Harmonogram prac WKJK w roku akademickim 2019/2020

 

Lp.

Terminy prac Komisji

Planowane zadania Komisji

1.      

Wrzesień –

Październik 2019

1. Opracowanie wniosków z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/19 oraz hospitacji zajęć i przedstawienie ich RW

2. Przyjęcie harmonogramu prac Komisji na rok akademicki 2019/2020 i przedstawienie go RW

3. Powołanie zespołów roboczych do planowanych zadań Komisji

4. Sporządzenie raportu z działalności Komisji w roku akademickim 2018/19

5. Przygotowanie spotkania z Konwentem Pracodawców

6. Kontrola planów zajęć i akceptacja ewentualnych zmian programowych w programach i planach studiów na rok akademicki 2019/2020

7. Dostosowanie kart przedmiotów do nowego wzoru zaproponowanego przez Dział Kształcenia

2.     

Listopad 2019

1. Kontrola aktualności Procedury do opracowania i analizy ankiet ewaluacyjnych na WBINOS, Zasad dyplomowania oraz Zasad zapewniania jakości na Wydziale

3.     

 

 

 

Grudzień 2019 – Styczeń 2020

 

 

1. Przygotowanie dokumentacji programowej na kolejny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

2. Kontrola aktualności sylwetek absolwenta na kierunkach na Wydziale oraz ewentualna akceptacja zmian

3. Kontrola aktualności pytań dyplomowych z poszczególnych Katedr

4. Podjęcie decyzji, czy w roku akademickim 2018/19 na dyplomach ukończenia studiów I i II stopnia, będzie umieszczana informacja o zrealizowanej przez studentów specjalności

4.     

 

 

 

 

Luty – Marzec 2020

1. Kontrola planów zajęć, liczebności grup i akceptacja ewentualnych zmian w semestrze letnim, w roku akademickim 2019/2020

2. Okresowa kontrola dostępności, kompletności i aktualizacji informacji dotyczących planów studiów i kart przedmiotów prowadzonych na Wydziale
3. Analiza wyników zawartych w ankietach ewaluacyjnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 i opracowanie wniosków z ewaluacji

4. Przygotowanie spotkania z Konwentem Pracodawców

5.     

Maj – Czerwiec 2020

1. Przygotowanie spotkania z Konwentem Pracodawców

6.     

 

Na bieżąco

 

1. Opiniowanie nowych programów kształcenia

2. Opiniowanie spraw dotyczących przekształcenia katedr, powoływanie Kierowników Katedr, awansowania nauczycieli akademickich

3. Określanie zasad podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich

4. Inne sprawy bieżące

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2020, godz. 11:55 - Iwona Wysk