dr Marcin Baranowski, adiunkt
 
e-mail:
 
 
 

 

 

 

PUBLIKACJE
 
 

Monografie

 • Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Zabrze 2006, ss. 198. [Wyd. Infort Editions]
 • Odbudowa kawalerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku, Oświęcim 2011, ss. 290. [Wyd. Napoleon V]       

 

Edycje źródeł

 • Nieznana relacja Ignacego Prądzyńskiego o walkach nad Berezyną, "Studia do Dziejów Wojskowości", I  (2012), s. 295-325.
 • I. Prądzyński, O sztuce wojennej kurs taktyki, Oświęcim 2012, ss. 362.
 • R. Polak, Raport Borsuka. ISAF - nie dla Idiotów, Oświęcim 2015, ss. 123.     
 • Tropem wichrzycieli i rosyjskich szpiegów. Z tajnej korespondencji ministra policji z prefektem departamentu siedleckiego, w: Studia nad epoką napoleońską, red. M. Baranowski, t. II, Oświęcim 2016, s. 346-362. 
 • [wspólnie z M. Trąbskim] Dwa źródła do planów modernizacji twierdzy częstochowskiej w czasach Księstwa Warszawskiego, "Studia do Dziejów Wojskowości", VII (2018), s. 359-376.
 • Dwa wywiady z adiutantem księcia Józefa Poniatowskiego, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", XX (2019), z. 1, s. 193-215.

                                                                                                    

Przekłady i redakcje

 • Lucien Rousselot, Armia napoleońska 1790-1815, Oświęcim 2011 (tłumaczenie wspólnie z J. Tomczakiem, redakcja).
 • Tiziano Tonelli, Uzbrojenie kawalerii napoleońskiej, Oświęcim 2011 (redakcja wspólnie z D. Marszałkiem).
 • Fryderyk Masson, Kawalerzyści Napoleona, Oświęcim 2012 (redakcja wspólnie z J. Pawlikowskim i J. Jaźwierską, tłumaczenie I rozdz.).
 • Szkic o władaniu lancą autorstwa hr. Wincentego Korwin Krasińskiego pułkownika, dowódcy 1. pułku szwoleżerów-lansjerów Gwardii Cesarskiej, w: A. Rembowski, Źródła do historii Pułku Polskiego Lekkokonnego Gwardii Napoleona I, red. W. Nabywaniec, t. II, Oświęcim 2013, s. 407-423 (tłumaczenie i redakcja).
 • Studia nad epoką napoleońską, t. I, Oświęcim 2014 (redakcja).
 • W pancerzu w przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, Oświęcim 2014 (redakcja wspólnie z A. Gładyszem i A. Niewińskim).
 • Jean Morvan, Żołnierz Imperialny, t. I, cz. 1, Oświęcim 2015 (tłumaczenie i redakcja).
 • P. Haythornthwaite, A. Hook, Taktyka ciężkiej kawalerii i dragonów w epoce napoleońskiej, [Oświęcim 2016] (redakcja tekstu zasadniczego).
 • Studia nad epoką napoleońską, t. II, Oświęcim 2016 (redakcja).
 • P. Griffith, P. Dennis, Taktyka piechoty francuskiej w epoce napoleońskiej 1792-1815, Oświęcim 2016 (tłumaczenie).

 

Artykuły i recenzje naukowe

 • Zapomniana bitwa epoki napoleońskiej, „Roczniki Humanistyczne”, 40 (2007) z. 2, s. 175-206.
 • Ze Smorgoń do Paryża. Cesarz Francuzów w podróży, „Teka Komisji Historycznej”, 4 (2007), s. 54-87.
 • Kombinator w kamaszach. Francuskie ośrodki dla uchylających się od poboru w latach 1803-1812, „Teka Komisji Historycznej”, 6 (2009), s. 16-43.
 • Chleb z pajęczyną, czy species vulnerariae? – Leczenie ran w wojskach Księstwa Warszawskiego w świetle „Przepisów lekarstw”, „Teka Komisji Historycznej”, 7 (2010), s. 67-77.
 • Zasadzka […] uderzy jak piorun” – atak na konwój w świetle zapomnianego traktatu Ignacego Prądzyńskiego, „Teka Komisji Historycznej”, 8 (2011), s. 184-197.
 • Polska prowincja kontra Imperium Carów (recenzja książki Dariusza Taźbirka, Lublin w czasie powstania listopadowego, Lublin 2009), „Teka Komisji Historycznej”, 8 (2011), s. 221-223.
 • Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego w departamencie lubelskim na podstawie listów gończych z 1811 roku, "Teka Komisji Historycznej", 9 (2012), s. 96-125.
 • Wprowadzenie, w: J. Willaume, Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815), Oświęcim 2013, s. 9-16.
 • Źródła do dziejów powstania listopadowego w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia-Ludzie-Źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s. 216-225.
 • Rzucić Rosję na kolana! – plan polskiej ofensywy na Wołyniu w świetle memoriału gen. Michała Sokolnickiego, w: Studia nad epoką napoleońską, red. M. Baranowski, t. I, Oświęcim 2014, s. 81-117.
 • W obronie "czarnego charakteru" (recenzja książki Michała Swędrowskiego, Żywot człowieka zapalczywego. Generał Jan Krukowiecki w powstaniu listopadowym, Oświęcim 2013), "Teka Komisji Historycznej", 11 (2014), s. 172-175.
 • W pancerzu, czy bez? - jazda ciężka w traktatach wybranych teoretyków wojskowych XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, w: W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. M. Baranowski, A. Gładysz, A. Niewiński, Oświęcim 2014, s. 150-161.  
 • Napoleońskie „szyfry wojny”. Nomenklator z 1814 roku, w: Studia nad epoką napoleońską, red. M. Baranowski, t. II, Oświęcim 2016, s. 264-284.
 • [wraz z S. Muliną] Российско-польские отношения в эпоху наполеоновских войн, в: РОССИЯ И ПОЛЬША: ПРЕОДОЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ. Конец XVIII — начало XX в., Москва 2016, c. 46-72 [rozdział i zestaw źródeł w podręczniku dla licealistów rosyjskich].

