Odszedł do Pana prof. Krzysztof Penderecki

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

Profesora Krzysztofa Pendereckiego

 

wybitnego muzyka, kompozytora i dyrygenta,

doktora honoris causa KUL

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 

Apel Rektora KUL do Społeczności Akademickiej

Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy i Studenci KUL,

 

ostatnie dni to trudny okres  dla każdego z nas indywidualnie, dla wspólnoty akademickiej naszego Uniwersytetu oraz dla całego społeczeństwa. Znaleźliśmy się bowiem w sytuacji, która może budzić zaniepokojenie czy obawy. Pandemia koronawirusa w bolesny sposób przypomniała nam o ludzkiej kruchości. Zachowując wiarę w Bożą Opatrzność, ufam, że różnorodne działania podjęte w naszym kraju pozwolą, w perspektywie czasu, uporać się z zagrożeniem i powrócić wszystkim do normalnego życia.

 

Kierując się troską o zdrowie i życie każdego z Was zwracam się z gorącą prośbą o bezwzględne stosowanie się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych odpowiednich organów, w tym, o ile to możliwe, ograniczenie kontaktów z innymi osobami, gdy nie jest to konieczne. Wszystkim pracownikom Uniwersytetu dziękuję za zrozumienie sytuacji i przejście w nadzwyczajny tryb pracy. Sytuacja zawieszenia zajęć na Uczelni wymaga nowych narzędzi i rozwiązań, które sukcesywnie wdrażamy.

 

Dziś nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie rozwijać się pandemia, a co za tym idzie, jakie kolejne zmiany w działalności Uniwersytetu będziemy musieli wprowadzić. Dlatego proszę o uważne śledzenie strony internetowej oraz e-kul, które są na bieżąco aktualizowane, a także sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

 

Proszę również, abyśmy kierując się empatią, solidarnością i miłością bliźniego, otoczyli troską osoby samotne, zwłaszcza te w podeszłym wieku i zmagające się z problemami zdrowotnymi. W tych dniach nie zapominajmy o emerytowanych pracownikach naszego Uniwersytetu. Pamiętajmy, że z racji wieku są oni szczególnie narażeni w przypadku kontaktu z wirusem. Ufam, że będą mogli liczyć na naszą pomoc.

 

Zachęcam także do modlitwy. Przypominam o możliwości uczestniczenia on-line w nabożeństwach sprawowanych w kościele akademickim. Wielkopostne rekolekcje, które w tych dniach miały się w nim odbywać, są udostępniane na portalu Uniwersyteckiego Centrum Medialnego (cm.kul.pl).

 

Ufam, że wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas i jak najszybciej będziemy mogli spotkać się ponownie na Uniwersytecie.

 

Wasz Rektor

ks. Antoni Dębiński


 

Appeal of the Rector

of the Catholic University of Lublin to the Academic Community

 

Dear Faculty and Administrative Staff,

Dear Students of the John Paul II Catholic University of Lublin,

 

The last few days have been a difficult time for each of us individually, for the academic community of our University and for the whole society. We have found ourselves in a situation that may raise concerns or fears. The coronavirus pandemic painfully reminded us of human fragility. While maintaining faith in the Divine providence, I believe that the various actions taken in our country will help us, in the long run, to overcome the threat and bring us all back to normal life.

 

Guided by the concern for the health and life of each of you, I would like to ask you to adhere strictly to the sanitary and epidemiological recommendations of the relevant authorities, including, if possible, social distancing. I would like to thank all the employees of the University for understanding the situation and for moving into an extraordinary way of working. The suspension of classes at the University requires new tools and solutions that we are successively implementing.

 

Today no one can predict how the pandemic will develop and, consequently, what further changes will have to be made by the University in its operations. Therefore, please follow our website and e‑kul, which are regularly updated, as well as check your business e-mail.

 

I also ask that, guided by empathy, solidarity and love for others, we take care of lonely people, especially the elderly and those struggling with health problems. Please do not forget the retired employees of our University. Remember that due to their age, they are particularly vulnerable to the virus. I believe they can count on our help.

 

I also encourage you to pray. I would like to remind you that you can participate on-line in the services held in the Academic Church. Lenten retreat, which was to take place there these days, is available at the University's Media Centre portal (cm.kul.pl).

