Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL


Życiorys naukowy

syczewskit_160Urodził się 13.03.1959 r. w Bielsku Podlaskim jako syn Pawła i Zofii z Odachowska. W 1978 -1984 studiował w  WSD w Drohiczynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Ciechanowcu 24.06.1984. Dnia 21. XI. 1985 uzyskał tytuł magistra teologii na KUL. W latach 1986-89 studiował na Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, gdzie uzyskał doktorat w zakresie liturgiki na podstawie pracy: „Przygotowanie do małżeństwa w świetle zasad liturgii i wskazań Kościoła w Polsce na przykładzie wypowiedzi młodych małżeństw z diecezji w Drohiczynie". W latach 1989-91 studiował liturgikę w Rzymie na Uniwersytecie Świętego Anzelma oraz  teologię życia wewnętrznego na Teresianum w Rzymie. Od roku 1991 jest wykładowcą liturgiki, prowadzi także seminarium naukowe z liturgiki w WSD w Drohiczynie. Od 20. VIII. 2003 r  jest rektorem WSD w Drohiczynie. Działalność naukowo - dydaktyczna poza Wyższym Seminarium Duchownym: wykładowca liturgiki w Kolegium Teologicznym i Studium Organistowskim w Drohiczynie. Prowadzi wykłady z liturgiki dla księży w ramach formacji stałej. Współpracuje z ośrodkami naukowymi takimi jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie w Sekcji św. Jana Chrzciciela. W roku 2002 ukończył pracę habilitacyjną na temat: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie nadbużańskim". Dnia 25. II. 2003 r Rada Wydziału Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - liturgiki. Od dnia 01. X. 2002 r pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Od dnia 15. II. 2004 r jest Kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Zajęcia dydaktyczne

- Wybrane zagadnienia z teologii moralnej - wykład na I roku Prawa Kanonicznego „B" na KUL:
- Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej - wykład na I roku Prawa Kanonicznego „B" na KUL:
- Podstawy światopoglądu katolickiego - wykład na I roku Prawa Kanonicznego „B" na KUL:
- Zadania nauczania Kościoła - Proseminarium dla III roku Prawa Kanonicznego „B" na KUL
- Biblia - istota i rola w kulturze - wykład dla studentów administracji wieczorowej w Łukowie
- Biblia - istota i rola w kulturze - wykład dla studentów administracji zaocznej w Międzyrzecu Podlaskim
- Biblia - istota i rola w kulturze - Wykład dla studentów SUM kurs „B" w Radomiu
- Biblia - istota i rola w kulturze - Wykład dla studentów administracji zaocznej  SUM w Lublinie


Publikacje:

Monografie

Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie nadbużańskim. Drohiczyn 2002.

 

Artykuły

1. Przygotowanie do małżeństwa w świetle wypowiedzi młodych małżeństw z diecezji w Drohiczynie nad Bugiem. „Collegium Polonorum". T. 11. Rzym 1991/92 s.175-195.
2. Liturgiczna formacja alumnów w wyższych seminariach duchownych w świetle dokumentów odnowy soborowej. „Studia Teologiczne- Białystok-Drohiczyn-Łomża" 10:1992 s. 91-108.
3. Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża" 11:1993 s. 150-165.
4. Organizacja przygotowania do małżeństwa w Diecezji Drohiczyńskiej. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża" 11:1993 s. 347-371.
5. Duszpasterskie wykorzystanie Roku Liturgicznego. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża" 12:1994 s.213-230.
6. Doświadczenie ascetyczno-mistyczne w życiu Edyty Stein. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża" 12:1994 s. 309-316.
7. Sakrament Małżeństwa w Nowym Katechiźmie Rzymskim. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn-Łomża" 13:1995 s. 135-156.
8. Artykuł w języku ukraińskim: Tainstwo podrużżja w nowomu Rimskomu Katechizmi. W: Misterija Liturgii w Katechizmi Katolickoj Cerkwi. Lwów 1998. Red. J. J. Kopeć CP s. 107-126.
9. Sakrament Chrztu Świętego. „Studia Teologiczne-Białystok-Drohiczyn-Łomża" 15:1997 s. 155-176.
10. Obrzęd Błogosławieństwa zwierząt. „Roczniki Teologiczne". T. 45. 8:1998 s.331-336.
11. Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej. „Roczniki Teologiczne". T. 46. 8:1999 s. 139-152.
12. Teologia obrzędów błogosławieństwa pól. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn - Łomża" 20:2002 s. 243 - 251.
13. Charakterystyczne okoliczności śmierci w ludowej interpretacji na Podlasiu. „Studia Teologiczne - Białystok-Drohiczyn - Łomża" 20:2002 s. 253 - 265.
14. Symbolika elementów naturalnych w celebracjach liturgicznych. „Liturgia Sacra". 8:2002, nr 1 s. 59-67.
15. Liturgiczne formy kultu Eucharystii poza Mszą Świętą. „Ruch biblijny i liturgiczny". R. LV. 3:2002 s. 231-239.
16. Pastoralny wymiar Roku Liturgicznego. „Warszawskie Studia Teologiczne". XV:2002 s. 205-216.
17. Formacja liturgiczna alumnów i kapłanów w posoborowych dokumentach Kościoła. „Liturgia Sacra". 9:2003 nr 1 s. 49-59.
18. Znaczenie postaw i gestów dla świadomego udziału we Mszy świętej. „Ruch biblijny i liturgiczny". R. LVI. 1:2003 s. 43-53.
19. Teologia obrzędów  poświęcenia kościoła  i ołtarza. „Ruch biblijny i liturgiczny". R. LVI. 3:2003 s. 201-208.
20. Opracowanie tekstów liturgicznych. W: Rekonsekracja katedry drohiczyńskiej. Celebracja liturgiczna 10 stycznia 2005 roku. Oprac. T. Syczewski, E. Borowski, J. Kuźmicki. Drohiczyn 2004, ss. 61, ISBN 83 - 914231 - 9 - 0.
21. Recenzja - Jerzy Stefański, Modlitwy Eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej, Gniezno 2002, 247 s. W: Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3, R. LVII (2004), s 236 - 237, ss. 2, ISSN 0209 - 0872.
22. Recenzja - Domenico Sartore, Flores Vernantes, Trent'anni di studi e ricerche in Liturgia, Libreria Editrice Vaticana 2002, XI+555 s. W: Ruch Biblijny i Liturgiczny, 3, R. LVII (2004), s. 238 - 239, ss. 2, ISSN 0209 - 0872.
23. Nowy obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny. „Liturgia Sacra" 10 (2004) nr 2 s. 303 - 311, ISSN 1234 - 4214, ss. 9.
24. Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. „Roczniki Nauk Prawnych" Tom XV 1 (2005) s. 365 - 380, ISSN 1507 - 7896.
25. Nadużycia w celebracji w świetle Instrukcji Redemptionis Sacramentum. W: Eucharystia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym. Red. S. Tymosz. Lublin 2006 s. 41 - 53, ss. 13, ISBN 83 - 7363 - 384 - 7.
26. Formacja duchowa człowieka w warunkach przemian systemowych. W: Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej. Red. J. Dąbrowski, E. Jarmocha, A. W. Świderski. Siedlce 2006 s. 191 - 199, ss. 9.
27. Aktywność duszpasterska katolików świeckich w świetle Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej 1997. W: Hominum causa omne ius constitutum est. Ksiega jubileuszowa ku czci Profesor Alicji Grześkowiak. Red. A. Dębiński, M. Gałązka, R. G. Hałas, K. Wiak. Lublin 2006 s. 523 - 532, ss. 10, ISBN 83 - 7363 - 411 - 8.

