Promotor - Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

 


 

Mgr Agnieszka Dudziak

Pedagog o specjalności psychopedagogika specjalna z logopedią oraz animacja kultury z arteterapią, z wykształcenia nauczyciel integralnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami metody Montessori.
Doktorantka w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na co dzień zajmująca się problematyką pedagogiki specjalnej, komunikacji, funkcjonowania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, arteterapii oraz działaniami twórczymi jako aktami komunikacji, zainteresowana szeroko rozumianą sztuką, w tym sztuką użytkową i rękodziełem. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako pedagog specjalny w grupie integracyjnej, prowadzenie zajęć arteterapeutycznych z dziećmi o specjalnym potrzebach rozwojowych.
Obecnie nauczyciel w Salezjańskim Publicznym Przedszkolu we Wrocławiu oraz pracownik firmy animacyjno-szkoleniowej „ISKRA”. Wieloletni wolontariusz osób z niepełnosprawnością.

Temat przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Rozwijanie kompetencji i sprawności komunikowania się dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi z wykorzystaniem działań twórczych.

W 2016 roku ukazała się publikacja: Dudziak A., Metody arteterapeutyczne jako forma wspomagania rozwoju komunikacji w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przykładzie dzieci ze spectrum autyzmu,[w:] Język i wychowanie. Księga jubileuszowa okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 oraz artykuł: Dudziak A., Arteterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, „Pedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia”. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zeszyt 7/2016 str.21-30. 

 

Promotor pomocniczy - dr Aleksandra Borowicz

 


 

Mgr Monika Malec

Z wykształcenia filolog anglista. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się głównie na wszelkich zagadnieniach dotyczących języka i jego nauczania oraz nabywania w kontekście uszkodzeń narządu słuchu, jak również na metodach nauczania języków obcych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tematem przygotowywanej pracy doktorskiej jest: „Analiza porównawcza założeń teoretycznych współczesnych metod wychowania językowego osób z uszkodzeniami narządu słuchu”.
Członek międzynarodowej grupy badawczej: English as a foreign language for deaf and hard of hearing persons (EFL DHH) oraz nauczyciel angielskiego współpracujący z Centrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących KUL, gdzie od 2011 roku prowadzi indywidualne zajęcia z języka angielskiego dla niesłyszących i słabosłyszących studentów. Doświadczenie w pracy nauczyciela zdobyła również prowadząc zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Przełamując ciszę. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niesłyszących” czy też pracując za granicą (w Hiszpanii i we Włoszech), gdzie prowadziła specjalistyczne lekcje angielskiego dla różnych grup wiekowych na wszystkich poziomach zaawansowania. W ramach studiów doktoranckich stypendystka programu Erasmus+ (wyjazd na semestr do Mediolanu na Universita Cattolica del Sacro Cuore).

 

Publikacje:

Malec M., Lesson Content Modifications: How to Adapt ESL Teaching Strategies to the Special Needs of Deaf and Hard-of-Hearing Students [w:] English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Persons – Challenges and Strategies, red. E. Domagała-Zyśk, E.H. Kontra Cambridge Scholars Publishing 2016.

Malec M., Tonal languages in the context of hearing impairments [w:] "Nie głos, ale słowo..." 4. Developing language competence of people with hearing and speech disorders, red. E. Domagała-Zyśk, Lublin: wyd. KUL 2014.

Malec M., Shulgachyk M., Culture embedded in words-How to learn Chinese through the cultural context [w:] Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka jest czasem czerwona, red. A. Kocjan, Lublin: Werset 2013.

 

Promotor pomocniczy - dr Aleksandra Borowicz

 


 

Mgr Monika Romaniec

 

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, magister  pedagogiki specjalnej, surdologopeda, neurologopeda,  certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Doktorantka w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL Jana Pawła II, uczestniczka seminarium Lingwistyki edukacyjnej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. K. Krakowiak.

Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół komunikacji językowej, tu szczególne miejsce zajmuje problematyka dostępu osób z uszkodzeniami słuchu do systemu fonologicznego języka polskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Struktura fonemowa słów w percepcji osób z uszkodzeniami słuchu a ich sprawność artykulacyjna. Zawodowo związana z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, gdzie jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela-logopedy; obszar pracy zawodowej obejmuje profilaktykę, diagnozę, terapię zaburzeń mowy i  komunikacji oraz przetwarzania procesów sensorycznych. Od 10 lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów logopedii (studia I, II stopnia, studia podyplomowe) i słuchaczy neurologopedii. Od wielu lat przynależy do Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jest laureatką prestiżowej indywidualnej nagrody Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Virtuti Medicinali 2017.

 

Jest autorką i współautorką publikacji naukowych z zakresu logopedii i pedagogiki, m.in.: Diener K.E., Romaniec M., Dziecko z mową bezdźwięczną. Sposoby wspomagania w terapii, Kielce 2014,  Romaniec M., Rozwój sensoryczny dziecka a mowa, [w:] red. D. Baczała, J. Błeszyński, UMK, Toruń 2014, s.156-170, Romaniec M., Stan mowy dzieci rozpoczynających obowiązkową edukację przedszkolną. Teoria i praktyka, [w:] red. E. Męcina-Bednarek, Pragmatyzm edukacyjny w kontekście zmian, Kielce 2014, s. 115-129,  Uhlig-Garlewicz B., Romaniec M., Zjawisko problemowego korzystania z komputera przez młode pokolenie, „Pedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcie. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna”, Zeszyt 6/2016, s. 157-165, Romaniec M., Uhlig-Garlewicz B., Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskiej rzeczywistości szkolnej, [w:] „Pedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna”, Zeszyt 7/2016 r., Uhlig-Garlewicz B., Romaniec M., Przystosowanie rodziny dziecka do faktu jego niepełnosprawności, [w:] red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Kazimiery Krakowiak, Lublin 2016, s.613-624, Góral-Półrola J., Romaniec M., Zaburzenia mowy u osób z uszkodzonym narządem słuchu, [w:] red. Z. Tarkowski, Patologia mowy, Gdańsk 2017, s. 315-339; Romaniec M., Komunikacja dziecka z wadą słuchu [w:] Mowa i komunikacja od teorii do praktyki,  red. J. Góral-Półrola, G. Jastrzębowska, Kielce 2017, s. 41-56.

 

Promotor pomocniczy - dr Renata Kołodziejczyk

 

 


Doktorzy:

 

Dr Aneta Mróz

Ukończyła  Akademię  Medyczną w Lublinie uzyskując tytuł magistra w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Organizacji Pomocy Społecznej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Całe życie zawodowe związane z pomocą społeczną. Od 10 lat Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie.

Zainteresowania badawcze to komunikacja językowa i niejęzykowa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Temat rozprawy doktorskiej: Komunikowanie się osób z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnocie Domu Pomocy Społecznej (obrona 29 września 2020r.)

 

Publikacje:

Mróz A., Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie, [w] Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. K. Ćwirynkało, Cz. Kosakowski, A. Żywanowska, Impuls, Kraków 2013, s. 141-145.

Mróz A., Formy kontaktu z muzyką w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie, [w] Teoria
i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością,
t. 3.1, pod red. G. Guni i D. Baraniewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s. 253-261.

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2021, godz. 01:18 - Aleksandra Borowicz