Horyzont 2020 - aktualny nabór wniosków

Aktualny nabór wniosków w ramach programu Horyzont 2020: www

Szczególnie polecamy www, pod linkiem znajdują się informacje dotyczące możliwości realizacji indywidualnego projektu badawczego za granicą lub w kraju (granty ERC, MSCA-GF w ramach programu Horyzont 2020). Strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zawiera także oferty współpracy naukowej w ramach międzynarodowych zespołów badawczych z udziałem instytucji sektora pozaakademickiego i krajów pozaeuropejskich.

2016-01-26

Nabór wniosków - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Małe granty (Small Grants)

Terminy składania projektów w naborze małych grantów to: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia 2016 r. Maksymalny wkład z Funduszu dla każdego projektu wynosi 6 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, w tym wkładu rzeczowego wnioskodawcy lub wkładu niepieniężnego.

 

Standardowe granty (Standard Grants)

Do 15 marca i 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty. Alokacja środków na 2016 rok wynosi 2 200 000 EUR. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą z przynajmniej trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

 

Granty strategiczne (Strategic Grants)

Program dotyczy ogłaszanych corocznie priorytetów strategicznych (termin naboru nie został podany). Czas realizacji projektów strategicznych to 12-36 miesięcy. Nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnej, wnioskowanej kwoty na realizację projeku; średnia to ok. 40 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu. Podmioty ze wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej muszą aktywnie uczestniczyć w projekcie.
Priorytety strategiczne w 2016 roku: migracja/integracja; wzmocnienie przesłania, informacji na temat Dziedzictwa Europy Środkowej w rocznicę 25-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej; współpraca regionalna w dziedzinie polityki bezpieczeństwa: V4 + Ukraina + Mołdawia (konferencja/forum z konsultacjami eksperckimi)

 

Więcej informacji na stronie Funduszu: www

 

2016-01-26 Czytaj dalej...

Programy międzynarodowe - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Do zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) należy udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Przy ich realizacji Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą ministra właściwego ds. nauki, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami wniosków: www

2016-01-26

Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+

Akcja 2

Akcja 3

Działania „Jean Monnet"

Działania w dziedzinie sportu

2016-01-26 Czytaj dalej...

Nabory wniosków w ramach PO WER z komponentem ponadnarodowym

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16

 

Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej: Centrum Projektów Europejskich

Data rozpoczęcia naboru: 2016-04-01 00:00:00

Data zakończenia naboru: 2016-04-08 12:00:00

 

Opis

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach sześciu tematów.

 

2016-01-26 Czytaj dalej...

Program HORYZONT 2020 - raport

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych składaniem aplikacji grantowej w ramach programu HORYZONT 2020 do zapoznania się z raportem:

„Opportunities for Researchers from the Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) in Horizon 2020. Analysis of SSH-relevant Topics. Work Programmes 2016/17” (www)

 

W dokumencie zebrano informacje na temat wszystkich tematów konkursowych z Programu Pracy 2016-2017 we wszystkich częściach programu Horyzont 2020, które dotyczą nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. A są to:

 • Wyzwania społeczne (Societal Challenges):
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership):
 • Doskonała baza naukowa (Excellent Science):
 • Nauka dla społeczeństwa i z udziałem społeczeństwa (Science with and for Society)
 • Działania przekrojowe (Cross-cutting activities)
 • Innowacje w MŚP (Innovations in SMEs)

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad uczestnictwa w programie oraz terminów składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej (linki do stron www w treści poradnika).

2016-01-05

Czas pracy biura SPM w okresie świątecznym

Informujemy, iż w dn. 28-31 grudnia br. oraz 4-5.01.2016 r.  biuro SPM będzie zamknięte.

2015-12-23

Nowa siedziba biura SPM

Uprzejmie informujemy, iż z dn. 4 grudnia br. biuro Sekcji Projektów Międzynarodowych zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL, s. 206 (II piętro).

Aktualny numer telefonu: 81 445 41 75

2015-12-04

Wizyta studyjna w Ružomberku

W dniach 23-27 listopada br. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli lidera projektu (Gmina Lublin) i partnerów projektu (KUL, UMCS, PL, MRU) w Ružomberku, Słowacja (Katolicki Uniwersytet w  Ružomberku). Była to druga wizyta zagraniczna zorganizowana w ramach projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” z programu Erasmus +. Celem wizyty było poznanie struktury organizacyjnej uniwersytetu, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk. Spotkanie było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań i zaplanowanie dalszych, wspólnych przedsięwzięć.

 

Zdj.: Tóno Kulan

2015-12-01

Wizyta przedstawicieli lidera i partnerów projektu WISE

Informujemy, iż w dniach 19-20 listopada będziemy gościć przedstawicieli lidera i partnerów realizujących wspólnie projekt WISE - Welfare for Improved Social Dimention of Education współfinansowanego ze środków programu Erasmus +, tj.:

 • EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica (Włochy)
 • Fondazione ANDISU – Ente per il diritto allo studio e i servizi agli studenti (Włochy)
 • Fondazione CRUI per le Università italiane (Włochy)
 • Universitas Studiorum Catholica Croatica – Hrvatsko katoličko sveučilište (Chorwacja)
 • Abo Akademi University (Finlandia)

 

Serdecznie witamy!

 

2015-11-15