Z radością pragniemy zaprosić do udziału w praktycznych mini-warsztatach przygotowanych specjalnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL w ramach Dni Otwartych WNS. Warsztaty mają na celu nie tylko zaprezentowanie poszczególnych kierunków, ale przede wszystkim kształtowanie praktycznych umiejętności w ramach poszczególnych dyscyplin.
Każdy mini-warsztat zaplanowany jest na ok 40 minut i chcielibyśmy zachęcić do udziału we wszystkich. Dodatkowo odbędą się spotkania z przedstawicielami studentów i kół działających w ramach WNS.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ofertą i rezerwację odpowiadającego Państwu terminu: 6-7 marca 2023 r. Wszystkie warsztaty będą odbywały się w siedzibie głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy al. Racławickich 14.
Forma rezerwacji: prosimy o przesłanie do 1 marca 2023 r. na adres: joanna.szegda@kul.pl następujących informacji:
1. Nazwa szkoły, liczba uczniów:
2. Tytuł wybranych warsztatów:
3. Termin – dzień i preferowane godziny:

 

Szczegóły mini-warsztatów na poszczególnych kierunkach kształcenia na WNS:

 

Bezpieczeństwo narodowe i Stosunki międzynarodowe
Tytuł warsztatu: „Czy Unia Europejska jest zjednoczona?”
„Czy Unia Europejska jest zjednoczona?” - to temat debaty przewidywanej w ramach Dni WNS.
Mając na względzie ograniczenia czasowe debata będzie przypomniała tę, na wzór debat oksfordzkich. Chcemy skupić się wokół kwestii, które są dzisiaj dyskutowane przez państwa członkowskie na forum Unii Europejskiej. Chcemy skupić się wokół takich zagadnień jak:
• imigracja i uchodźstwo – szansa czy zagrożenie dla UE?
• pomoc Ukrainie – pomagać solidarnie czy indywidualnie?
• Solidarność państw członkowskich - fikcja czy rzeczywistość?
• Korzenie chrześcijańskie są podstawą zjednoczonej Europy.
• Warunkiem trwania jedności europejskiej jest dalsza integracja.
• Demokracja stanowi niepodważalną podstawę działania Unii Europejskiej
W zależności od liczebności danej grupy licealnej proponujemy by grupy, które staną naprzeciwko siebie liczyły od 3-5 osób. Każda z drużyn będzie miała czas na zaprezentowanie stanowiska wobec wspomnianych kwestii (oczywiście na poziomie ogólności).


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Tytuł warsztatu: „Zawód dziennikarz”
Warsztat obejmuje zwiedzanie Uniwersyteckiego Centrum Medialnego i warsztat telewizyjny pt: „Praca z kamerą/prompter”, czyli jak dobrze przygotować się do nagrania?, telewizyjny dress code, studio / greenbox / scenografia studyjna, mowa ciała - czego unikać podczas wypowiedzi?, prompter - a co to takiego?, autoprezentacja przed kamerą, nagranie wypowiedzi z użyciem promptera, analiza nagrań.

 

Ekonomia
Tytuł warsztatu: „Z ekonomią za pan brat”
Przebieg warsztatu:
1. Kilka słów o kierunku i działalności kół naukowych - 5 minut dla studenta z koła naukowego ekonomii
2. Gra „Z ekonomią za pan brat”– 40 min – uczestnicy gry podzieleni są na 6 drużyn 4-5 osobowych Etap I - Rozgrzewka 30 minut Gra karciana z talią pytań i odpowiedzi z wiedzy ekonomicznej, w której udział biorą członkowie wszystkich drużyn. Osoba zadająca pytanie losuje osobę odpowiadającą. W sytuacji poprawnej odpowiedzi otrzymuje talię kart i jest uprawniona do zadania pytania i wyznaczenia kolejnej osoby odpowiadającej. W sytuacji nieprawidłowej odpowiedzi otrzymuje karę w postaci odegrania scenki sytuacyjnej (związanej z dziedziną ekonomia). Etap II – Quiz wiedzy ekonomicznej 10-12 minut 3 wylosowane osoby walczą o punkty odpowiadając na serię 15 pytań. Etap III - Podsumowanie 3 minuty Podsumowanie wyników i rozdanie nagród i dyplomów.