28. Zagadnienia bytowe duchowieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego oraz w statutach Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyńskiej z 1997 r. W: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi. Red. K. Wiak, P. Kaleta. Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 353-362.


Podręczniki  (agenda, modlitewniki)

1. Służba Boża w Diecezji Drohiczyńskiej. Red. T. Syczewski. Drohiczyn 1996 ss. 415.
2. Obrzędy Błogosławieństwa Pól. Red. T. Syczewski. Drohiczyn 1997 ss. 63.
3. W górę serca. Modlitwy do prywatnego wykorzystania przez kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego i katolików świeckich. Red. T. Syczewski. Drohiczyn 1997 ss.288.
4. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. Celebracje liturgiczne w parafiach Diecezji Drohiczyńskiej. Drohiczyn 2003-2004.


Hasła encyklopedyczne w Encyklopedii Katolickiej KUL

„Katafalk". T.VIII. Lublin 2000 k. 976.
„Karawan". T. VIII. Lublin 2000 k. 780.
„Kondukt". T.IX. Lublin 2002 k. 553-554.


Kalendarze Liturgiczne Diecezji Drohiczyńskiej

            1. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1994. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1993.
            2. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1995. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1994.
            3. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1996. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1995.
            4. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1997. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1996.
            5. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1998. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1997.
            6. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 1999. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1998.
            7. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2000. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 1999.
            8. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2001. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 2000.
            9. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2002. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 2001
           10. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2003. Oprac. Ks. dr Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 2002.
           11. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Drohiczyńskiej 2004. Oprac. Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski. Drohiczyn 2003.

 

Wygłoszone referaty:

Rola sakramentów świętych w życiu chrześcijanina, Formacja duchowa człowieka w warunkach przemian systemowych, Nadużycia w celebracji Eucharystii w świetle instrukcji Redemptionis Sacramentum”, Znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w życiu chrześcijanina, Zadania rodziny chrześcijańskiej w Europie w nauczaniu Jana Pawła II, Wielokulturowość a tożsamość, Rodzina jako Kościół domowy i jej znaczenie w rozwoju społeczeństwa, Małżeństwo i rodzina w nauce Jana Pawła II

 

Zorganizowane konferencje

  • Ars celebrandi, 23 października 2004 r.,
  • Jan Paweł II – Wielki w Polsce i w świecie,22 października 2005 r.,
  • Współorganizator III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego  w dniach 07 do 09 września 2006 r.,
  • Współorganizator IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego  w dniach 07 do 09 września 2007 r.,
  • Współorganizator Sympozjum naukowego: W trosce o wartości, 27 października 2007 r.,
  • Współorganizator V Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość w dniach 07 do 09 września 2008 r
  • Współorganizator Sympozjum naukowego z teologii moralnej nt. W trosce o godność człowieka, dnia 25 października 2008 r.

 

 

Autor: Marta Greszata
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 08:50 - Magdalena Sawa