 • Andrew Roberts, Napoleon Wielki, przekład Malwina i Tomasz Fiedorek, Jarosław Włodarczyk, Warszawa 2014, w: „Czasy Nowożytne”, 29 (2016), s. 251-256. (recenzja książki).

 • "Jeżeli kto waleczniejszy od nas..." - niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona, w: Od Paryża do Irkucka... i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, s. 9-31.
 • План польского наступления на Волыни в 1812 году в аспекте меморандума генерaла Михала Сокольницкого, [in:] War in history. The History of Polish and General Military Science, ed. A. Niewiński, Oświęcim 2017, p. 115-134.

 • If there is someone who is braver than we are... Fortunes of the Polish Chevau-légers of the Imperial Guard, "Петербургский исторический журнал", (2019) n. 4, p. 210-223.
 • Polski batalion grenadierów Gwardii Napoleona, w: Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.): studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Barańska, Lublin 2019, s. 625-635.
 • Elementy napoleońskiego systemu wojny w Bitwie Warszawskiej, "Pamięć i Sprawiedliwość", 38 (2021) nr 2, s. 207-218.
 • "Gotowi do zemsty..." - projekt sformowania polskiego "wolnego korpusu" w okresie kampanii francuskiej 1814 roku, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 75 (2023) nr 1, s. 67-84. 

 

Artykuły popularnonaukowe, sprawozdania

 • Ordery i sztandary wojsk Księstwa Warszawskiego, „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, 1 (2003), s. 33-54.
 • Jak rodzili się bohaterowie? Czynniki kształtujące postawy żołnierzy epoki napoleońskiej, „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, 2 (2004), s. 27-53.
 • Rozmowy (nie)kontrolowane [Sprawozdanie z sesji naukowej „PRL – życie ściśle kontrolowane”, 23-24 XI 2005], „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym”, (2006) nr 73-74, s. 359-362.
 • Śp. Profesor Eugeniusz Wiśniowski oczami studenta, „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL”, 5 (2008), s. 153-156.
 • Ignacego Prądzyńskiego „O sztuce wojennej. Kurs taktyki", „Przegląd Uniwersytecki", XXV (2013) nr 5-6, s. 38-40.
 • Polski klucz do zwycięstwa nad Rosją, „w Sieci Historii", (2015) nr 8, s. 13-15.
 • „... wysłano nas tam na wojnę. I robiliśmy swoje”. Dziennik sierżanta Roberta Polaka pisany w Afganistanie, „Przegląd Uniwersytecki”, XXVIII (2016) nr 1, s. 57.

 

 

KONFERENCJE

 

17-18 V 2008 - I Konferencja Bronioznawcza "Broń i wojna w dziejach człowieka", Łódź (referat Zagadnienie uchylania się od poboru w napoleońskiej Francji. Zarys problematyki).

21-23 XI 2008 - VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, Poznań (referat Odbudowa kawalerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku).

16-19 IX 2009 - XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Olsztynie.

25 II 2010 - Sympozjum z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Lublin KUL (referat Paryż w czasach Fryderyka Chopina).

22 V 2011 - Konferencja "Wojenne historie Lubelszczyzny", Lublin KUL.

28-29 XI 2011 - Konferencja „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”, Lublin (referat Źródła do dziejów Powstania Listopadowego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL).

8-10 XII 2011 - IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, Lublin KUL.

29-30 VI 2012 - XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości "Mity i legendy w polskiej historii wojskowości", Kielce (referat Wyprawa kijowska w 1810 roku? - plan polskiej ofensywy według memoriału generała Aleksandra Rożnieckiego).

