Jeśli chcesz odbyć dodatkową praktykę znajdź pracodawcę, u którego będziesz mógł ją podjąć. Możesz skorzystać z ofert firm, które rekrutują na praktyki przez cały rok (na stronach www interesujących Cię  firm w zakładce Kariera) oraz z ofert, które spływają do Biura Karier KUL (patrz w Portalu Kariery). Masz problem ze znalezieniem miejsca na dodatkową praktykę? Skorzystaj z konsultacji z DORADCĄ ZAWODOWYM.

 

Organizacja praktyki nadobowiązkowej krok po kroku

  1. Deklaracja Pracodawcy/Instytucji przyjęcia studenta/tki KUL na praktyki

Po ustaleniu z pracodawcą szczegółów dotyczących odbywania praktyki poproś osobę upoważnioną w Instytucji Przyjmującej o uzupełnienie „Deklaracji przyjęcia studenta/ki w celu odbycia przez niego praktyki” (załącznik nr 1).


  1. Formularz zgłoszeniowy - dane do umowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy na praktyki nadobowiązkowe (załącznik nr 2), w którym podajesz dane niezbędne do sporządzenia umowy. Pamiętaj, aby formularz opatrzeć swoim podpisem z klawiatury. Po jego uzupełnieniu odeślij zgłoszenie oraz skan/zdjęcie deklaracji Pracodawcy/Instytucji na adres kariera@kul.pl. Pamiętaj, aby umowa była gotowa na czas, formularz należy wypełnić minimum 5 dni przed datą rozpoczęcia praktyk. Umowa w dwóch egzemplarzach zostanie przygotowana przez pracownika Biura Karier i podpisana przez Prorektora KUL.


  1. Formalności przed odbiorem umowy

Student kierowany na praktykę zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku ubezpieczenia NNW i OC na czas trwania praktyki oraz okazania stosownego dokumentu zarówno w Biurze Karier jak i Pracodawcy, a także do wykonania niezbędnych badań lekarskich, jeśli są wymagane przez Pracodawcę. Przy odbiorze umowy o praktykę prosimy o okazanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW (obowiązkowe) oraz ubezpieczenia OC i badań lekarskich (jeśli są wymagane przez Pracodawcę). W przeciwnym razie nie możemy wydać umowy. Ubezpieczenie opłacasz za pośrednictwem Indeksu Elektronicznego. Jeśli opłacałeś/aś ubezpieczenie NNW na KUL, wówczas po zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie możesz się udać do swojego Dziekanat (weź potwierdzenie przelewu) lub  pokoju 53 w Gmachu Głównym.

 

Uwaga studenci: Ubezpieczenie NNW to nie to samo, co ubezpieczenie ZUS lub KRUS! Sprawdź przed odebraniem umowy, czy posiadasz ubezpieczenie NNW!


  1. Odbiór umowy

Gdy umowa jest już gotowa otrzymasz od nas nt. informacje mejowo lub telefonicznie. Przy odbiorze umowy o praktyki należy dostarczyć oryginał Deklaracji przyjęcia studenta/tki KUL na praktyki, okazać ważną legitymacje studencką potwierdzającą status studenta KUL oraz zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW. Umowę w dwóch egzemplarzach student-praktykant dostarcza do firmy, w której będzie odbywać praktykę. Podpisany przez pracodawcę egzemplarz umowy należy zwrócić do BK KUL.


  1. Dziennik praktyk

Student odbywający praktyki nadobowiązkowe prowadzi Dziennik Praktyk (załącznik nr 3), w którym określa w porozumieniu z Instytucją Przyjmującą, zamierzone do osiągnięcia efekty kształcenia. Dzienniczek pozostaje własnością studenta i nie musi być okazywany w Biurze Karier.


  1. Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki

Instytucja Przyjmująca wydaje studentowi po zakończonej praktyce zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej według załączonego poniżej wzoru (załącznik nr 4). Kopię zaświadczenia o odbyciu praktyk, student składa w siedzibie Biura Karier KUL. Dodatkowo możesz poprosić pracodawcę o referencje.


 

Zasady odbywania praktyk nadobowiązkowych reguluje Zarządzenie Rektora KUL z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (ROP-0101-116/17, Monitor KUL poz.553)

 

załącznik nr 1_Deklaracja Pracodawcy/Instytucji przyjęcia studenta/tki KUL na praktyki

 

załącznik nr 2_Formularz zgłoszeniowy - dane do umowy

 

załącznik nr 3_Dziennik praktyk

 

załącznik nr 4_Zaświadczenie o odbyciu studenckiej praktyki

 

 

 Bądź z nami w kontakcie

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2019, godz. 10:25 - Marta Szymańska-Jarosz