Spis treści:

Wstęp

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 III 1957r.

Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program Młodzież w działaniu na okres 2007-2013

Decyzja nr 2241/2004/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass)

Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego o skuteczności i równym dostępie do europejskich systemów kształcenia i szkolenia

Komunikat Komisji: Modernizacja systemów edukacji i szkoleń: ważny wkład na rzecz dobrobytu i spójności społecznej w Europie
Projekt wspólnego sprawozdania Rady i Komisji 2006 z postępów w realizacji programu prac "Edukacja i Szkolenia 2010"

Kominikat Komisji: Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienie pełnego wkładu do Strategii Lizbońskiej

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Noty o autorach
Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2007, godz. 12:18 - Iwona Szewczak