Iwona_Szewczak

 

Wykształcenie

 • 2015, uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy: Wychowanie jako pomoc życiowa w ujęciu Wolfganga Brezinki; promotor: prof. ndzw. dr hab. Alina Rynio; recenzenci: prof. dr hab. Marian Nowak; prof. ndzw. dr hab. Mariusz Cichosz
 • 2007, stypendystka programu Socrates, prowadzenie wykładów pt: Erziehungspolitik der Europaischen Union. Die Rolle Polens (Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Rola Polski) na Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen w Münster
 • 2006, stypendystka programu Socrates-Erasmus, prowadzenie wykładów pt: Erziehung als Lebenshilfe bei W. Brezinka (Wychowanie jako pomoc życiowa u W. Brezinki) na Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen w Münster
 • 2003-2010, studia doktoranckie w Instytucie Socjologii i Instytucie Pedagogiki KUL
 • 2003-2007, studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Filologii Germańskiej zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Erziehung als Lebenshilfe nach dem deutschen Erziehungstheoretiker Wolfgang Brezinka, promotor dr hab. Max Stebler, prof. KUL
 • III-IX. 2002, studia w ramach programu Socrates-Erasmus na Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen w Münster
 • 1998-2003, studia na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki KUL zakończone obroną pracy magisterskiej pt.: Radomskie Towarzystwa Dobroczynności (1815-1939), prom.: prof. dr hab. M. Surdacki

 • 1994-1998, Liceum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu, specjalność: Finanse i rachunkowość

 

Zajęcia dydaktyczne:

  • Grundbegriffe der Pädagogik - wykład
  • Europejskie programy edukacyjne - wykład
  • Teoretyczne podstawy wychowania - ćwiczenia
  • Wprowadzenie do pedagogiki - ćwiczenia
  • Współczesne kierunki pedagogiczne - ćwiczenia
  • Metody pracy doradcy zawodowego - ćwiczenia
  • Warsztat pracy doradcy zawodowego - warsztat
  • Przedsiębiorczość - warsztat
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi i zespołem profilaktycznym - ćwiczenia
  • Pedagogika międzykulturowa wobec wyzwań współczesności - konwersatorium
  • Metody  aktywizujące w pracy z grupą - ćwiczenia
  • Doskonalenie umiejętności wychowawczych - ćwiczenia
  • Interpretacja współczesnych zjawisk społecznych w Polsce i w Europie - ćwiczenia

Udział w projektach międzynarodowych:

 •  PROCORA (2007-2008) - projekt dotyczący pracy socjalnej oraz marginalizacji społecznej i kulturowej, realizowany we współpracy m.in. z L'Institut Régional du Travail Social (IRTS de Lorraine) Metz, Alice Salomon Hochschule Berlin i Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo,
 •  „Spring Academy 2008" (LLP Erasmus Intensive Program:Building civil society and fighting social exclusion - contemporary challenges for social work").

 

Publikacje:

 

Redakcje:

 

ksiazka_edukacja_szewczak_bis

 

Edukacja w ramach Strategii Lizbońskiej. Wybór dokumentów (ISBN 978-83-7363-607-7), współredaktor D. Bis, Lublin 2007.

 

 

Antropologiczna pedagogika ogólna (ISBN 978-83-7548-038-2), współredaktorzy M. Nowak, P. Magier, Lublin 2010.

 

 

Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny (ISBN 978-83-62495-76-4), współredaktorzy A. Rynio, K. Braun, ks. M. Jeziorański, Lublin 2015.

 

EkoRoztocze. Glosariusz językowy, (redaktor), Lublin 2010.

 

 

Artykuły:

 

 • Cele wychowania chrześcijańskiego wg W. Brezinki, w:  Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności, red. A. Rynio, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, str. 160-168.

 • Miejsce Wspólnej Polityki Rolnej w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej, w:  Wspólna Polityka Rolna. Tradycja i nowoczesność, red. M. Szewczak, R. Sura, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, str. 93-98.

 • Partnerstwo społeczne i dialog szansą rozwoju małych społeczności. Informacje, negocjacje, rozwój, "Echo Krasnegostawu", Nr 15/2007.

 • Edukacja europejska a pomoc społeczna, "Echo Krasnegostawu", Nr 26/2007.

 • Wartościowe spędzanie wakacyjnego czasu, "Wspólnota", Nr 7-8 (80-81)/2007, str. 6.

 • Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, "Wspólnota", Nr 7-8 (80-81)/2007, str. 7.

 • Spring Academy 2008 w powiecie krasnostawskim, "Echo Krasnegostawu", Nr 6/2008, str. 14.

 • Europejski Fundusz Społeczny jako instrument realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce, w: Aktualne problemy tłumaczenia i zastosowania norm prawnych, red. P. M. Radinowicz i in., Lwów, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, 2008, s. 161-163.

 • Krasnystaw w Europie, "Echo Krasnegostawu", Nr 13/2008, str. 6.

