Z punktu widzenia pracodawcy zatrudnienie kogoś bez żadnego doświadczenia to ogromne ryzyko. A niestety wielu studentów odwleka zdobywanie doświadczenia zawodowego. Niektórzy kończą studia, a w ich CV można znaleźć informacje o odbyciu jednej obowiązkowej praktyki, którą trzeba było wykonać, aby zaliczyć rok studiów. I to jest błąd! Warto swoje zawodowe doświadczenie budować jak najwcześniej i wzbogacić swoje CV o DODATKOWE PRAKTYKI. 

 

Jeśli chcesz odbyć dodatkową praktykę znajdź pracodawcę, u którego będziesz mógł ją podjąć. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok (na stronach www interesujących Cię  firm w zakładce Kariera) oraz z ofert, które spływają do Biura Karier KUL (patrz w Portalu Kariery). Masz problem ze znalezieniem miejsca na dodatkową praktykę? Skorzystaj z konsultacji z DORADCĄ ZAWODOWYM.

 

 

WAŻNE! Od dnia 15 lutego 2018 r. zmieniają się zasady odbywania praktyk nadobowiązkowych  w związku z wejściem w życie zarządzenia Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-116/17, Monitor KUL poz.553)

 

Jak otrzymać umowę o praktyki nadobowiązkowe?

 

Po ustaleniu z pracodawcą szczegółów dotyczących odbywania praktyki każda osoba będąca studentem(ką) KUL może otrzymać umowę o praktyki nadobowiązkowe.

  1. W tym celu należy pobrać formularz DOC o nazwie "formularz_praktyki_nadobowiazkowe" (poniżej tego akapitu).
  2. Po jego uzupełnieniu prosimy tylko odesłać go na adres kariera@kul.pl przynajmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki. Prosimy pamiętać, aby formularz opatrzeć swoim podpisem z klawiatury. Umowa w dwóch egzemplarzach zostanie przygotowana przez pracownika Biura Karier i podpisana przez Prorektora KUL.

  3. Prosimy o osobiste złożenie w Biurze Karier KUL, przynajmniej na 2 dni przed terminem rozpoczęcia praktyki, deklaracji przyjęcia studenta/tki KUL na praktyki (załączona poniżej akapitu).

  4. Gotową umowę należy odebrać osobiście w siedzibie Biura Karier po uprzedniej informacji telefonicznej lub e-mailowej otrzymanej od pracownika Biura.
  5. Przy odbiorze umowy o praktyki należy okazać ważną legitymacje studencką potwierdzającą status studenta KUL oraz zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia nnw. Umowę w dwóch egzemplarzach student-praktykant dostarcza do firmy, w której będzie odbywać praktykę. Podpisany przez pracodawcę egzemplarz umowy należy zwrócić do BK KUL.
  6. Ważne! Student kierowany na praktykę zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania praktyki oraz okazania stosownego dokumentu zarówno Uniwersytetowi jak i Pracodawcy oraz do wykonania niezbędnych badań lekarskich, jeśli są wymagane przez Pracodawcę. Przy odbiorze umowy o praktykę prosimy o okazanie wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia oc i nnw oraz wykonania badań lekarskich (jeśli sa wymagane przez Pracodawcę). W przeciwnym razie nie możemy wydać Państwu umowy. Program praktyk nadobowiązkowych  realizowanych przez biuro nie przewiduje odbywania praktyk przez studentów w  miejscach, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia i/lub życia studenta.
  7. Student odbywający praktyki nadobowiązkowe prowadzi dziennik praktyk, w którym określa w porozumieniu z Instytucją Przyjmującą, zamierzone do osiągnięcia efekty kształcenia.   

  8. Instytucja Przyjmująca wydaje studentowi zaświadczenie o  odbyciu studenckiej praktyki zawodowej według załączonego poniżej wzoru.

 

Jeden egzemplarz umowy o praktyki nadobowiązkowe oraz kopię zaświadczenia o odbyciu praktyk, student składa w siedzibie Biura Karier KUL.

 

formularz_praktyki_nadobowiazkowe

 

 deklaracja przyjęcia studenta KUL na praktyki

 

dziennik praktyk

 

zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej

 

 

 Bądź z nami w kontakcie

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022, godz. 08:50 - Barbara Szymczak