 

Tytuł warsztatu: „Średnia modzie powiedziała, że mediana w środku stała… Rzecz o tym, jak dokonać opisu struktury zbiorowości z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego”

Czy w gąszczu danych musimy czuć się bezradni, a mnogość liczb musi rodzić poczucie chaosu? Jak poruszać się wśród wielości danych? Jak przekonać je, by nam coś opowiedziały?
Powyższe pytania stanowią punkt wyjścia do odkrycia, jak dokonać opisu struktury zbiorowości statystycznej i jak wyłowić informacje z danych. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi miarami opisu statystycznego oraz sposobami ich wyznaczania w arkuszu kalkulacyjnym.
W ramach zajęć słuchacze „wypiją cztery łyki statystyki” ukierunkowane na odpowiedzi na następujące pytania:
• za pomocą jakich miar statystycznych można opisać strukturę zbiorowości?
• w jaki sposób wyznaczyć podstawowe miary opisu statystycznego przy pomocy arkusza kalkulacyjnego?
• jak zinterpretować otrzymane wyniki?
• jak graficznie zaprezentować dane?
Zajęcia zrealizowane zostaną w formie warsztatów w pracowni komputerowej.

 

Tytuł warsztatu: „Jak mówić, by partner biznesowy nas zrozumiał? – kilka słów o skutecznej komunikacji w biznesie”

Warsztaty będą miały charakter pogadanki i gier sytuacyjnych związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną w biznesie. Prowadzący prowadząc pogadankę z uczniami pokaże, jak można zniekształcać wzajemne komunikaty oraz wskaże, jak wyrażać słowa tak, by odbiorca właściwie odebrał komunikaty, Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 

Tytuł warsztatu: „Mapa ryzyka a zarządzanie ryzykiem”

Identyfikacja i analiza ryzyka, ocena, pomiar i właściwe oszacowanie zagrożeń pozwalające na dostosowanie działań do sytuacji kryzysowych, a w efekcie zapewnienie ciągłości funkcjonowania analizowanego podmiotu (gospodarstwo domowe, szkoła) poprzez opracowanie „mapy ryzyka”.
Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną przydatną przy tworzeniu „mapy ryzyka” (narzędzia w procesie efektywnego zarządzania podmiotem).

 

Tytuł warsztatu: „Chwilówki - atrakcyjna pożyczka, czy toksyczna pomoc”

Temat jest ważny z uwagi na fakt, że w Polsce rośnie zadłużenie osób fizycznych.
Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że długi pozakredytowe Polaków przekroczyły w 2022 r. 42 mld zł (w przypadku banków - ponad 35 mld zł). Zobowiązania konsumentów wzrosły o kolejne 4,9 mld zł r/r. Średnie przeterminowane zadłużenie przypadające na konsumenta wynosi już blisko 29 tys. zł.
Statystyki pokazują też, że średnio co piąty dług wpisany do ERIF należy do osób młodych, w wieku 20–30 lat. Dlatego edukacja ludzi młodych wkraczających na rynek pracy w zakresie wszelkiego rodzaju instrumentów pożyczkowych jest bardzo ważna.

 

Kryminologia, Socjologia i Praca socjalna
Tytuł warsztatu: „Manipulacyjne konteksty wizualności”
W trakcie warsztatów poruszane będą niektóre z poniższych zagadnień:
1. Co to są badania sondażowe i po co się je przeprowadza?
2. Przykłady „manipulacji” wykresami (rodzaje stosowanych wykresów, efekt skali, kwestia interpretacji danych, quasi naukowe badania - plebiscyty, telesondy)
3. Wiarygodność badań sondażowych - na jakie elementy zwrócić uwagę, przykład badań CBOS
4. Kultura obrazkowa - komunikacja poprzez obrazy oraz jej znaczenie we współczesnym świecie (od pisma obrazkowego po emotikony, memy, logotypy, infografiki, zdjęcia i symbole).
5. Obraz jako najbardziej podatny na manipulację środek przekazu (oddziaływanie na ludzki umysł – duży potencjał interpretacyjny)
6. Problemy z percepcją (psychologiczne mechanizmy percepcji)
7. Problemy z wieloznacznością i wiarygodnością przekazu wizualnego


