of the Catholic Church, the Catholic University of Lublin (Faculty of the History of the Church in 19th/20th Century). Established in 2002, this annual has been published on a regular basis (in spring every year) ever since. The periodical’s founder and Editor-in-Chief is the Rev. Professor Jan Walkusz, PhD.

The periodical publishes studies, articles and materials, each volume being monothematic but all discussing various facets of the Church’s active participation in public life. Disclosed are not-quite-well-known forms of the Church’s involvement in Poland, defining its identity, specificity and versatile dynamism which is subject to religious consciousness as a broad concept. All the contributions published in Kościół w Polsce are original and of a source or reference character and as such touch upon questions or issues not investigated so far in depth, controversial, or purposefully omitted by scholars to date. Once published, not only do they contribute to enriched knowledge on ecclesial histories, at times complex as they were, but primarily to rendering more specific many a commonplace opinion that would not always have reflected the reality. Moreover, each consecutive volume comprises an updated list of reference works authored by Polish historians of the Church (incl. a list of MA/PhD theses they have tutored), a rich reviews section and extensive reminiscence-obituaries (with a bio and complete list of publications to the demised author’s credit, plus a profile of his/her output). Thus, one more function of this annual is to coordinate and systematise the research and investigations of the Church’s past, and to integrate the milieu of Polish historians of the Church.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2019, godz. 09:35 - Ewa Zięba