Skład osobowy Katedry :

  • dr hab. Alina Rynio - Kierownik Katedry

    Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej powstała w październiku 2005r. z inicjatywy dr hab. Aliny Rynio . Jest zwieńczeniem oczekiwań jakie pod adresem uprawianej w KUL pedagogiki wyrażali m. in: prof. dr hab. Stefan Kunowski, o. prof. dr hab. Wojciech, Feliks Bednarski, Kard. Stefan Wyszyński, prof. dr hab. Teresa Kukołowicz, ks. dr hab. Józef Wilk, nie wyłączając aktualnych członków Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL i Senatu Akademickiego, dzięki którym Katedra formalnie została powołana. W dniu 18 listopada 2005 r. Senat Akademicki KUL JP II kierowanie nowopowstałą Katedrą powierzył jej inicjatorce. Formalne powstanie Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej poprzedzone było wieloletnimi badaniami prowadzonymi przez wielu samodzielnych i młodszych pracowników Instytutu Pedagogiki KUL, a w szczególności przez pracującą w IP od 1983 r. dr A. Rynio, która (po habilitacji przeprowadzonej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w dniu 16 XI 2004r. – zatwierdzonej przez CKK d/s. Stopni i Tytułów 30 V. 2005 r. w zakresie teorii wychowania) aktualnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta z habilitacją. Dr Rynio będąc z wykształcenia teologiem i psychologiem wpisuję się w życie nowoutworzonej Katedry z bogatym doświadczeniem w zakresie wykładów prowadzonych z pedagogiki katolickiej, teologii wychowania, pedagogii ruchów Kościoła Katolickiego, wychowania osoby w nauczaniu Jana Pawła II, wychowania w szkole katolickiej, jak również psychologii ogólnej, rozwojowej i społecznej. Odbyła też trzy zagraniczne staże naukowe: 10-miesieczny w Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie, 6-miesięczny w Rzymie i 3-miesieczny w Paryżu na Sorbonie. Z jej licznych publikacji na uwagę zasługuje dwukrotnie wydana przez RW KUL monografia pt.: Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s.338 (wyd. I 1995 i wyd. II 2001 s. 340) i praca hab. pt. Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin 2004 s.477. Pod jej redakcją ukazały się: Zawsze miał nadzieję. Ksiądz Mieczysław Brzozowski. Świadectwa i wspomnienia. Lublin 1992 s.323 (współred. Amelia i Tadeusz Szafrańscy); Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane. Stalowa Wola 1999 s.441, Wychowanie człowieka otwartego. Rola “Zmysłu religijnego” w kształtowaniu osoby. Kielce 2001 s.324+14; W trosce o integralne wychowanie. Lublin 2003 s.564 (współred. Ks. M. Nowak i T. Ożóg); II Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Lublin 2005 s.203.


   Zasadniczy obszar naukowych zainteresowań prowadzącej Katedrę Pedagogiki Chrześcijańskiej stanowią: teorie wychowania, teologiczno-antropologiczne podstawy wychowania chrześcijańskiego; ewolucja katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce i na świecie; związek pedagogiki chrześcijańskiej z pedagogiką religii, teologią i historią wychowania, edukacją medialną i wielokulturowością. Dotychczasowe naukowe przedsięwzięcia A. Rynio mają na celu poszukiwanie adekwatnych do współczesności form i sposobów kształtowania osobowości dojrzałej, wolnej i odpowiedzialnej. Stąd jej zainteresowania, z jednej strony oscylują wokół wychowania w tradycji i nauczaniu Kościoła katolickiego, z drugiej, uwzględnia ona myśl pedagogiczną dawnych i współczesnych wybitnych postaci w tym Jana Pawła II. Ponadto, mając za sobą wnikliwą próbę odczytania integralnego wychowania w myśli Jana Pawła II analizuje ona rozumienie celów wychowania w pedagogice chrześcijańskiej; znaczenie rodziny, szkoły (w tym szkoły katolickiej) i różnego rodzaju środowisk i zdarzeń wychowujących. Interesują ją systemy i teorie współcześnie uprawianego w świecie wychowania chrześcijańskiego. W tym kontekście próbuje odczytać pedagogię wybranych ruchów i stowarzyszeń Kościoła Katolickiego. Aktualnie pracuje nad wychowaniem chrześcijańskim w kontekście współczesnych wyzwań, misją uniwersytetu katolickiego i pedagogią wolności w ujęciu ks. Luigi Giussaniego.


   Plan badawczy Katedry obejmuje szerokie spektrum problemowe. Dotyczy wychowania i działalności wychowawczej w inspiracji chrześcijańskiej. Zainteresowani tą problematyką, mogą się cieszyć, że w 25 roku od reaktywowania Pedagogiki w KUL aktualnie jest miejsce, gdzie od strony naukowej można zająć się problemem rozumienia celów, zasad ideowych, kierunków, systemów i form wychowania chrześcijańskiego; można też prowadzić badania nad problemem samowychowania; świadomością misji pedagogicznej rodziców i wychowawców; specyfiką wybranego ruchu Kościoła Katolickiego; analizą przesłania wybranych uczonych, duszpasterzy i myślicieli chrześcijańskich; nauczaniem Kościoła zawartym w Tradycji i Magisterium; problematyką związaną z funkcjonowaniem szkół katolickich; wzorami osobowymi czy autorytetem. W ramach projektowanych prac Katedry jest też miejsce na uwzględnienie problemu wartości religii, wyznania i wymogów obiektywnych (prawdy, dobra, piękna i doświadczenia przynależności) w światopoglądzie i przeżyciach dzieci i młodzieży. Plan badawczy Katedry uwzględnia różne wymiary i wyzwania jakie stają dziś przed integralnie rozumianym wychowaniem chrześcijańskim, na każdym etapie ludzkiego rozwoju. Przewiduje się badanie wychowania chrześcijańskiego w relacji do innych systemów i nowych trendów wychowania; badanie specyfiki współczesnych koncepcji pedagogiki chrześcijańskiej w odniesieniu do dziewcząt i chłopców, analizę elementów konstytuujących osobowość człowieka dojrzewającego w wierzącego jak również badanie wybranych form współczesnych zagrożeń wychowania chrześcijańskiego. Przewidywana jest współpraca z innymi katedrami, instytucjami i organizacjami promującymi integralną wizję wychowania osoby. Szczególnie preferowanym polem współpracy jest współpraca, międzyuczelniana i międzynarodowa.

Można żywić przekonanie, że efekty prowadzonych badań w obrębie Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej pomogą rozwiązać wiele kwestii natury teoretycznej i praktycznej, przyczynią się do zachowania tożsamość pedagogiki uprawianej w KUL i upowszechnią tak bardzo nam drogie, pedagogiczne dziedzictwo Jana Pawła II.

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2007, godz. 11:03 - Magdalena Krawczyńska