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Tytuł warsztatu: „Filozofia w przedszkolu i klasach 1-3 - warsztaty filozoficzne"
Filozofia jako "umiłowanie mądrości" stanowi dziedzinę, która zachęca do samodzielnego myślenia poprzez rozwijanie kompetencji umożliwiających rozpoznanie przekazów wykorzystujących półprawdy, a w konsekwencji pozwala uodpornić się na różne formy manipulacji. Warsztaty, stanowiąc przestrzeń dla dyskusji, pozwalają doskonalić zdolność krytycznego myślenia, umiejętność formułowania własnego stanowiska oraz przedstawiania argumentacji. Wykorzystywanie elementów "filozofowania" z młodzieżą w trakcie zajęć pozwala także rozwijać umiejętność aktywnego słuchania rozmówców i budowania kontrargumentów w atmosferze szacunku dla racji drugiej strony.


Tytuł warsztatu: „Twórczy nauczyciel - twórczy uczeń - warsztaty rozwijające myślenie twórcze”
Celem warsztatów jest przedstawienie uczniom czym jest myślenie twórcze oraz w jaki sposób rozwijać jego poszczególne elementy. Warsztaty będą przebiegały w dwóch częściach w pierwszej zostanie zaprezentowana definicja i rodzaje twórczości oraz znaczenie twórczego myślenia dla rozwoju człowieka i cywilizacji. W części drugiej zostaną przeprowadzone ćwiczenia, pozwalające doskonalić myślenie twórcze. Zadania będą koncentrowały się wokół rozwijania jego komponentów tj.: płynność słowna; płynność skojarzeniowa; płynność ekspresyjna; płynność ideacyjna; płynność antycypacyjna.


Tytuł warsztatu: „Miejsce i znaczenie sztuki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - warsztaty teatralne”
Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności niezbędnych przy opracowywaniu spektaklu. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość uczestnictwa w zadaniach rozwijających orientację w przestrzeni scenicznej, komunikację oraz współpracę w grupie. Dodatkowo uczniowie podejmą pracę: nad tekstem, z kostiumem i rekwizytem, z perspektywy elementów wspierających kreowanie postaci na scenie.

 

Pedagogika specjalna

Tytuł warsztatu: „Kapelusz pełen szczęścia”

Zabawa to potężne narzędzie terapeutyczne pobudzające do kreatywności i prowadzące do własnego rozwoju. Zostanie ono wykorzystane podczas warsztatu, aby zaprezentować jak budować wspólnotę i radość płynącą z kontaktu z drugim człowiekiem - atmosferę wspierającą działania pedagogiczne, zwłaszcza w obszarze pedagogiki specjalnej.

 

Tytuł warsztatu: „Jak komunikować się z osobami niesłyszącymi?”
W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną rożne możliwościach komunikacji z osobami niesłyszącymi, a następnie uczestnicy poznają podstawy odczytywania mowy z ust i metody fonogestów, nauczą się alfabetu palcowego i kilku znaków języka migowego. Efektem końcowym będzie rozbudzenie zainteresowań możliwościami komunikacyjnymi osób z uszkodzeniem i słuchu i innymi zaburzeniami mowy.

 

Tytuł warsztatu: „Jak tworzyć warsztat pracy logopedy z niczego. Wykorzystanie różnych przedmiotów w profilaktyce logopedycznej?”

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z rodzajami ćwiczeń i gier logopedycznych tak, aby zainspirować ich do kreatywnego tworzenia prostych ćwiczeń logopedycznych wykorzystując przedmioty codziennego użytku.


Tytuł warsztatu: „Przyjazny algorytm nie tylko dla pedagogów” (warsztat o decyzjach, zmianach i słuchaniu siebie)
Jak wykorzystać algorytmy podczas podejmowania decyzji? Czy i kiedy wprowadzać zmiany? Kto za to odpowiada? Co to znaczy być pedagogiem? W czasie zajęć uczniowie będą mogli dokonać refleksji nad własnymi planami na przyszłość oraz porozmawiać o tym, co jest dla nich ważne.