 • Praca socjalna na poziomie europejskim, "Echo Krasnegostawu", nr 14/2008, s. 3,

 • Promyk Akademii, "Echo Krasnegostawu", nr 15/2008, s. 4 (współautor R. Żelazny ).

 • Zarządzanie projektem edukacyjnym finansowanym z UE, Rocznik Wyższej Szkoły Humanistycznej w Radomiu, t. IV, 2008, s. 283-288 (współautor M. Szewczak).

 • Rozwój edukacji jako czynnik wspierający konkurencyjność regionu lubelskiego, w: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, red. B. Jóźwik, H. Ponikowski, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2008, s. 339-345.
 • Rola środowisk wychowawczych w edukacji medialnej, w: Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2010, s. 579-589.
 • Selected Methods to Enhance Motor Functions in Children with Neurodevelopmental Disorders on the Example of Rehabilitation-Therapeutic Center for Disabled Children in Krasnystaw, w: European social work-state of the art and future challenges, red. M. Nowak, E. Domagała-Zyśk, Lublin, Wydawnictwo GAUDIUM, 2010, s. 195-199.
 • Rola samorządu województwa przy realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej ze wsparciem funduszy unijnych, w: Socjologia-praca socjalna-regulowanie problemów społecznych, Lwów,  Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, 2012, s. 159-161 (współautor K. Grabczuk) (wydanie ukraińskojęzyczne)
 • Młodzi wobec chaosu kulturowego - wyzwaniem dla edukacji, w: Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, red. K. Stępień, Lublin, Fundacja "Servire Veritati", 2012, s. 301-312.
 • Rozwój regionalny jako zadanie administracji samorządowej w zakresie rozwoju edukacji na rzecz dialogu wielokulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego, w : Wychowanie wobec przemian społeczno-kulturowych, red. D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2012, s. 333-343 (współautor M. Szewczak)
 • Podstawy antropologiczne wychowania jako pomocy życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki, w: Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej, red. D. Bis, M. Loyola Opiela, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2013, s. 107-124.
 • Dziecko i dzieciństwo w wymiarze moralnym, w: Dziecko w przestrzeni życia społecznego, red. J. Daszykowska, A. Łuczyński, Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2013, s. 51-70.
 • Edukacja międzykulturowa w obliczu procesów rozszerzania Unii Europejskiej - perspektywy rozwoju, w: Edukacja międzykulturowa w dobie globalizacji, red. J. Augustyniak, Warszawa, Texter, 2014, s. 9-28.
 • Family and School in their Shared Responsibility for Values Education, "Rozprawy Społeczne", 2019, t. 13 (4), s. 13-24.
 • Rola rodziny w wychowaniu do dzielności życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki, w: Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny, red. A. Rynio, K. Braun, ks. M. Jeziorański, I. Szewczak, Lublin, Episteme, 2015, s. 309-330.
 • "Zbudowania" jako istotny element koncepcji wychowania Edmunda Bojanowskiego, "Roczniki Pedagogiczne", 2017, nr 9 (45), s. 191-203.
 • Wiara jako podstawowy cel wychowania chrześcijańskiego w ujęciu Wolfganga Brezinki, w: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna, red. s. M.L. Opiela, K. Braun, Lublin, Wydawnictwo Werset, 2017, s. 47-57.
 • Ksiądz Stefan Wyszyński - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1925-1929), w: Społeczna potrzeba pamięci. osoba i dzieło kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, red. A. Rynio, M. Parzyszek, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017, s. 331-335.

 

Sprawozdania:

 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, "Powinność", nr 3(39)/2017, s. 17-19.

 

Sprawozdanie z udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym PROCORA PS: Udział Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w projekcie "PROCORA PS", "Roczniki Pedagogiczne", t. 2(38)/ 2010, s.199-202. (współautor Piotr Magier)

 

Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum na temat: Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, "Roczniki Pedagogiczne", t. 1(37)/2009, s. 151-164. (współautorzy: Anna Petkowicz, Łucja Badeńska, Katarzyna Braun, Dorota Bis, Robert Zbierański)

 

Sprawozdanie z dyskusyjnej grupy tematycznej: W poszukiwaniu adekwatnej wizji wychowania chrześcijańskiego (w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej), w: Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności, red. A. Rynio, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2007, str. 1117-1118.

