Konkurs Marii Skłodowskiej-Curie – COFUND (Horyzont 2020)

Do 29 września 2016 r. instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie programów studiów doktoranckich oraz programów stypendialnych umożliwiających przyjmowanie zagranicznych naukowców.

Celem działania jest mobilizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucji do tworzenia wysokiej jakości szkoleń, wspierania rozwoju kariery naukowej oraz międzynarodowej i międzysektorowej mobilności naukowców poprzez realizację programów studiów doktoranckich korzystających z wzorców Działań Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Wiecej infrormacji: www

2016-04-29

Otwarcie naboru dotyczącego integracji uchodźców

Do 28 kwietnia, w ramach naborów międzysektorowych, można składać wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych i audiowizualnych, których celem jest ułatwienie integracji uchodźców ze społeczeństwem europejskim poprzez wzmocnienie szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wartości demokratycznych i obywatelstwa, dialog międzykulturowy, tolerancję i szacunek dla innych kultur.

 

Kwalifikowane projekty powinny być współtworzone przez partnerstwa kreatywne obejmujące lidera projektu oraz co najmniej dwóch partnerów (z dwóch różnych krajów biorących udział w Programie Kreatywna Europa komponent Kultura)

Lider projektu oraz co najmniej jeden partner muszą prowadzić aktywne działania na polu kultury i kreatywnym. Dodatkowy partner może mieć doświadczenie w jednym z sektorów takich jak np.: publiczny, społeczny, zdrowia, edukacyjny lub w każdym innym, który mógłby wesprzeć integrację uchodźców.

 

Nabór zamknięty zostanie 28 kwietnia 2016

Więcej informacji: www

2016-03-11

TŁUMACZENIA LITERACKIE - otwarty nabór wniosków

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury ogłosiła otwarcie naboru wniosków na obszar TŁUMACZENIA LITERACKIE.

 

Tłumaczenia Literackie to obszar, którego celami są: wspieranie kulturowej i lingwistycznej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w komponencie Kultura, promocja transnarodowego obiegu wysokiej jakości dzieł literackich i zwiększenie dostępu do nich oraz dotarcie do nowych odbiorców.

 

Więcej informacji: www

2016-03-11

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE) - granty H2020

Zapraszamy do składania wniosków na granty Marie Skłodowska-Curie Research and Innovations Staff Exchange (RISE) w ramach Horizon 2020. Konkurs adresowany jest do współpracujących ze sobą instytucji reprezentujących sektor akademicki oraz pozaakademicki. Przykładowe działania: realizacja wspólnych projektów obejmujących międzysektorową i międzynarodową wymianę pracowników (administracyjnych, naukowo-dydaktycznych); prowadzenie badań; szkolenia i praktyki.

Wniosek powinien być złożony przez konsorcjum składające się z minimum trzech niepowiązanych ze sobą organizacji reprezentujących trzy różne kraje (dwa członkowskie UE lub stowarzyszone z UE).

Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2016 r.

 

Więcej informacji: www

 

2016-02-15

Pieczęć Doskonałości - Seal of Excellence

 

Wysoko ocenione wnioski projektowe, które z uwagi na ograniczenia budżetowe nie otrzymały dofinansowania z programu Horyzont 2020, zostaną wyróżnione przez Komisję Europejską specjalnym poświadczeniem jakości. 

 

Nowa inicjatywa KE została nazwana "Pieczęcią Doskonałości" ("Seal of Excellence"). Przyznanie tego wyróżnienia ma przede wszystkim pomóc w ubieganiu się o finansowanie z innych źródeł niż program Horyzont 2020. Znak jakości ma być respektowany przez instytucje zarządzające europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a także krajowymi i regionalnymi programami inwestycyjnymi.

W pierwszej fazie realizacji "Pieczęć Doskonałości" ma być przyznawana małym i średnim przedsiębiorcom, którzy składali wnioski w ramach Instrumentu MŚP. Później do akcji mogą być włączone inne obszary programu H2020.

 

Źródło: www.rpklublin.pl

Więcej informacji na stronie KE: www

2016-02-15

Czas pracy biura SPM w dn. 11.02.2016 r.

Ze względu na uczestnictwo pracowników SPM w szkoleniu zewnętrznym, biuro w dniu dzisiejszym będzie zamknięte od godz. 10.15.

Zaświadczenia oraz certyfikaty można odebrać w pokoju 100 Gmach Główny (I piętro).

2016-02-11

Horyzont 2020 - aktualny nabór wniosków

Aktualny nabór wniosków w ramach programu Horyzont 2020: www

Szczególnie polecamy www, pod linkiem znajdują się informacje dotyczące możliwości realizacji indywidualnego projektu badawczego za granicą lub w kraju (granty ERC, MSCA-GF w ramach programu Horyzont 2020). Strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zawiera także oferty współpracy naukowej w ramach międzynarodowych zespołów badawczych z udziałem instytucji sektora pozaakademickiego i krajów pozaeuropejskich.

2016-01-26

Nabór wniosków - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Małe granty (Small Grants)

Terminy składania projektów w naborze małych grantów to: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia 2016 r. Maksymalny wkład z Funduszu dla każdego projektu wynosi 6 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, w tym wkładu rzeczowego wnioskodawcy lub wkładu niepieniężnego.

 

Standardowe granty (Standard Grants)

Do 15 marca i 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty. Alokacja środków na 2016 rok wynosi 2 200 000 EUR. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą z przynajmniej trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

 

Granty strategiczne (Strategic Grants)

Program dotyczy ogłaszanych corocznie priorytetów strategicznych (termin naboru nie został podany). Czas realizacji projektów strategicznych to 12-36 miesięcy. Nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnej, wnioskowanej kwoty na realizację projeku; średnia to ok. 40 000 EUR. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów projektu. Podmioty ze wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej muszą aktywnie uczestniczyć w projekcie.
Priorytety strategiczne w 2016 roku: migracja/integracja; wzmocnienie przesłania, informacji na temat Dziedzictwa Europy Środkowej w rocznicę 25-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej; współpraca regionalna w dziedzinie polityki bezpieczeństwa: V4 + Ukraina + Mołdawia (konferencja/forum z konsultacjami eksperckimi)

 

Więcej informacji na stronie Funduszu: www

 

2016-01-26 Czytaj dalej...

Programy międzynarodowe - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Do zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) należy udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Przy ich realizacji Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą ministra właściwego ds. nauki, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę na terytorium RP lub za granicą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami wniosków: www

2016-01-26

Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+

Akcja 2

Akcja 3

Działania „Jean Monnet"

Działania w dziedzinie sportu

2016-01-26 Czytaj dalej...