Nabory wniosków w ramach programu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania sie z harmonogramem naborów wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2017 r.:

 

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. i 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji:www

2017-01-10

„Polska pomoc rozwojowa 2017” - konkurs na realizację zadania publicznego

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2017”. Celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017", odnoszących się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu wynosi: 24 500 000 PLN

Nabór ofert do: 3 lutego 2017 r.

 

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi:

 • 200 000 zł dla projektów realizowanych na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
 • 300 000 zł dla projektów realizowanych na rzecz Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Palestyny i Mjanmy.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków MSZ wynosi 90% całkowitej wartości oferty. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitej wartości oferty (wkład własny może mieć charakter: finansowy, rzeczowy lub osobowy).

 

Więcej informacji o konkursie: www

2017-01-10

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska-Białoruś-Ukraina (PL-BY-UA)

 

Budżet programu wynosi 183 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 będzie realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), który obejmuje także kraje nienależące do Unii Europejskiej.

 

Program będzie wspierać promocję kultury lokalnej, zachowanie dziedzictwa historycznego czy poprawę dostępności regionów. Dofinansowanie uzyskają także projekty przyczyniające się do rozwoju sieci komunikacyjnych i transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. Realizowane będą też przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony granic oraz projekty w obszarze promocji zarządzania granicami, mobilnością i migracjami.

Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

 

Obszar wsparcia programu:

Polska: województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz wschodnia część mazowieckiego;

Białoruś: obwód brzeski, grodzieński, miński i homelski;

Ukraina: obwód lwowski, wołyński, zakarpacki, rówieński, tarnopolski oraz iwanofrankowski.

 

Pierwszy konkurs z budżetem ponad 81 mln euro obejmie wszystkie cztery nowe cele tematyczne Programu, zdefiniowane dla perspektywy 2014-2020: 

 • promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego– 14,84 mln euro 
 • poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych– 28,32 mln euro
 • wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony– 14,53 mln euro 
 • promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami– 23,79 mln euro

 

Nabór odbędzie się dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016 r.). Najlepsze zostaną zaproszone do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść 2,5 mln euro.

 

Harmonogram naboru wniosków:

Więcej informacji:

 

2016-10-13

Nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Szef Kancelarii Senatu działając na podstawie uchwały nr 8 Prezydium Senatu z dnia 23 września 2016 r. ogłasza nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Oferta może dotyczyć tylko jednego, szczegółowego kierunku działania, określonego w uchwale nr 9 Prezydium Senatu, np. promowania Polski i kultury polskiej poza granicami kraju, wzmacniania i podtrzymywania tożsamości narodowej, bieżącego funkcjonowania mediów tradycyjnych i elektronicznych itd.

Szczegółowe informacje, uchwały, załączniki do oferty:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 30 listopada 2016 r.

2016-10-07

Konferencja podsumowująca projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w konferencji podsumowującej projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni”, która odbędzie się 30 września 2016 r. w Lublinie w ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Konferencja odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja do 18 września.

Więcej informacji:

 

2016-09-09

Czas pracy biura SPM w okresie 22-31 sierpnia br.

Uprzejmie informujemy, iż biuro SPM będzie otwarte dla interesantów w okresie 22-31 sierpnia w godzinach 8.00-12.00.

2016-08-19

Podsumowanie i rekomendacje - projekt Europejski Uniwersytet Wschodni

Zapraszamy do zapoznania się z publikację zbiorczą opracowaną w ramach projektu pn. "Europejski Uniwersytet Wschodni". Stanowi ona nie tylko podsumowanie części projektu ale także jest źródłem pomysłów i rozwiązań, które niewątpliwie uatrakcyjnią ofertę studiowania w Lublinie.

Publikację można bezpłatnie pobrać w języku PL i EN, a także dowolnie drukować:

Podsumowanie i rekomendacje (PL)

Summary and recommendations (EN)

2016-08-09

Przyszłość studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim (Ontario, Kanada)

Projekt pn. "Przyszłość studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim (Ontario, Kanada)" został laureatem konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

senatrp-logo

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Senatu RP.

Gratulujemy! W pracach nad projektem uczestniczyli pracownicy IFP KUL oraz SPM DOBiRU.

2016-07-25

Europejski Uniwersytet Wschodni - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami studiów podyplomowych, które zostały opracowane przez lubelskie uczelnie w ramach realizacji projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni".

Broszura "Studiuj w Lublinie" jest do pobrania w poniższych wersjach językowych:

POL

ANG

UKR

ROS

 

KUL_broszura

2016-07-18

WISE - Welfare for Improved Social Dimension of Education

Zapraszamy na spotkanie upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej i podsumowujące projekt “WISE - Welfare for Improved Social Dimension of Education” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Projekt realizowany jest przez:

 • EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica (Włochy), lidera projektu i partnerów:
  • Fondazione ANDISU – Ente per il diritto allo studio e i servizi agli studenti (Włochy),
  • Fondazione CRUI per le Università italiane (Włochy),
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska),
  • Universitas Studiorum Catholica Croatica – Hrvatsko katoličko sveučilište (Chorwacja),
  • Abo Akademi University (Finlandia).

Na spotkaniu zostaną omówione cele i założenia projektu, metodologia oraz rezultaty przeprowadzonych badań, zakres, formy wsparcia, tj. pomocy materialnej i pozamaterialnej, świadczonych na rzecz wszystkich grup studentów.

 

WISE

Data: 17.06.2016

Miejsce: KUL, Centrum Transferu Wiedzy, CTW-203

Godzina: 10.00-14.00

Program spotkania

 

PL_WISEteam PL_WISEteam2

 

Serdecznie zapraszamy!

2016-06-16