STYPENDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-55/19
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 17 czerwca 2019 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II


Na podstawie § 29 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:


§ 1

 

Wprowadza się Regulamin w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

Traci moc Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, wprowadzony zarządzeniem Rektora KUL nr ROP-0101-62/18 z dnia 6 lipca 2018 r. (Monitor KUL poz. 300).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

Doktorant ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć wniosek o jego przyznanie, indeks oraz inne dokumenty poświadczające jego osiągnięcia w terminie do 16 września w roku poprzedzającym rok akademicki, na który wnioskuje o przyznanie stypendium.

 

infKonto.pdfRegulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

 

infKonto.pdfWniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-86/18

 

REKTORA

 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 1 października  2018 r.

 

w sprawie  określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019

 

Zarządzenie NR ROP-0101-86/18 Rektora KUL z dnia 1 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0101-96/18

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II


z dnia 16 października 2018 r.

 

w sprawie określenia wysokości oraz trybu wypłacania stypendiów doktoranckich

w roku akademickim 2018/2019

 

 

Na podstawie art.285 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z) zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1470,00 zł miesięcznie.


§ 2

1. Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji Rektora uczestnikowi stacjonarnych  studiów doktoranckich.

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie z góry przez okres 12 miesięcy, począwszy od października roku akademickiego, na który zostało przyznane.


§ 3

Doktorantowi, który utracił status uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich stypendium doktoranckie nie przysługuje, a jego wypłata zostaje wstrzymana.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Rektor KUL:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski należy drukować dwustronnie.

Autor: Aleksandra Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2019, godz. 12:28 - Aleksandra Wójcik