Kazimiera Krakowiak (2012), Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Lublin: KUL.

 

 

Kazimiera Krakowiak (1995), Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem. Lublin: UMCS.

fonogesty

 

Domagała-Zyśk Ewa, Projektowanie uniwersalne w inkluzyjnej edukacji uczniów ze spektrum autyzmu...

 

 

BSP_Funkcjonowanie społeczne dzieci z trudnościami w rozwoju

 

BSP_Znaczenie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

 

EDZ_Developing speech and languege competence

 

EDZ_Diagnoza funkcjonalna

 

EDZ_Wielojęzyczni

 

EDZ_English as a foreign language

 

EDZ_Głuchoniewidomi

 

EDZ_Uczeń ze SPE w środowisku rówieśniczym

 

EDZ Beliefs about

 

EDZ Czy istnieje surdoglottodydaktyka

 

EDZ Edukacyjne i terapeutyczne wartości lektoratu języka angielskie

 

EDZ Kompetencje uczniów niesłyszących i słabosłyszących w zakresie

 

EDZ Lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących w KUL

 

EDZ Motywacja niesłyszących studentów do uczenia

 

EDZ Nauczanie języka angielskiego niesłyszacych studentów Audiofonologia

 

EDZ Overcoming difficulties in second language acquisition by deaf

 

EDZ Pisownia -trudności osób niesłyszących w opanowaniu pisowni języka obcego

 

EDZ Primary school pupils motivation to learn English

 

EDZ Specjalne potrzeby edukacyjne niesłyszących studentów

 

EDZ Style uczenia się niesłyszących uczestników lektoratu

 

EDZ System leksyklany - trudnosci osób niesłyszących w zakresie opanowania systemu leksyklanego

 

EDZ Udział w kulturze studentów niesłyszących i słabosłyszących

 

EDZ Umiejętności studentów z uszkodzeniami słuchu w zakresie posługiwania się …

 

EDZ Uwarunkowania rozumienia tekstu w języku obcym przez osoby  z uszkodzeniami słuchu

 

EDZ Written output of the deaf and hard of hearing primary school students learning English as a foreign language

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021, godz. 00:30 - Aleksandra Borowicz