 

 

Udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Wyzwania współczesnej edukacji - E-nauczanie, Lublin, dn. 17 września 2005r.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wychowanie chrześcijańskie wobec wyzwań współczesności, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, dn. 15 listopada 2006r.; członek komitetu organizacyjnego; referat: Cele wychowania chrześcijańskiego według W. Brezinki

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej ,Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dąbrowica k/Lublina, dn. 11-14 czerwca 2007r.; członek komitetu organizacyjnego

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media - kultura - edukacja na pograniczu narodów i kultur. Tradycje - doświadczenia - perspektywy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów-Bystre, dn. 8-10 października 2007r.; referat: Współczesny człowiek wobec kryzysu orientacji wartości - wyzwaniem dla edukacji

 • Międzynarodowe Sympozjum Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, dn. 4 grudnia 2007r.; sekretarz grupy: Wychowanie do świadectwa

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media w wychowaniu chrześcijańskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, dn. 19 listopada 2008r.; członek komitetu organizacyjnego; referat: Rola środowisk wychowawczych w edukacji medialnej
 • VI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Edukacja - moralność - sfera publiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, dn. 17-19 września 2007r.; referat: Strategia Lizbońska wyzwaniem dla przemian edukacyjnych XXI wieku (wspólnie z dr M. Szewczak)
 • ASFH International Partnership Conference 2008 Internationalizing study programmes, research and practice placement, Alice Salomon Fachhochschule, Berlin, dn. 20 października 2008r.; referat: Social Pedagogy of Youth Exchange (wspólnie z prof. B. Kolleck, dr D. Augsburger, dr P. Magier)
 • Jubileuszowa X Ogólnopolska  Konferencja Nauczycieli i Wychowawców  Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, dn. 12 marca 2011 r.; wystąpienie w sesji plakatowej: Młodzi wobec chaosu kulturowego
 • Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 30-lecia reaktywacji Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka - przestrzeń społeczna - instytucja, Lublin, dn. 4-6 kwietnia 2011 r.; referat: Rola administracji samorządowej w rozwoju edukacji na rzecz dialogu wielokulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego (wspólnie z dr M. Szewczak)
 • Konferencja naukowa Między wychowaniem a karierą zawodową, Lublin, dn. 18 października 2012 r.; referat: Wychowanie jako pomoc życiowa w ujęciu Wolfganga Brezinki a kariera zawodowa
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aksjologiczne orientacje w pedagogice, Instytut Pedagogiki KUL, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Kazimierz Dolny, dn. 27-29 maja 2013r.; referat: Aksjologiczne podstawy wychowania jako pomocy życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel - przez trudności do sukcesu, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, dn. 7 marca 2015r.;  Wystąpienie w sekcji plakatowej: Etos zawodowy nauczyciela jako istotny czynnik warunkujący sukces wychowawczy
 • Kongres Rodziny Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, Instytut Pedagogiki KUL, dn. 23-24 września 2015 r.; członek komitetu naukowo-organizacyjnego; referat: Rola rodziny w wychowaniu do dzielności życiowej w ujęciu Wolfganga Brezinki
 • Kongres Rodziny Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, Instytut Pedagogiki KUL, dn. 23-24 września 2015r.; współprzewodniczenie i podsumowanie obrad sekcji IV Odkrywanie potencjału rodziny w kontekście kulturowym
 • Konferencja Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej  KUL, Katolickie Stowarzyszenie 'Civitas Christiana', dn. 28 lutego 2017r. Wystąpienie w sesji plakatowej: Ksiądz Stefan Wyszyński - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Konferencja Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego, Instytut Historii KUL, Instytut Leksykografii KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, dn. 10 marca 2017r. Wystąpienie w sesji plakatowej: Wybrane metody prowadzenia dzieci w ochronach w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Współczesne możliwości integralnego wychowania, Fundacja 'Servire Veritati' Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, dn. 11 marca 2017r. Referat: Szkoła wspólnotą wychowującą. Czy to jeszcze możliwe?
 • Konferencja Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji, Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, dn. 1 kwietnia 2017r. Wystąpienie w sesji plakatowej: Metody wychowania w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
 • XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców Nauczyciel i Szkoła w trosce o dobro dziecka, Fundacja 'Servire Veritati' Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, dn. 10 marca 2018r. Referat: Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży a oczekiwane postawy wychowujących


Zaangażowanie w Lubelski Festiwal Nauki:

 

Dlaczego Dębska Kuźnia to też Dembiohammer, a Orla - Орля? O nazwach polskich miejscowości w  językach mniejszości

(dn. 16. września 2013r.; X Lubelski Festiwal Nauki Człowiek-nauka-pasja)

 

Dlaczego Dobrodzień jest też Guttentagiem, a Puńsk - Punskasem? O nazwach w  języku mniejszości

(17.09.2012; IX LFN Nauka-wiedza-mądrość)

 

Zaplanuj swoją przyszłość - projektowanie kariery i rozwoju zawodowego

(23.09.2010; VII LFN Nauka przygodą życia)

 

Media a wielokulturowość pogranicza Polski i Ukrainy

(23.09.2010; VII LFN Nauka przygodą życia)

   

 Działalność społeczna:

- członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

- członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego/Oddział Lublin

- członek Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Unia Młodych" (1998-2003)

 

 

Kontakt:

 

e-mail: iwona.szewczak[at]kul.pl

 

 

 

 

 

 

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2021, godz. 17:21 - Iwona Szewczak