Od 1 października 2017 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II realizuje projekt „Cool Careers”, którego celem jest podniesienie do czerwca 2019r. poziomu przygotowania 400 studentów/tek (336 kobiet i 64 mężczyzn) do wejścia na rynek pracy i zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu studiów lub w obraniu właściwej ścieżki kształcenia poprzez poszerzenie zakresu usług świadczonych przez Biuro Karier KUL.

 

Grupę docelową projektu stanowią studenci ostatniego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (w roku akademickim 2017/18 i 2018/19). Pierwszeństwo udziału w projekcie mają studenci tzw. nadwyżkowi: administracja, architektura krajobrazu, biotechnologia, gospodarka przestrzenna, historia sztuki

 

Co należy zrobić, aby zgłosić się do udziału w projekcie?

 

W celu poprawnego zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować go, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu, pokój 131 Gmach Główny (wejście obok Kościoła Akademickiego), w godz. 8.00 – 15.00.

 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cool Careers”

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub pytań służymy Państwu pomocą - osobą do kontaktu w sprawie rekrutacji jest:

 

kierownik projektu – Marta Szymańska-Jarosz, biuro 131 GG, tel. 81 445-41-31, e-mail: marta@kul.pl

 

Projekt "Cool Careers" jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019, godz. 14:22 - Marta Szymańska-Jarosz