Druki zwarte i wydawnictwa redaktorskie

 

 1. Medioznawstwo personalistyczne w Polsce. T. 1: Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów. Red. P. Guzdek, J. Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.
 2. Medioznawstwo personalistyczne w Polsce. T. 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów. Red. P. Guzdek, J. Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.
 3. Osobotwórcza komunikacja „poietyczna”. W: Medioznawstwo personalistyczne w Polsce. T. 1: Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów. Red. P. Guzdek, J. Jęczeń. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 35-64.
 4. Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, w: 100 lat teologii na KUL. W: Red. S. Nowosad, J. Mastej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 179-195.
 5. Komunikuję się, więc JESTEM (wydanie polskie). Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 6. Dialog z młodymi o małżeństwie i rodzinie. Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora. Lublin: Gaudium 2016.
 7. Pracownik socjalny, wolontariusz, streetworker w przestrzeni medialnej. Repetytorium dla studentów pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2016.
 8. Tożsamość i posłannictwo rodziny. Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną. T. XIV. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 9. I communicate, Therefore I AM. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 10. Projekt socjalny jako aktywne narzędzie pracy socjalnej. Red. A. Andrzejewska-Cioch, J. Jęczeń. Z cyklu: Homo homini. T. III. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.
 11. Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. II. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2013.
 12. Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II. Lublin 2013.
 13. Mass media w życiu rodziny. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2013.
 14. Życie czy śmierć? Ochrona życia w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. U. Dudziak, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną. T. XV. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 15. Antropologia mass mediów. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2012.
 16. Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.
 17. Kościół Pobrygidkowski dawniej i dziś. Red. D. Bondyra, J. Cieślicki, J. Jęczeń, R. Olchawski, Lublin 2012.
 18. Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012.

 19. Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Red. M. Chuchra, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną. T. XI. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 20. Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej. Red. J. Jęczeń. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011.

 21. Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, M. Stepulak. Centrum Badań nad Rodziną. T. V. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 22. Żal odjeżdżać. Red. J. Jęczeń. R. Rzepecka, B. Żukowski. Lublin: Gaudium 2003.
 23. Persona e morale. Morale come il compimento della persona in Giovanni Paolo II. Roma 2000.

 

Artykuły:

 

