Przytoczona powyżej wypowiedź to jedna z wielu opinii absolwentów jakie wyrazili żacy rok po ukończeniu swoich studiów w pilotażowym badaniu losów zawodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

W badaniu przeprowadzonym przez Zespół Biura Karier KUL zbadano aktywność zawodową absolwentów KUL (studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) z rocznika 2011r. Zebrany materiał stanowi źródło opinii absolwentów o procesie studiowania na KUL, ocenę programu kształcenia oraz informacje nt. przebiegu ich karier zawodowych. Absolwenci za pomocą elektronicznej ankiety mogli również przedstawić swoje sugestie dotyczące poszerzenia oferty edukacyjnej o kursy i studia podyplomowe w dziedzinach, które ich interesują. Monitoring karier zawodowych realizowany w KUL posłuży Uniwersytetowi w przygotowaniu nowej oferty dydaktycznej, aby odpowiedzieć na aktualne wymagania rynku pracy.

W chwili przeprowadzania badania 95% respondentów wskazało Polskę jako miejsce swojego zamieszkania. Z osób na stałe przebywających w Polsce zdecydowana większość – 66% zadeklarowała województwo lubelskie jako miejsce swojego zamieszkania. Pozostałe 34% respondentów wymienia inne województwa (m.in.13% zadeklarowało województwo mazowieckie, a 9% województwo podkarpackie). Jak wynika z zebranych danych bardzo duża grupa absolwentów po obronie pracy dyplomowej pozostaje w województwie lubelskim i tu: albo kontynuuje naukę, albo poszukuje swojej pierwszej pracy.

 

Ocena satysfakcji płynącej z ukończenia studiów na danej uczelni, na wybranym kierunku czy specjalizacji stanowi jeden z istotnych wskaźników dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Respondenci oceniali satysfakcję z podjęcia studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przy użyciu pięciostopniowej skali. Większość absolwentów – 62,4% (suma odpowiedzi „raczej spełniły moje oczekiwania” i „zdecydowanie spełniły moje oczekiwania”) zadeklarowało, iż studia na KUL spełniły ich oczekiwania. Tylko nieliczni respondenci byli zdania, iż ukończone studia nie były dla nich wystarczająco satysfakcjonujące (15,6% ogółu odpowiedziało: „zdecydowanie nie spełniły moich oczekiwać” i „raczej nie spełniły moich oczekiwań”). Respondenci oceniali dobrze i bardzo dobrze poziom przygotowania oraz doświadczenia kadry naukowej i dydaktycznej – 79%, poziom prowadzonych zajęć – 77 % i ofertę edukacyjną przygotowaną przez poszczególne kierunki studiów – 73%. Szczególnie ważna w tym przypadku jest pozytywna ocena oferty edukacyjnej, która wskazuje na wystarczający zakres wiedzy i umiejętności dostarczonych przez uczelnie respondentom znajdującym się na rynku pracy.

 

Sytuacja absolwentów na rynku pracy w rok po ukończeniu przez nich studiów wygląda zadowalająca. I tak, jeśli chodzi o czas poszukiwania pierwszej pracy można stwierdzić, że w przypadku ponad połowy respondentów nie przekroczył on 6 miesięcy (52,4%), zaś 36,3% badanych wykazywało się aktywnością zawodową albo przed rozpoczęciem studiów albo w trakcie ich trwania. Jedynie 11,3% absolwentów poszukiwało pierwszej pracy dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia studiów. Można więc stwierdzić, że respondenci dość dobrze poradzili sobie na rynku pracy.

 

Wykres 1. Czas poszukiwania pierwszej pracy

 

 

Wśród absolwentów pracujących dominują ci, dla których aktualnie wykonywana praca jest albo pierwszą albo drugą od momentu zakończenia studiów (odpowiednio aktualna praca jest pierwszą lub drugą od momentu zakończenia studiów dla: 55,8% oraz 26,2% ogółu absolwentów pracujących). Dla 10,7% badanych aktualne miejsce pracy jest trzecim miejscem zatrudnienia od momentu ukończenia studiów, zaś dla 6,5% to czwarte lub kolejne miejsce aktywności zawodowej. Ponadto warto tutaj dodać, iż aktualnie wykonywana przez absolwentów praca jest w znacznej mierze zgodna z kierunkiem ukończonych studiów (58,9% stanowią odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”).

 

Wykres 2. Kolejność miejsca wykonywanej pracy od momentu ukończenia studiów

 

Prezentując aktualną sytuację zawodową absolwentów pracujących warto również odnieść się do danych związanych z rodzajem stanowiska pracy, które obecnie zajmują oraz źródeł informacji, z których korzystali poszukując zatrudnienia. Jeśli więc chodzi o aktualnie zajmowane stanowiska pracy to połowa respondentów jest zatrudniona przy działaniach o charakterze wykonawczym (50,2% pracujących). Niewiele mniej badanych wykonuje pracę specjalistyczną (43,1% pracujących). Widać więc wyraźnie, że sytuacja absolwentów jest dość dobra. Stanowiska wykonawcze bowiem są często zajmowane na początku kariery zawodowej, zaś specjalistyczne obejmują niejednokrotnie osoby z większym stażem pracy. Można więc mieć nadzieję, że przyszli absolwenci KUL-u również w miarę sprawnie znajdą zatrudnienie i będą wykonywać pracę na stanowiskach specjalistycznych.

