Profil Katedry

 

Aktualne badania pracowników katedry:

 

Praca katedry wpisuje się w ożywioną w ostatnich latach ogólnopolską dyskusję nad subdyscyplinarnym charakterem pedagogiki rodziny oraz w pedagogiczny dyskurs humanistyczny nad wychowaniem dziecka w rodzinie.

Poszukiwania poznawcze pracowników dotyczą:  filozoficznych podstaw małżeństwa, rodziny i wychowania; personalistycznych podstaw wychowania w rodzinie; katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; współczesnych kierunków wychowania (personalizm, postmodernizm, antypedagogika); metodologicznych zagadnień pedagogiki rodziny jako subdyscypliny pedagogiki; źródeł i funkcji regulacyjnej poznawczych reprezentacji małżeństwa i rodziny; psychopedagogicznych korelatów wychowania w rodzinie i aspektów integracji i dezintegracji rodziny; mediów i ich roli w życiu rodziny; projektów edukacyjnych w zakresie szans i zagrożeń rozwojowych; problematyki sieroctwa i rodzicielstwa zastępczego (organizacja i funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka); wychowania młodzieży poprzez zaangażowanie w pracę wolontarystyczą; roli wolontariuszy w zaspakajaniu potrzeb rodziny.
Przy Katedrze istnieje specjalizacja z pedagogiki rodziny.


Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla specjalizacji pedagogika rodziny i w ramach programu Instytutu Pedagogiki (studia dzienne, eksternistyczne i zaoczne), INOR, PSPP, MSR.

 

 

Plany Katedry

Projekty naukowe na przyszłość w Katedry Pedagogiki Rodziny związane są z realizacją indywidualnych zainteresowań naukowo-badawczych pracowników oraz z pracami redakcyjnymi nad publikacjami dotyczącymi edukacji rodziców, środków społecznego przekazu i stylami życia dziecka, deprywacji potrzeb dzieci z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych, krytycznej analizy antropologicznych tez antypedagogiki.

 

 

Osiągnięcia Katedry

 

W ramach działalności naukowo-badawczej pracownicy katedry zorganizowali następujące konferencje:

 • Sympozjum z okazji stulecia działalności Salezjanów w Polsce: Współczesny wychowawca w stylu Księdza Bosko. 16-17.IV.2000.

   

 • Międzynarodowe Sympozjum Pedagogiczne: Dziecko w XX wieku Rozrachunek ze „Stulecia dziecka". 25-27.X.2000.

   

 • Sesja Naukowa poświęcona Ks. Piotrowi Porębie - założycielowi Katedry Pedagogiki Rodziny na WT KUL. 8.XII.2001.

   

 • Ogólnopolska Sesja Naukowa: Ksiądz Józef Wilk i jego myśl pedagogiczna na tle współczesnych problemów pedagogiki rodziny. 26.X.2004.

   

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Szkoła Rodziców" - aktualny stan i perspektywy Lublin, 23-24 X 2006.
Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2012, godz. 16:09 - Jan Dzionek