Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki WNS KUL zaprasza do udziału w Konferencji naukowo-metodycznej połączonej z seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i studentów, pt.: "Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym", SPOTKANIE I "Trudności z adaptacją i integracją społeczną dzieci w wieku wczesnoszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby ich przezwyciężania", która odbędzie się 25.11.2022 r.

Wydarzenie będzie realizowane w formie online, link znajduje się poniżej.

Rozpoczęcie o godzinie 14.00.

Program wydarzenia

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmEwZTE1ZDUtODYzNS00OGRmLTgwYmMtOTk2MjI0ZDk5YmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%22c4113823-5b1c-41b9-abcf-44963c50d5a6%22%7d

 

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2022, godz. 11:38 - Maria Mazurek-Olszowa