Wykształcenie. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja o profilu matematyczno-fizycznym ukończył w Kraśniku Fabrycznym. W latach 1986-92 (podczas pobytu w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie) odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL, ukończone tytułem magistra na podstawie pracy Antropologia indywidualna według Kardynała Karola Wojtyły, pisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika. W latach 1994-96 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zakończone egzaminem licencjackim, następnie studia specjalistyczne w Akademii św. Alfonsa przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W roku 2000 uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie pracy Persona e morale. Morale come il compimento della persona in Giovanni Paolo II. W roku 2003 nostryfikował doktorat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 14 października 2014 roku, decyzją Rady Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, uzyskał stopień doktora habilitowanego z teologii w zakresie teologii pastoralnej na podstawie dorobku naukowo-badawczego i rozprawy I Communicate, Therefore I AM.

 

Doświadczenie medialne. Założyciel i redaktor pisma parafialnego „Przyjaciel” w Puławach w latach 1992-94. Od roku 1994 pracował jako dziennikarz i wice-dyrektor Katolickiego Radia Lublin, współpracował z TVP Lublin. Brał udział i współpracował przy produkcji filmowej "Przez ukrzyżowanie" (TVP Lublin 1995, scenariusz i reżyseria Anna Ginszt). W latach 2000-05 był dyrektorem Radia PLUS w Lublinie oraz członkiem Rady Programowej Radia PLUS Lublin, a w okresie od 2002 do 2005 roku - dyrektorem Centrum Promocji i Reklamy „Plus Media” w Lublinie. W roku 2003 wchodził w skład zespołu informacyjno-wydawniczego i ewangelizacyjnego d/s nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Lubelskiej. W roku 2007 został członkiem Rady Wykonawczej Archidiecezjalnego Radia "eR" w Lublinie. W roku 2011 współpracował z Polskim Radiem Lublin (autor 108 codziennych audycji radiowych). Od stycznia 2011 roku redaguje cotygodniowe pismo Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie "Biuletyn Rektoralny". Od 2014 roku jest koordynatorem współpracy Wydziału Teologii KUL ze środkami społecznego przekazu. Od 2016 roku jest członkiem Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych i Hospicjum Dobrego Samarytanina ds. marketingu i mass mediów.

 

Funkcje uniwersyteckie.

2004-2008 - delegat Rektora KUL ds. współpracy z zagranicą (kontakty z Towarzystwem Przyjaciół KUL w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych).

2012 - członek Rady Wydziału Teologii KUL

2013 - członek Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia

2014 - koordynator współpracy Wydziału Teologii KUL ze środkami społecznego przekazu

2015 - członek Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Uczenia się

2015 - członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.

2016/2017 - członek-ekspert Uniwersyteckiej Komisji ds. Polityki Informacyjnej KUL 2017/2018 - członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia przez Całe Życie

2018 - dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

2018/2019 - członek Uniwersyteckiej Komisji ds. kształcenia

2018/2019 - członek Senackiej komisji ds. nauki i współpracy z zagranicą

2019 - dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca KUL 

2019 - członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Umiędzynarodowienia Nauki i Kształcenia

 

Praca dydaktyczno-naukowa w KUL. Od roku 2004 jest wykładowcą w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii KUL i asystentem w Katedrze Opieki Społecznej, Hospicyjnej i Paliatywnej; od roku 2007 adiunktem przy Katedrze Życia Społecznego Rodziny. W roku 2008 został wice-dyrektorem Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, od lutego 2011 roku jest p.o. dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie, od 1 stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku - p.o. dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, a od 1 stycznia 2015 roku dyrektorem tegoż Instytutu. W roku akademickim 2016/2017 został wybrany na kolejną kadencję dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej i pełnił ją do 31 grudnia 2017 roku.

 

Wiodący przedmiot z zakresu etyki mass mediów to: Mass media w życiu rodziny; zakres badań naukowych w oparciu o personalistyczny kierunek myślenia Karola Wojtyły to: antropologia mass mediów, komunikacja interpersonalna i medialna.

 

Więcej:

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych

 

Praca naukowo-dydaktyczna

 

Międzynarodowa współpraca naukowa

 

Nagrody

 

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019, godz. 09:11 - Jarosław Jęczeń