 

I believe that together we will go through this challenging time and meet again at the University as soon as possible.Your Rector,

Rev. Antoni Dębiński

Transmisja Mszy św. z Kościoła Akademickiego KUL

Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy. Msze św. i nabożeństwa z Kościoła Akademickiego KUL są transmitowane on-line. Dodatkowo niedzielne Msze św. o godz. 8.00, 17.00 i 20.00 będą dostępne również na kanale https://www.facebook.com/KULlublin/

 

Godziny sprawowania Mszy św.

Dni powszednie: 7.00, 19.00

Niedziela (bez udziału wiernych): 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (w języku angielskim), 19.00 i 20.30.

 

W piątek o godz. 18.00 sprawowana jest Droga Krzyżowa, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 18.15. 

 

Adres transmisji:

https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,art_55930.html

 

 

 


 

We would like to kindly inform you that in connection with the introduction of the state of epidemic threat, all Holy Masses in the KUL Academic Church will be available to the faithful only on-line.

 

Hours of celebrating Mass
Weekdays: 7.00, 19.00
Sunday: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (in English), 19.00 and 20.30.

Transmission Address:

https://www.kul.pl/kosciol-akademicki-online,art_55930.html

MNiSW zawiesza działalność uczelni do 10 kwietnia

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zawieszenia działalności uczelni do 10 kwietnia

 

Szczegóły znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozporządzenie wprowadza m.in. obowiązek kształcenia zdalnego i reguluje jego zasady.

KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną

wsparcie psychologiczneW związku z ogłoszonym stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Grupa ponad trzydziestu specjalistów z Instytutu Psychologii KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy w związku ogłoszonym stanem epidemii takiego wsparcia potrzebują.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80. Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl.

 

Przypominamy, że przy Poradni Zdrowia KUL funkcjonuje również Gabinet Psychologiczny – kontakt: 81 445 33 97.

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-84/20

REKTORA

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 wśród społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

          

Na podstawie § 25 ust. 1  Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz na świecie, związaną z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządza się, co następuje: 

 

Więcej

 

Informacja w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną 11 marca 2020r. Zarządzeniem Rektora KUL ze skutkiem natychmiastowym odwołuje się:

 

 • wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkolenia i inne spotkania na terenie KUL, prowadzący zajęcia dydaktyczne udostępnią ich treść w formie elektronicznej lub będą prowadzić zajęcia w trybie e-learningowym
 • wszystkie konferencje, imprezy i wydarzenia organizowane przez Uniwersytet i w budynkach KUL
 • zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów

a także:

 • wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin w domach studenckich.
 • zamyka się czytelnie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum KUL oraz Muzeum KUL

 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem Zarządzenia. Zarządzenie obowiązuje do odwołania.

 

Tekst Zarządzenia

 

Dodatkowe pytania i informacje należy kierować na adres: pytania@kul.pl

 

Prosimy równocześnie o śledzenie aktualnych komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa?

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. 

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

 • jeśli to możliwe, zostań w domu.
 • unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz pracuj zdalnie.
 • myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 • zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

FAQ – często zadawane pytania w związku z sytuacją epidemiologiczną

FAQ – często zadawane pytania w związku z sytuacją epidemiologiczną
(lista będzie aktualizowana)

 

 • Do kiedy obowiązuje odwołanie zajęć?

Na podstawie Zarządzenia Rektora KUL zawieszenie zajęć obowiązuje aż do odwołania, natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie krócej niż do 10 kwietnia br.

O decyzjach będziemy informować na stronie internetowej KUL, platformie e-KUL, mailami kierowanymi na adresy kul-owskie oraz w mediach społecznościowych.

 

Więcej pytań

 

English version

Information regarding prevention of the spread of SARS-CoV-2 virus

Due to the epidemiological situation, by Order of Rector of the John Paul II Catholic University of Lublin (KUL) of 11 March 2020, the following shall be cancelled with immediate effect:

 

 • all classes offered within full-time and part-time programmes for students and participants of non-degree postgraduate programmes as well as trainings and other meetings held at KUL premises or facilties. Lecturers shall make the course content available in an electronic form or shall deliver courses in the form of e-learning
 • all conferences and events organized by KUL and in KUL buildings
 • all foreign and domestic mobilities and business trips of staff, students and doctoral students
 • admissions of new students and/or staff to KUL dormitories and any visits to them
 • the functioning of reading rooms of KUL University Library, KUL Archives and KUL Museum.