 1. 100 lat wspólnego dziedzictwa. „Przegląd Uniwersytecki" Rok XXX, listopad-grudzień 2018, Nr 6 (176), s. 24-25.
 2. Progres czy regres w komunikacji interaktywnej młodego pokolenia. W: Główne potrzeby polskiej rodziny. Red. G. Ożarek, M. Guzewicz. Warszawa: Ministerstwo Rodziny i Pracy Socjalnej 2018, s. 97-105.
 3. Biblijno-filozoficzne rozumienie miłosierdzia. „Zeszyt naukowy Caritas” nr 2, czerwiec 2018
 4. Biblijno-filozoficzne inspiracje dla pracy socjalnej. „Roczniki Teologiczne. Praca socjalna” T. LXV, z. 1, 2018
 5. Relacja mistrz-uczeń w duchu i w prawdzie. „Przegląd Uniwersytecki", Wydanie Specjalne z okazji Światowego Zjazdu Absolwentów KUL, 8-9 czerwca 2018 r., s. 27-28.
 6. Człowiek jest osobą. Personalistyczna koncepcja człowieka Karola Wojtyły w pracy socjalnej. W: Aspekty teoretyczne i praktyczne pracy socjalnej wobec przemian i wyzwań społecznych XXI wieku. Między kształceniem a praktyką. Red. M. Duda, L. Szot, A. Świerczek. Tom 2, Kraków 2017, s. 25-37.
 7. Resocjalizacja poprzez edukację. "Roczniki Teologiczne. Praca socjalna” T. LXII, z. 10, 2016, s. 79-93.
 8. Biblical-Theological Basis for Dialogue about Mariage and Family in Today’s World. "Roczniki Teologiczne" T. LXIII z. 10: 2016 s. 5-21.
 9. Protagoras i Gorgiasz we współczesnych mass mediach. "Roczniki Teologiczne. Nauki o Rodzinie" T. LXII z. 10: 2015 s. 79-93.
 10. Антро-комунікація нова концепція глобальної масової комунікації [Anthro-Communication. Nowa koncepcja globalnej komunikacji masowej], w: СІМ’Я І ТРАДИЦІЯ – НА MEЖI КУЛЬТУР ТА ЧАСІВ [RODZINA I TRADYCJA – NA POGRANICZU KULTUR I CZASÓW], Lublin-Lwów-Kijów 2015, s. 23-36.
 11. Mass media in Janusz Korczak’s life. Inspirations for social life today. W: Red. U. Bartosch, A. Maluga, Ch. Bartosch, M. Schideder. Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2015 s. 254-261.
 12. "Logos" i "homo quaerens se ipsum". W: Poezja i egzystencja. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta. Red. W. Kruszewski, D. Pachocki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 647-661.
 13. Transcendencja w stronę prawdy podstawą tożsamości rodziny. W: Tożsamość i posłannictwo rodziny. Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną. T. XIV. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 14. M. Brzeziński, J. Jęczeń. Rodzino, stań się tym, czym jesteś! W: Tożsamość i posłannictwo rodziny. Red. M. Brzeziński, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną. T. XIV. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
 15. Praca socjalna w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. "Roczniki Teologiczne. Praca socjalna" T. 1(61): 2014 s. 5-25.
 16. Mass media in Janusz Korczak's Life. Inspirations for Social Work Today„Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 5 (60):2013 s. 159-169.
 17. Streetworking - uczestnictwo czy alienacja? W: Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. II. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2013 s. 15-36.
 18. Granice homo homini? Wstęp. W: Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. II. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia 2013 s. 11-12.
 19. J. Jęczeń, I. Niewiadomska.  Kształcenie więźniów na kierunku praca socjalna. Przegląd Uniwersytecki". 3 (143) 2013, s. 35.
 20. Aktywność w sieci – ryzyko przemocy i uzależnienia. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II. Lublin 2013 s. 219-226.
 21. Środki społecznego przekazu o ochronie życia w Polsce. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II. Lublin 2013 s. 69-80.
 22. Homo sapiens czy Homo videns? Przekroczyć siebie w stronę prawdy. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II. Lublin 2013 s. 11-20.
 23. Od sieci do sieci. Wstęp. W: Człowiek w l@biryncie sieci. Red. J. Jęczeń, K. Komsta. Z cyklu: Gra o życie. T. II. Lublin 2013 s. 5-7.
 24. I mezzi di comunicazione come servizio alla famiglia. W: V. Lombino (a cura di). La famiglia e il mondo che cambia. Agrigento: Studio Teologico San Gregorio Agrigentino. Edizioni Lussografica 2013 s. 121-132.
 25. Osoba niepełnosprawna w świecie współczesnych środków społecznego przekazu. W: Sprostać wyzwaniom. Rodzina w obliczu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Red. A. Mazur, M. Fatyga. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 2013 s. 23-40 (tłum., przedruk z: НЕПОВНОСПРАВНА ЛЮДИНА У СВІТІ СУЧАСНИХ ЗАСОЪІВ СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРϺАЦІЇ. W: ПОЛЬСЬКА ТА УКРАЇНСКА СІМ’Я ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОСТІ (Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności). Red. J. Gorbaniuk, H. Krysztal, M. Chuchra. Centrum Badań nad Rodziną, T. X. ЛЬВІВ 2010 s. 196-213).
 26. Pro-life czy anty-life mentality we współczesnych środkach społecznego przekazu. W: Życie czy śmierć? Ochrona życia w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. U. Dudziak, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną. T. XV. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 75-90.
 27. Cyber-exploitation in Family Life. W: Gewalt in der Gesellschaft - Ansätze und Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Red. U. Bartosch, A. Kulma. Eichsatt-Ingolstadt: Katholische Universitat: 2013 s. 31-40 (przedruk: Cyber-exploitation in Family Life. „Current Problems of Psychiatry” 11 (3):2010 s. 219–223).
 28. J. Jęczeń, K. Zielińska-Król. Koncepcja odpowiedzialności mass mediów w myśli Denisa McQuaila. „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 4 (59) 2012 s. 285-298.
 29. Second Life. Gry wirtualne – szansa czy zagrożenie. „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej" 4 (59) 2012 s. 313-320.
 30. Streetworking online? W: Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012 s. 149-161.
 31. Nowe technologie komunikacyjne w pracy socjalnej. W: Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012 s. 77-95.
 32. Homo homini. Wstęp. W: Streetworking. Nowe wyzwania przed pracą socjalną. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. Z cyklu: Homo homini. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012 s. 7-8.
