Katedra Polityki Gospodarczej pozostaje obecnie najstarszą Katedrą w strukturze Instytutu Ekonomii KUL, funkcjonującą nieprzerwanie od czasu praktycznej reaktywacji Sekcji Ekonomii KUL (1982 r.), jeszcze w mrocznych czasach stanu wojennego, komunistycznej PRL, do chwili obecnej. To w tej Katedrze zatrudniana była w latach 80-tych, większość pracowników Sekcji Ekonomii.

Pierwszym kierownikiem Katedry i zarazem pierwszym kierownikiem Sekcji Ekonomii, był nieżyjący już śp. Prof. dr hab. Stefan Kurowski. Katedra w owych latach prowadziła niezwykle ożywione życie naukowe i intelektualne – na poły opozycyjne. Można powiedzieć, że w latach 80-tych, ubiegłego stulecia, to w tej Katedrze koncentrowało się życie naukowe ówczesnej Sekcji Ekonomii. To tutaj toczono dysputy o przyszłym kształcie pokomunistycznej Polski. Skali, tempie i priorytetach w transformacji politycznej, a zwłaszcza gospodarczej, dogorywającego komunistycznego systemu, w kierunku demokracji i wolnego rynku. Czołowymi publikacjami Katedry pozostają z tamtego okresu, przede wszystkim, prace prof. Stefana Kurowskiego. Prorocza, (drukowana w jeszcze w tzw. II -gim obiegu i pod pseudonimem H. Jańczak, wyd. podziemne CDN) w 1986 r., „Reforma gospodarcza – trzecie podejście”, w której Autor otwarcie postulował definitywną zmianę niereformowalnego systemu socjalistycznego na rynkowy. Wydana w 1989 r., „Polityka gospodarcza PRL”, wyd. Edition Spotkania, Paryż 1988 r. W kolejnych latach 1994-1996, Profesor opublikował w dwóch tomach zbiory swoich drugoobiegowych tekstów „Nad Ekonomią Polityczną”, WSH Warszawa. Oprócz dysput i publikacji (drugoobiegowych) Katedra stwarzała możliwości szerszej wymiany myśli w ramach konferencji. Szerokim echem, zwłaszcza, odbiła się wówczas konferencja w Kazimierzu Dln. n/Wisłą, dotycząca tzw. Trzeciego Sektora, czyli, wg ówcześnie obowiązującej terminologii socjalistycznej, sektora prywatnego… Na konferencję tę zjechało się mnóstwo wybitnych postaci życia opozycyjnego jak m.in.: red. S. Kisielewski, prof. Jerzy Beksiak, Mirosław Dzielski (ur.1941–zm.1989), Janusz Korwin Mikke, Anatol Lawina (ur.1940, zm. 2006), Jan Łopuszański i inni. Asystentami w tej Katedrze byli (wówczas najmłodsi…) mgr, mgr Jerzy Michałowski (pozostający w Katedrze do dziś) i Tomasz Mickiewicz (aktualnie profesor w Aston University, w Birmingham, Wlk. Brytania). Obaj w tej Katedrze, pod kierunkiem Profesora S. Kurowskiego w latach 80-tych obronili swoje doktoraty.

Po 1989r., z Katedry ubyło wielu pracowników; albo do innych Katedr, ale w ramach Sekcji Ekonomii, albo do pracy w odrodzonej III Rzeczpospolitej. W I poł. lat 90-tych, w formule tzw. Tygodni Ekonomicznych Koła Studentów Ekonomii KUL, pod kierunkiem dr Jerzego Michałowskiego, realizowano jednak konferencje naukowe dotyczące transformacji polskiej gospodarki. Obecnie Katedra liczy czterech pracowników (patrz biogramy) i realizuje badania z zakresu transformacji gospodarczej oraz z pogranicza makroekonomii, rynków finansowych i globalizacji. Dr W. Wyszyński pracujący w tej Katedrze, obronił w 2005 r. doktorat: „Fundusze emerytalne, a rynek finansowy w Polsce”, (promotor, dr hab. profesor KUL Tomasz Gruszecki).

            W katedrze opublikowano m.in. pracę zbiorową pracowników Instytutu, pod red. J. Michałowskiego, pt.: „Transformacja Polskiej Gospodarki”. Wyd. Verba , Lublin 2003. Ponadto, dr Jerzy Michałowski opublikował, w pracy zb. pod red. P. Kryczki i R. Maciołka art: „Autonomizacja gospodarki względem polityki”, WSG Bydgoszcz, 2008, oraz w 2011r., w kwartalniku III Sektor nr 24, Warszawa, art.: „Społeczna stopa zwrotu z inwestycji.(…)”. Szereg publikacji posiada zatrudniony od 2008 r. w Katedrze, mieszkający na Ukrainie, ( patrz biogram) prof. dr hab. Ivan Błahun. Z ostatnich Jego publikacji można wymienić: І. Blahun, L. Dmytryshyn : „Model grawitacyjny przestrzennego podziału dochodów finansowych ludności”. Międzynarodowe czasopismo naukowe „Cybernetyka ekonomiczna”. – Donieck, DonNU, 2012 – Nr 4-6 (76 -78).

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2014, godz. 01:16 - Zdzisław Błasiak