21 (2011), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Helena Szewczyk

Zatrudnianie na wolnych stanowiskach w służbie cywilnej (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Filling Vacant Posts in Civil Service (de Lege Lata and de Lege Ferenda Remarks)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jadwiga Potrzeszcz

Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna

Arthur Kaufmann’s Way of Legal Philosophy

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Włodzimierz Broński

Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych

European Regulations on Mediation in Civil and Commercial Lawsuits

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Jolanta Pacian, Anna Pacian

Odszkodowanie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego oraz skutki prawne śmierci pracownika

Compensation to the Benefit of the Decedent’s Next of Kin. Legal Effects Issuing from the Death of a Worker

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Juliusz Petraniuk

Odstępstwa od zasad podziału spółdzielni w ogólności w przypadku sądowego jej podziału

Deviation from the Rules Concerning Division of a Cooperative Being Divided by Court

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Paweł Sobczyk

Aplikacja norm Unii Europejskiej w polskim prawie wyznaniowym. Wybrane problemy

Application of EU Norms in Polish Law on Religious Denominations. Selected Issues

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Rafał Pawlak

Ogólne przesłanki prawnej doniosłości błędu

General Prerequisites for Legal Significance of Erros

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Michał Skwarzyński

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej w umowach ubezpieczenia obowiązkowego w kontekście długu i odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego

The Exhaustion of the Guargantee Sum in Obligatory Insurance Contracts in the Context
of an Insurer’s Debt and Liability Towards the Wronged Party

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Monika Piszcz-Czapla

Organizacje międzykościelne wpisane do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych

Inter-Church Organisations in the Register of Churches and Denominations

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Józef Krukowski

Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego

Conciliatory Measures to Prevent Administrative Disputes

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Marcin Bider, ks. Grzegorz Erlebach

Kwestia momentu procesowego uznania pozwanego nieobecnym w procesie o nieważność małżeńtwa

Procedural Declaration of the Respondent’s Absence in a Nullity Case

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Krzysztof Mikołajczuk

Sytuacja prawna Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia

The Legal Status of the Ukrainian Greek Catholic Church in Post-War Poland. Selected Issues

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Tadeusz Syczewski

Pracownicy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski

Family Pastoral Care Workers in the Teaching of John Paul II and the Conference of
Polish Episcopate

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Tomasz Rozkrut

Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła

The Role of the Synod of Bishops in the Contemporary Church

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Marek Zaborowski

Inkardynacja i ekskardynacja duchownych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku

Incardination and Excardination of Clerics in the Codes of Canon Law of 1917 and 1983

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Teresa Rabska

Refleksje nad nauką publicznego prawa gospodarczego

A Few Thoughts on the Science of Public Economic Law

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Michał Kasiński

Ekspansja represyjnej funkcji administracji publicznej jako zagrożenie demokratycznego państwa prawnego

Extension of the Repressive Function of Public Administration as a Threat to Democratic Legal Order

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Stanisław Sagan, Wiktoriya Serzhanowa, Nauka o państwie współczesnym, Warszawa: LexisNexis 2010 (Antoni Kość, Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Krzysztof Dziub, Lublin: TN KUL 2010 (Anna Słowikowska)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Matthias Mahlmann, Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010 (Jadwiga Potrzeszcz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, Toruń, 7-8 września 2010 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mirosław Sitarz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Il Codice delle Chiese Orientali”, Rzym, 8-9 października 2010 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Mariola Lewicka, Sprawozdanie z konferencji naukowej i spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL oraz z uroczystości 75. rocznicy urodzin Księdza Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin, 8 stycznia 2011 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2015, godz. 23:55 - Marek Smarzewski