Tytuł warsztatu: „Chciej zrozumieć. O wspomaganiu i alternatywach w komunikacji”
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli w bezpieczny i kontrolowany sposób doświadczyć jak to jest być nierozumianym oraz co może zaburzać proces komunikacji? Spróbujemy również odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Co to jest komunikacja wspomagająca i alternatywna? Komu jest potrzebna i do czego służy? Czy trzeba mieć specjalne uprawnienia, umiejętności, predyspozycje, żeby rozmawiać z osobami ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi? Co to właściwie są specjalne potrzeby komunikacyjne?

 

Tytuł warsztatu: „Blaski i cienie zawodu logopedy”

Warsztat o wybieraniu drogi zawodowej z misją i pasją (kompetencje i umiejętności, możliwości zatrudnienia i finanse oraz wybór specjalizacji).
Logopedia to pogranicze edukacji, medycyny, literatury i muzyki - to sprawia, że w tym zawodzie odnajdą się zarówno osoby systematyczne, jak i te z artystyczną duszą. To także misja świadczenia opieki, którą objęty jest nie tylko pojedynczy człowiek, lecz nierzadko cała rodzina, to również podnoszenie komfortu życia każdego, kto takiej pomocy potrzebuje.

 

Tytuł warsztatu: „Nowoczesne technologie w pracy pedagoga specjalnego i logopedy”

Praca pedagoga specjalnego i logopedy, to przede wszystkim praca z człowiekiem, tym maleńkim, trochę starszym i całkiem dorosłym. Warto jednak wiedzieć, że nowoczesne technologie bardzo nam pomagają w wychowaniu, edukacji, komunikacji i rehabilitacji osób z różnymi niepełnosprawnościami i z trudnościami w komunikowaniu się. Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej chcą zaprezentować zainteresowanym młodym ludziom, jakie nowoczesne urządzenia są wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i terapeutów do komunikacji, edukacji i poprawy jakości życia. Wystarczy np. tylko poruszać gałkami ocznymi, aby móc komunikować się skutecznie z otoczeniem. Przyjdź i zobacz!

 

Pedagogika

Tytuł warsztatu: "Ile zmysłów ma człowiek?" - warsztat pracy terapeuty integracji sensorycznej

Człowiek również poznaje świat za pomocą układów sensorycznych, czyli układów zmysłowych, czy jeszcze inaczej systemów zmysłowych. Wszyscy potrafimy wymienić pięć podstawowych zmysłów występujących u człowieka, za pomocą których odbierane są informacje z otaczającego nas środowiska. Są to: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Oprócz wymienionych, istnieją jeszcze inne układy sensoryczne. Warsztat przybliża problematykę funkcjonowania sensorycznego człowieka, a także jego wpływ na uczenie się. W trakcie zajęć przedstawione zostaną propozycje ćwiczeń usprawniających działanie układów. Czas trwania: 45-60 min.

 

Tytuł warsztatu: „Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka, czyli słów kilka o roli pedagoga”
Celem warsztatu jest przybliżenie biografii Janusza Korczaka, prekursora praw dziecka i twórcy systemu wychowawczego opierającego się na potrzebach dziecka. To spotkanie będzie okazją nie tylko na zdobycie wiedzy, ale również umożliwi podjęcie rozmów pomiędzy licealistami, a nauczycielami akademickimi na temat roli współczesnego pedagoga.


Zarządzanie

Tytuł warsztatu: „Efektywna komunikacja czyli rzecz o mówieniu, słuchaniu a nawet plotkowaniu”

Dlaczego jednych możemy słuchać godzinami a inni męczą nas już po 5 minutach? Co sprawia, że wypowiedziane przez nas słowa lub napisane teksty ktoś błędnie interpretuje - przypisuje im inne znaczenie, odmienne od naszych intencje? Skąd się bierze plotka? Warsztat będzie koncentrował się na skutecznym komunikowaniu i budowaniu relacji z innymi.


Tytuł warsztatu: „Dlaczego wolimy dresy z trzema paskami niż bez, czyli co wpływa na siłę marki?”
Dlaczego samochody terenowe nazywamy jeepami, a buty sportowe adidasami? Na warsztacie zaprezentowane zostaną tajniki tworzenia silnych marek i ich znaczenie w życiu codziennym. W trakcie burzy mózgów uczniowie będą mogli wykazać się kreatywnością i praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy, aby stworzyć silną markę.

 

Serdecznie zapraszamy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023, godz. 10:09 - Maria Mazurek-Olszowa