 

You are requested to read the full text of the Order. The Order is valid until further notice.

 

 

In case of any questions, please send them at pytania@kul.pl

 

Please also regularly check the current announcements of the Chief Sanitary Inspectorate of the State Sanitary Inspection (GIS) and Ministry of Science and Higher Education.

 

The full text of the Rector’s Order.

 


How to counteract the spread of the virus?

In the near future, we must do everything possible to prevent the rapid spread of the coronavirus in Poland.

 

However, much depends on you!

 

If possible, stay at home, avoid clusters of people, if you can work remotely, wash your hands often, do not touch without needing a face, pay attention to the right behavior!

All necessary and reliable information can be found at: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

If you have symptoms associated with coronavirus, call the nearest sanitary-epidemiological station or the National Health Service helpline at: 800 190 590

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

 

Posłuchaj naukowca - zdobądź wiarygodną wiedzę o koronawirusie

Zapraszamy do czerpania wiedzy o koronawirusie z wiarygodnych, naukowych źródeł. Taką możliwość dają materiały przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach akcji „Posłuchaj naukowca”, która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów. MNiSW na kanale #PosłuchajNaukowca będzie codzienie publikować nowe materiały. Zachęcamy do ich śledzenia.

 

 


Zapraszamy również z zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z wirusem SARS-CoV-2, które przygotowali naukowcy z Polskiej Akademii Nauk.

Koronawirus - ważne telefony KUL

Podajemy ważne telefony:

 

Zespół kryzysowy/domy studenckie:  Piotr Szelest +48 505 176 939
Rzecznik prasowy: Lidia Jaskuła +48 603 847 406

BHP: Iwona Roman +48 509 105 223

Sprawy międzynarodowe: Anna Tarnowska-Waszak +48 603 394 512

Duszpasterstwo Akademickie KUL: +48 797 907 780

Wewnętrzna Straż Porządkowa: +48 81 445 32 48

 

Telefoniczna pomoc psychologiczna: +48 81445 40 80

Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Bogusława Miguta

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 lutego 2020 r. kierownik Sekcji Liturgiki i Homiletyki w Instytucie Nauk Teologicznych KUL ks. dr. hab. Bogusław Migut otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Nowy tom Opera Omnia Josepha Ratzingera na Wielkanoc

opera omnia kazaniaW druku znajduje się pierwsza część tomu XIV/1: Kazania (Homilie – Przemówienia – Medytacje) [Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, ss. 660] w przekładzie prof. Marzeny Góreckiej. Zawarte są w nim teksty z okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Kolejne części tomu (14/2 i 14/3) oddawane są sukcesywnie do druku.

 

„W najobszerniejszym tomie Opera omnia przedstawiamy wspaniały skarb słowa Bożego, wyrażanego słowami, myślą i sercem Josepha Ratzingera – kapłana, profesora, biskupa, kardynała, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i papieża Benedykta XVI. Skarb ten jest nie tylko ogromny ilościowo – prezentujemy tu łącznie 392 teksty na ponad dwu tysiącach stron – ale przede wszystkim jest mistrzowskim wyrazem obchodzenia się ze słowem i pięknem języka, ubierającym to słowo w przedziwnie bogatą szatę i wdzięk na miarę czci oddawanej Bogu. Nie chodzi tu bowiem tylko o artystyczne piękno w sensie tworu człowieka jako artysty malarza, rzeźbiarza, poety, pisarza czy muzyka, lecz o odkrywanie boskiego piękna słowa Bożego przez Kapłana zakochanego bez reszty w Bogu. O tym, że nie mówi on o sobie, o nas, lecz o Bogu, świadczy motto tomu XIV: „Orędzie Jezusa przepowiadamy w sposób pełny tylko wtedy, gdy przepowiadamy samego Jezusa”. Przepowiadanie w chrześcijaństwie,

w Kościele Chrystusowym, jest bowiem przepowiadaniem tylko Jezusa. Tej zasady trzymał się zawsze Autor tego monumentalnego tomu chrystologiczno-homiletycznego”.

 

                                       (Z Wprowadzenia do tomu XIV ks. prof. Krzysztofa Góździa)