 

W przypadku źródeł informacji o aktualnie wykonywanej pracy natomiast dominują Internet i znajomi (odpowiednio: 44,2% oraz 42,0% ogółu wskazań). O ile jednak wykorzystywanie Internetu jest wśród młodych osób czymś powszechnym i oczywistym, o tyle fakt tak wysokiej liczby wskazań dotyczących znajomych jako źródeł informacji na temat rynku pracy może nieco dziwić. Tym bardziej wydaje się to istotne, gdy bliższej analizie zostaną poddane pozostałe źródła informacji. I tak rodzina czy urzędy pracy nie stanowią istotnego źródła informacji o ofertach pracy. Zostały one bowiem wskazane jedynie przez 27,4% respondentów. Jednocześnie Biuro Karier, agencje zatrudnienia i targi pracy, choć pozornie są najściślej związane z tematyką rynku pracy, to jednak dla ankietowanych nie stanowiły źródeł wiedzy (odpowiednio procent wskazań dla wymienionych źródeł informacji był równy: 4,3%, 3,9% i 1,7%). Jest to o tyle ważne, że mimo, iż znajomi mogą być doskonałym źródłem wiedzy, to jednak najczęściej dysponują oni wiedzą dotyczącą ich własnego środowiska pracy lub im bliskiego. Skorzystanie zaś dodatkowo z usług biura czy agencji zatrudnienia umożliwiłoby z jednej strony znalezienie pracy ściśle odpowiadającej oczekiwaniom absolwenta, a z drugiej wzmocniło w nim umiejętności trafnego dobierania ofert pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych. O sukcesie bowiem na rynku pracy nie świadczy jedynie znalezienie pracy, ale trafne planowanie kariery zawodowej, które w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej musi być oparte o rzetelne źródła informacji.

 

Wykres 3. Obecnie zajmowane stanowisko pracy

 

Wykres 4. Źródła informacji o aktualnej pracy  

                


 

Zapytano ankietowanych także o formę prawną zatrudnienia. Respondenci byli zatrudnieni  głównie w oparciu o umowę o pracę i stanowili najliczniejszą pod względem liczebności grupę – 60%. Umowę zlecenie lub o dzieło zawarło z pracodawcą 18% badanych, a umowę o prace tymczasową – 12% ankietowanych. Zatrudnienie w formie umowy stażowej finansowanej z Urzędu Pracy deklarowało 8% respondentów.

 

Warto tutaj również zwrócić uwagę na fakt, iż pod względem liczby pracowników oraz zasięgu działalności organizacje zatrudniające absolwentów są dość mocno zróżnicowane. Respondenci pracują zarówno w małych firmach zatrudniających nie więcej niż 50 osób (47,4% pracujących), jak i w dużych liczących 50 lub więcej pracowników (52,6% pracujących). Zasięg działalności zaś ma najczęściej charakter lokalny, krajowy lub międzynarodowy (odpowiednio: 29,2%, 29,0% i 27,0%). Najmniejszy procent respondentów natomiast pracuje w organizacjach działających na rynkach regionalnych (14,9%). Nie można więc jednoznacznie wskazać tendencji w zakresie wielkości i zasięgu organizacji, w których znajdują zatrudnienie absolwenci.

 

Wykres 5. Liczba osób aktualnie zatrudnionych przez pracodawcę respondenta

 

Wykres 6. Zasięg działalności organizacji

 

Wśród respondentów nie pracujących zawodowo można wskazać kilka zasadniczych powodów tego stanu rzeczy. Pytanie to było pytaniem wielokrotnego wyboru, to znaczy, że każdy z respondentów mógł wskazać w nim więcej niż jedną odpowiedź. Okazało się, że najczęstszą przyczyną zaniechania działań związanych ze staraniem się o pracę była kontynuacja nauki (68,3% wskazań). Kolejne powody nie podejmowania pracy związane były albo z brakiem doświadczenia zawodowego, albo z brakiem ofert pracy zgodnych z wykształceniem respondenta (odpowiednio: 49,0% oraz 48,4%). Jednocześnie 37,8% ankietowanych wogóle nie szuka pracy, 14,0% wychowuje dziecko lub opiekuje się osobą z rodziny, zaś 9,6% nie znalazło jeszcze pracodawcy, który spełniałby stawianie mu przez respondenta oczekiwania.     

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2014, godz. 11:14 - Marta Szymańska-Jarosz