 33. Prawo-obowiązek rodziców do wychowania w epoce mass mediów. W: Czas rodziny - czas nadziei. Red. U. Dudziak. Centrum Badań nad Rodziną T. XIII. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 83-104.
 34. Gry komputerowe jako świadome działanie człowieka. W: Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 75-92.
 35. Gra o życie. Wstęp. W: Hazard i uzależnienia wirtualne. Red. J. Jęczeń, K. Komsta, J. Sak. Z cyklu: Gra o życie. T. I. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, s. 7-11.
 36. Małżeństwo i rodzina wobec przemocy online. W: Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Red. M. Chuchra, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną T. XI. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 33-44.
 37. Wstęp. W: Przemoc w małżeństwie i rodzinie. Red. M. Chuchra, J. Jęczeń. Centrum Badań nad Rodziną T. XI. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 7-10.
 38. Zasada pomocniczości w edukacji medialnej. W: Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej. Red. J. Jęczeń. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2011 s. 253-260.
 39. Osobowa struktura samostanowienia. W: Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej. Red. J. Jęczeń. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2011 s. 25-37.
 40. Człowiek drogą mass mediów. W: Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej. Red. J. Jęczeń. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2011 s. 5-8.
 41. Poród i co dalej? Kobieta wobec trudnego macierzyństwa. J. Jęczeń, A. Krukowska. W: Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej. Red. M. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska. Centrum Badań nad Rodziną T. XII. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 157-166.
 42. "Poród domowy w Internecie". W: Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej. Red. M. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska. Centrum Badań nad Rodziną T. XII. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 189-197.
 43. Osoba, moralność, mass media. „Roczniki Nauk o Rodzinie” T. 3 (58):2011 s. 55-64.
 44. Rodzina europejska w sieci. W: Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. Red. J. Koperek. Centrum Badań nad Rodziną T.VII. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 147-157.
 45. Grooming zagrożeniem dla rodziny. W: Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, M. Stepulak. Centrum Badań nad Rodziną T.V. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 467-478.
 46. Il compimento della persona nella participazione secondo il Cardinale Karol Wojtyła. W: Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, M. Stepulak. Centrum Badań nad Rodziną T.V. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 53-69 (przedruk z: Persona e morale. Morale come il compimento della persona in Giovanni Paolo II. Roma 2000). 
 47. Wartość i dobro rodziny – wprowadzenie w problematykę. W: Wartość i dobro rodziny. Red. J. Jęczeń, M. Stepulak. Centrum Badań nad Rodziną T.V. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 9-18.
 48. Wspólnototwórcza rola środków społecznego przekazu. W: Rodzina jako kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Centrum Badań nad Rodziną, T. IX. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 613–624.
 49. НЕПОВНОСПРАВНА ЛЮДИНА У СВІТІ СУЧАСНИХ ЗАСОЪІВ СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРϺАЦІЇ (Osoba niepełnosprawna w świecie współczesnych środków społecznego przekazu). W: ПОЛЬСЬКА ТА УКРАЇНСКА СІМ’Я ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОСТІ (Rodzina polska i ukraińska wobec wyzwań współczesności). Red. J. Gorbaniuk, H. Krysztal, M. Chuchra. Centrum Badań nad Rodziną, T. X. ЛЬВІВ 2010 s. 196-213.
 50. Mass media - nowy obszar pracy socjalnej. W: Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie. Ausgewahlte Aspekte in der sozialen Arbeit des Sozialmitarbeiters – deusch-polnische Erfahrungen. Red. M. Stepulak, J. Gorbaniuk. Centrum Badań nad Rodziną, T. VIII. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2010 s. 89–100.
 51. Komunikacja oglądem człowieka. W: Media w wychowaniu chrześcijańskim. Red. A. D. Bis, A. Rynio. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 203–215.
 52. Człowiek we współczesnym mediapolis. „Biuletyn Edukacji Medialnej” 1:2010 s. 5–16.
 53. WiDi Technology in Family Life.Current Problems of Psychiatry” 11 (4):2010 s. 369–374.
 54. Cyber-exploitation in Family Life. „Current Problems of Psychiatry” 11 (3):2010 s. 219–223.
 55. Active Learning serving Family. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 2 (57):2010 s. 207–222.
 56. Nowe technologie – nowa komunikacja w rodzinie. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 1:2009 s. 121–137.
 57. Personalny model komunikowania masowego. W: Second life i Internet. Red. R. Podpora. Lublin: Gaudium 2009 s. 221-235.
 58. Rodzina a bezpieczny Internet. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. : Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz. Badań nad Rodziną T. III. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 65-76.
 59. Nowe media – nowa perspektywa oglądu człowieka i rodziny. W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz. Centrum Badań nad Rodziną T. III. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 53-64.
 60. Rodzina w mass mediach. Opinie studentów INoR o polskich czasopismach. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 10. s. 67-86.
 61. Mass media - darem osoby dla osoby.Biuletyn Edukacji Medialnej” 1:2007 s. 17-32.
 62. Family in Mass Media World. W: Człowiek-kultura-rodzina a Internet. Red. Ryszard Podpora. Lublin: Gaudium 2007, s. 129-145.
 63. Mass media w służbie caritas. Refleksja na kanwie encykliki Benedykta XVI Deus caritas est. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 10, s. 191-199.
 64. Rodzina w przestrzeni medialnej. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 197-211.

