Projekty aktualnie realizowane

 • Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 21 (umowa nr UMO-2022/45/N/NZ5/01753) pt. Lokalne i ogólnoustrojowe metabolity tryptofanu jako biomarkery raka żołądka. Budżet projektu 209 840 zł. Czas trwania projektu 2023-2026. Kierownik zespołu badawczego mgr inż. Kinga Ożga

   

  Rak żołądka jest jednym z najczęściej występujących nowotworów na całym świecie. W przypadku tego nowotworu tylko wczesna diagnoza może znacząco poprawić szanse pacjentów na przeżycie. Szlak kinureninowy uczestniczy w modulacji odpowiedzi immunologicznej organizmu podczas choroby nowotworowej i jest obiecującym celem immunoterapii. Celem tego projektu jest opracowanie metod analitycznych do oznaczania poziomu stężenia kinurenin i poznania potencjału diagnostycznego metabolitów tryptofanu w patogenezie raka żołądka poprzez poszukiwanie korelacji między poziomem kinurenin w płynach ustrojowych a stopniem zaawansowania choroby, rokowaniem i przeżyciem. Do oceny stężeń tryptofanu i kinurenin wykorzystana będzie chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie (LC-ESI-MS/MS). Uzyskane wyniki umożliwią lepsze poznanie potencjału diagnostycznego kinurenin w patogenezie raka żołądka i być może w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane do opracowania nowych mniej inwazyjnych a zarazem skutecznych metod diagnostycznych raka żołądka.

 

 • Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-21 (umowa nr UMO-2021/41/B/NZ9/04442) pt. „Odpowiedź behawioralna i fizjologiczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na farmy wiatrowe w krajobrazie rolniczym”. Budżet projektu 1 208 846 zł. Projekt realizowany w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która jest liderem projektu i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, który jest partnerem projektu. Kierownik zespołu badawczego ze strony KUL dr Rafał Łopucki.

 

 • Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 4  pt. "Izolacja rozrodcza wśród nicieni z rodzaju Steinernema". Kierownik projektu dr Waldemar Kazimierczak

 

 • Projekt finansowany ze środków KUL (Ogólnouniwersytecki konkurs grantowy na projekty z komponentem międzynarodowym) pt. „Fenotypowa i molekularna charakterystyka lekoopornych szczepów bakteryjnych z rodzaju Klebsiella przenoszonych przez dzikie zwierzęta”. Czas trwania projektu 2022-2024. Wykonawca - dr Rafał Łopucki.

 

Projekty zakończone

 • Projekt finansowany ze środków KUL (konkurs grantowy w dyscyplinie nauki biologiczne) pt. "Ocena stężenia/aktywności wybranych markerów stresu oksydacyjnego/enzymów II fazy w wątrobie szczurów otrzymujących wanad oddzielnie oraz w kombinacji z magnezem." Czas trwania projektu 2019-2020. Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Ścibior, prof. KUL
 • Projekt finansowany ze środków KUL (konkurs grantowy w dyscyplinie nauki biologiczne) pt. „Wpływ rozwoju energetyki wiatrowej na dziką faunę”. Czas trwania projektu 2019-2020. Kierownik projektu: dr Rafał Łopucki.
 • Projekt finansowany ze środków KUL (konkurs grantowy w dyscyplinie nauki biologiczne) pt. „Analiza wybranych parametrów fizjologicznych u dziko żyjących gatunków zwierząt w aspekcie zarządzania ich populacjami i prowadzenia skutecznej ochrony gatunkowej”. Czas trwania projektu 2020-2021. Kierownik projektu: dr Rafał Łopucki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2023, godz. 11:54 - Rafał Łopucki