UWAGA !

STRONA W PRZEBUDOWIE!

 

Wnioski o świadczenia  na rok akademicki 2019/2020 przyjmowane w okresach o którym mowa w § 2 ust.4-5 Regulaminu świadczeń KUL zostaną rozpatrzone nie wcześniej niż z końcem października 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosku

 

 

 

 

 

 

 

do 15 września br.

 

 

 

 

do 5 marca - studenci przyjęci na studia I i II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020

 

 

 

 

 

infKonto.pdfwniosek -

załącznik nr 1 do zarządzenia

 

- drukować dwustronnie

   na A4 (2018/2019)

 

infKonto.pdfwniosek -

załącznik nr 2 do zarządzenia

 

- drukować dwustronnie

   na A4 (2019/2020)

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty 

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

(dwie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

 

 

 

 

 

Wypłata

 

 

 

 

 

 

 

Do końca każdego miesiąca, po przekazaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków na ten cel, z wyjątkiem października i marca, za które wypłata może nastąpić z miesięcznym opóźnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia) z wyjątkiem, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z programem studiów trwa jeden semestr i nie dłużej niż na okres 9 miesięcy.

 

W przypadku, gdy studia II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego stypendia przyznawane są od marca.

 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12

infKonto.pdfRegulamin przyznawania pomocy materialnej 2018/2019

 

 

Student (doktorant) traci prawo do przyznanego stypendium w związku z okolicznościami wymienionymi w § 12

infKonto.pdf Regulamin świadczeń KUL

2019/2020

 

 

 

 

Sposób wypłaty

 

 

Stypendium wypłacane jest przelewem na indywidualne konto bankowe studenta lub doktoranta.

 

 

 

 

Student i doktorant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

o numerze rachunku bankowego na wniosku o przyznanie świadczeń.

 

Stypendium w trakcie urlopu dziekańskiego

 

Stypendium w trakcie urlopu może być przyznane studentowi i doktorantowi  na jego wniosek.

 

 

Studentowi (odpowiednio doktorantowi), który po ukończeniu jednego kierunku studiów, kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia: 

                       a) stypendium socjalne,
                      
b) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
                       c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
                       d) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
                       e) zapomoga,

chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. Przez ukończenie studiów rozumie się określenie zawarte w Regulaminie studiów KUL.

 

Student (odpowiednio doktorant) studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wyłącznie na jednym z kierunków studiów i na jednej uczelni, według własnego wyboru.

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019, godz. 11:20 - Izabela Mazur