Ojciec święty Jan Paweł II podczas spotkania z uczestnikami Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej dnia 15 VIII 1991 roku na Jasnej Górze  powiedział, że „piękny słowiański wyraz boho-słowie jest ścisłym odpowiednikiem greckiego theo-logia”. Jednakże „nie wystarczy przetłumaczyć boho-słowie (czyli theo-logia) jako «słowa o Bogu», a w dalszej konsekwencji jako «nauki o Bogu». Podstawowe i pierwotne jest tu słowo samego Boga […]. Jeżeli teologia (boho-słowie) jest słowem o Bogu, nauką o Bogu — to jest to równocześnie słowo i nauka zrodzone ze słowa samego Boga. Nie można nigdy o tym zapominać, wnikając w poszczególne aspekty «naukowości teologii»”.

    Z takiego rozumienia teologii wynika zarówno jej naukowy, jak i formacyjno-duchowy charakter. Trafnie ujął to św. Anzelm z Canterbury w słynnym wyrażeniu, że wiara szuka zrozumienia treści Bożego Objawienia (fides querens intellectum). Jednakże bez łaski wiary nie można zrozumieć odwiecznej prawdy objawionej w Piśmie świętym i przekazywanej przez Kościół.

    Celem studiów teologicznych jest przede wszystkim intelektualne pogłębienie swojej wiary, jak również rzetelne przygotowanie się do pełnienia właściwej sobie posługi w Kościele, czy to jako prezbiter, osoba konsekrowana czy świecka. Zdobyta wiedza teologiczna połączona z formacją duchową pomaga również lepiej rozumieć mechanizmy życia społecznego z perspektywy światopoglądu chrześcijańskiego.

    Poprzez studia teologiczne na KUL nabywa się gruntownej wiedzy teologiczną z elementami filozofii i biblistyki, jak również nauk humanistycznych i społecznych. W ten sposób nasz absolwent przygotowany jest do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, jak również profilaktyką społeczną.

    Studenci teologii mają możliwość zdobycia w trakcie studiów specjalności nauczycielskiej, co daje uprawnienia do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Dodatkowym atutem jest wymóg dobrego opanowania języka obcego (zwłaszcza angielskiego, a także francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

    Absolwenci jednolitych studiów magisterskich: duchowni, osoby konsekrowane, a także świeccy, mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 10:11 - Ewa Zięba