Dr Magdalena Bednarska


Absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagogiki.
Tłumacz i wykładowca języka migowego. Członek Saletyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Na co dzień nauczyciel wspomagający– surdopedagog w Szkole Podstawowej nr. 28 w Rzeszowie oraz pracownik dydaktyczny rzeszowskiego Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych. Autorka kilkunastu artykułów i uczestnik konferencji polskich i zagranicznych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej. Zaangażowana w różne działania na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących: udział w Eucharystiach tłumaczonych na język migowy, prowadzenie katechez, rekolekcji, realizację badań naukowych oraz tłumaczenia. Poza działalnością naukową pasjonatka slalomu na rolkach, którego wciąż się uczy.

Temat rozprawy doktorskiej: Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania
religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dn. 18 marca 2022r. 

 

 


 

                                              Dr Ewa Cieplińska

Pedagog, logopeda. Ukończyła studia na kierunku pedagogika – spec. resocjalizacja, społeczno-opiekuńcza oraz logopedia. Absolwentka studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną oraz surdologopedii. Ukończyła Diecezjalne Studium Rodziny.
Uzyskała certyfikat zawodowy wydany przez Polski Związek Logopedów (Nr 01152/06/0140/2016). Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajmuje się diagnozowaniem oraz terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci od 1 roku życia. Ma doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń ze słuchaczami szkół policealnych oraz studiów podyplomowych.

Temat rozprawy doktorskiej:  Osobowe i społeczne uwarunkowania jakości
życia osób po 60. roku życia z trudnościami w słyszeniu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dn. 26 listopada 2021r. 

 

 


 

 

Dr Emilia Kwaśna

 

Absolwentka studiów magisterskich kierunku pedagogika Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła studia podyplomowe z diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy w KUL oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i instruktor nauki jazdy kategorii B. Zainteresowania naukowe koncentrują się na okresie wczesnego dzieciństwa oraz funkcjonowania dziecka w szkole, grupie rówieśniczej.


Temat rozprawy doktorskiej: Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania relacji rówieśniczych w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Rada Wydziału Nauk Społecznych KUL w dn. 18.09.2019 nadała Pani Emilii
Kwaśniej stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.


Prelegentka i autorka tekstów:

  • Kwaśna E., Współczesne wartości i ich wpływ na losy rodziny. [w:] Zimny J. (red.), Rodzina – powołanie – zadania – zagrożenia. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
  • Kwaśna E., Samotność, codzienny towarzysz każdego człowieka. [w:] Zimny J. (red.), Samotność: wybór czy konieczność? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
  • Kwaśna E., Ojciec – filar wychowania nowego pokolenia. [w:] Zimny J. (red.), Ojcostwo. Rodzaje i formy. Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014;
  • Kwaśna E., Nauczyciel – misja czy obowiązek? [w:] Zimny J. (red.), Autorytet wartość czy fikcja? Wydawnictwo Eikon Plus, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2015;
    Kwaśna E., Implikacje praktyczne – jak wspierać integralny rozwój dziecka poprzez lekturę. ROCZNIKI TEOLOGICZNE Tom LXII, zeszyt 10 – 2015, s. 137-148.
  • Kwaśna E., Specyficzne trudności w czytaniu uczniów klas pierwszych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (praca ze studiów podyplomowych diagnoza i terapia trudności szkolnych i wad wymowy, referat wygłoszony na Seminarium Wymiany Doświadczeń na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II).

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2022, godz. 17:45 - Klaudia Martynowska