 

Recenzje i streszczenia

 

 1. Rec.: Leon Szot, Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt prawem. Studium z pracy socjalnej], Roczniki Nauk o Rodzinie, T. 5 (60) 2013, s. 277-278.
 2. Rec.: Kelli Fuery. New media. Culture and Image. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3 (58) 2011 s. 309-311.
 3. Rec.: Victor C. Strasburger, Barbara J. Wilson, Amy B. Jordan (Editors). Children, Adolescents, and the Media. „Roczniki Teologiczne” 2 (57) 2010 s. 241-243.
 4. Rec.: Terry Flew. New media. An Introduction. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 1 (56) 2009 s. 300–303.
 5. Rec.: Roger Silverstone, Media and Morality. On the Rise of the Mediapolis. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 10 s. 277–281.
 6. Streszczenie: Angelo Card. Scola, Il matrimonio tra fede a cultura. „Roczniki Teologiczne 54:2007 z. 10 s. 33-34.
 7. Rec.: Ronald B. Adler; Lawrence B. Rosenfeld; Russell F. Proctor. Interplay. The Process of Interpersonal Communication. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 10 s. 335-336.
 8. Rec.: Eric W. Rothenbuhler, Mihai Coman (Ed.) Media Anthropology. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 259-261.

Sprawozdania

 

 1. J. Jęczeń, E. Zięba. Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie za rok akademicki 2010/2011. „Roczniki Nauk o Rodzinie”  4 (59) 2012 s. 410-421.
 2. Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego studentów Instytutu Nauk o Rodzinie za rok 2010/2011. „Roczniki Nauk o Rodzinie" 4 (59) 2012 s. 422-425.
 3. Praca socjalna – nowy kierunek studiów Instytutu Nauk o Rodzinie. Informacja. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3 (58) 2011 s. 343-346.
 4. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przemoc w społeczeństwie – założenia i oddziaływanie służb specjalnych”. Wizyta studyjna w Katolickim w Eichstatt-Ingolstadt, 26-29 maja 2010r. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3 (58) 2011 s. 347-350.
 5. Sprawozdanie z Jubileuszowego Naukowego Sympozjum na XX-lecie Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (1989-2009): Życie, Płodność, Zdrowie, Rodzina. Warszawa-Bielany 12-13 grudnia 2009 r. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 2 (57) 2010 s. 278-281.
 6. I nonni: loro testimonianza e presenza nella famiglia. XVIII Assemblea Plenaria Pontificio Consiglio per Famiglia, Citta del Vaticano, 3-5 kwietnia 2008 roku - sprawozdanie z 18. sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Rodziny, odbywającej sie pod hasłem: Dziadkowie: ich świadectwo i obecność w rodzinie. „Roczniki Teologiczne” 55:2008 z. 10 s. 291–292.
 7. Przemoc w Internecie – dzieci w zagrożeniu – sprawozdanie z konferencji. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 294-296.
 8. Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej Konferencji na temat opieki paliatywnej w Rzymie (11-13 listopada 2004r.). „Roczniki Teologiczne” 52:2005 z. 10 s. 228-230.
Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2018, godz. 19:45 - Jarosław Jęczeń