Badania naukowe prowadzone w Instytucie Pedagogiki.

Instytut wchodzi w skład powstałego w 1982 r. Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tworzą go Katedry: Pedagogiki Ogólnej, Historii Wychowania i Myśli Pedagogicznej, Historii Opieki Społecznej, Pedagogiki Rodziny, Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Psychopedagogiki, Filozofii Wychowania, Pedagogiki Specjalnej, Pedagogiki Społecznej, Pedagogiki Porównawcze, Edukacji Literackiej i Teatralnej, Pedagogiki Chrześcijańskiej, Pedagogiki Opiekuńczej.. W roku akademickim 1998/99 Instytut uzyskał prawo nadawania stopnia doktora a od 2006/07 uzyskał certyfikat akredytacyjny nadany przez Państwową Komisję Akredytacyjną j (PKA) oraz Uczelnianą Komisje Akredytacyjną (UKA).


Pracę Instytutu charakteryzuje troska o metodologiczną poprawność badań naukowych w ramach podejścia interdyscyplinarnego ujmującego wychowanie jako działalność, jako system i jako proces w jego różnorodnych profilach, uwarunkowaniach i związkach z doświadczeniem życiowym.
Od początku funkcjonowania kierunku realizowane są liczne projekty badawcze. Obejmują one antropologiczno-aksjologiczne podstawy wychowania, system edukacji, dzieje szkolnictwa elementarnego i opiekę społeczną, podstawy „pedagogiki otwartej" i chrześcijańskiej, badania nad rodziną, pedagogikę personalistyczną, myśl pedagogiczną okresu II Rzeczypospolitej, a także środki komunikowania się osób niesłyszących (fonogesty, język migowy), uwarunkowania wychowania chrześcijańskiego, badania z zakresu pedagogiki rodziny, resocjalizacji, reedukacji, zdrowia i profilaktyki oraz pedeutologii i mediów.


Program badawczy Instytutu ukierunkowany jest na poszukiwania metod badań złożonej rzeczywistości procesu wychowania w działalności wychowawczej i dydaktycznej, badania jego możliwości i skuteczności, problemów rozwojowych oraz społecznych jak również wpływu różnorakich uwarunkowań. Uwagę pracowników Instytutu i poszczególnych Katedr, przyciąga zwłaszcza kwestia doświadczenia wychowawczego i możliwości jego ujęcia w badaniach ze szczególnym uwzględnieniem badań action researches.
Poszukiwania te posiadają wymiar ilościowy jak i jakościowy i rozdzielają się na badania poszczególnych katedry i ich programy badawcze. Bardziej szczegółowy opis znaleźć można na stronach poszczególnych Katedr

 

Autor: Tomasz Petkowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2008, godz. 19:09 - Tomasz Petkowicz