13 XII 2012 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat Ignacego Prądzyńskiego "O sztuce wojennej. Kurs taktyki" - prezentacja wyników badań).

9-10 V 2013 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat W pancerzu czy bez? Jazda ciężka w traktatach wybranych teoretyków wojskowych XVIII-XIX w.).

12 XII 2013 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mieczem i szczytem. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL.

23-24 IX 2014 - Międzynarodowa Konferencja "Россия, Польша и Европа в эпоху наполеоновских войн", St. Petersburg (referat План польского наступления на Волынь в свете мемуара Михала Сокольницкого).

20-21 X 2014 - VI sesja naukowa "Między irredentą a kolaboracją. Legalizm a lojalizm. "Dusza urzędnika", Olsztyn.

19 X 2015 - VII sesja naukowa "Między irredentą a kolaboracją. Od (T)targowicy po >>Kataryniarzy<<", Olsztyn (referat "Zmęczeni bohaterowie". Postawa polskiej generalicji podczas kampanii 1814 roku).

22 IV 2016 - Sympozjum naukowe "Historiografia, publicystyka i mity. Szanse oraz zagrożenia dla nauk historycznych, edukacji i polityki", Białystok (referat Zanim narodził się mit. Obraz Polaka w napoleońskiej Francji a wydarzenia w Soissons 1811 r.)

8-9 VI 2016 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat Wbrew przysiędze? Polscy szwoleżerowie Gwardii Napoleona kontra francuska żandarmeria).

16-17 III 2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat "Z wściekłości gryźli swoje karabiny..." - postawa polskich żołnierzy podczas kampanii francuskiej 1814 roku).

19-20 IV 2018 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Alkohol w wojsku i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat Gen. dyw. Aleksander Rożniecki u schyłku epoki napoleońskiej - tchórz i alkoholik, czy ofiara stresu bojowego?).

22 V 2018 - Projekt "123 - Wolność. Polska droga ku niepodległości" cz. II: "Sprawa polska w epoce napoleońskiej", Moskwa (referat Generalicja Księstwa Warszawskiego wobec Rosji).

11-12 IV 2019 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przekaz informacji o wojnie i na wojnie. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat "(...) zmęczeni zawsze jak psy gończe" - polscy adiutanci w sztabach Wielkiej Armii).

7-8 XI 2019 - Konferencja Naukowa "Między irredentą a kolaboracją. Powstania narodowe - czy warto było?", Instytut Zagłębia Dąbrowskiego, Pałac Schoena w Sosnowcu (referat Problem oceny działań dowódcy w sytuacji granicznej - odwrót spod Lipska 1813).

18 XI 2019 - Konferencja Naukowa "Stan i perspektywy edytorstwa źródeł z XIX wieku (Księstwo Warszawskie i gubernie zachodnie Rosji)", Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (referat Edycje źródeł z okresu Księstwa Warszawskiego: osiągnięcia, potrzeby, perspektywy, wspólnie z prof. Jarosławem Czubatym i prof. Dariuszem Nawrotem).

14 XII 2021 - Konferencja Naukowa "Działania nieregularne i hybrydowe. Wczoraj i dziś", Lublin KUL.

21-22 IV 2022 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Swojskość oraz cudzoziemszczyzna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat "(...) Szczypta swojskości. Wątki polskie w wojskowości napoleońskiej).

23-24 XI 2022 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Body under threat: body in history, psychology and law", Uniwersytet Gdański (referat Matters of the body in the world of Napoleon's soldiers).

20-21 IV 2023 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wojenne zdobycze, łupy, trofea. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL.

5 V 2023 - Konferencja Naukowa "Bohaterowie dwóch epok. Od Raszyna do Reduty Ordona", Warszawa, Pałac Pod Blachą (referat Szef szwadronu Ambroży Skarżyński i szarża polskiej jazdy pod Berry-au-Bac (5 III 1814) - nowe ustalenia).

 

 

STYPENDIA, GRANTY BADAWCZE I NAGRODY

 

IX 2005 - miesięczne stypendium badawcze w Paryżu ufundowane przez Rząd Republiki Francuskiej.

V 2007 - miesięczne stypendium badawcze w Paryżu ufundowane przez Instytut Katolicki w Paryżu.

V 2011 - XI 2012 - grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania własne (40. konkurs), realizowany za pośrednictwem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (Ignacego Prądzyńskiego „Kurs taktyki” – projekt przeprowadzenia badań i wydania drukiem zapomnianego rękopisu z dziedziny sztuki wojennej).

VI 2014 - stypendium badawcze w Paryżu ufundowane przez Fondation de France.

V 2015 - wyróżnienie Jury Nagrody im. prof. J. Skowronka za redakcję I tomu Studiów nad epoką napoleońską.

III 2017 -  Stypendium Cieszkowskiego.

2019 - Medal "Pro Patria"

Autor: Anna Barańska
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023, godz. 09:58 - Marcin Baranowski