KATEDRA PRAWA KANONIZACYJNEGO

została powołana 20 marca 1984 r. uchwałą ówczesnej Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL;

samodzielny byt utraciła 12 czerwca 2014 r., w dniu wydania Zarządzenia przez Rektora KUL, znak: ROP-0101-133/14.

 

 

KATEDRA PRAWA KANONIZACYJNEGO I SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH została wydzielona z Katedry Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych od dnia 1 października 2015 r., Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 29 lipca 2015 r. (znak: ROP-0101-84/15).

 

KATEDRA PRAWA KANONIZACYJNEGO I SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH ZOSTAŁA ZLIKWIDOWANA, PRZY OKAZJI WDRAŻANIA REFORMY 2.0, OGRANICZENIA LICZBY KATEDR W INSTYTUCIE PRAWA KANONICZNEGO DO TRZECH I PRZENIESIENIA INSTYTUTU DO BUDYNKU CI, UL. SPOKOJNA 1, W LIPCU 2019 R.

  Dziękuję za wszelką współpracę, 

fr. Wiesław Bar

 

Główne kierunki badań

 

 • Instytucje kanonizacyjnego prawa materialnego

 • Zarys historii procedury kanonizacyjnej

 • Odnowiona procedura kanonizacyjna

 • Cud jako środek dowodowy w sprawach kanonizacyjnych

 • Prześladowania religijne i męczennicy w XX wieku

 • Praktyka kanonizacyjna

 

Zorganizowane sympozja, wykłady otwarte, inne wydarzenia

 

 • I Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (OSPK), Sympozjum o tematyce beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej - 21 IX 1981; sprawozdanie "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 29(1982), z. 5, s. 176-183.

 • II OSPK, Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, 24-26 IX 1992 r., wyd. materiałów Lublin 1993; sprawozdanie Sympozjum o tematyce kanonizacyjnej, "Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej", 67(1993), nr 1, s. 28-29, nr 4, s. 162-163 oraz Świętość kanonizowana, "Praw Kanoniczne", 36(1993), nr 3-4, s. 221-229.

 • III OSPK, Nie wolno Ci spocząć... Sympozjum zorganizowane (...) z okazji 30 rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka, 11 XI 1996, wyd. materiałów Lublin 1997.

 • IV OSPK, Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym, 22-23 V 1998, materiały Lublin-Tarnów 1999; sprawozdanie Sympozjum z prawa kanonizacyjnego na KUL w 20 roku Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, "Roczniki Nauk Prawnych" 8(1998), s. 359-362 oraz "Niedziela" 41(1998), nr 23, s. 20.

 • V OSPK, Aktualne zagadnienia postępowania kanonizacyjnego, 25 IV 2001, materiały Lublin 2001 pod tytułem Religioni et scientiae.

 • VI OSPK, Cud w sprawach kanonizacyjnych. VI Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 8-9 pażdziernika 2004 r., materiały opublikowane pod tyt. Cuda w sprawach kanonizacyjnych, Lublin 2006.

 • Jan Paweł II - promotor świętości - wykład otwarty - ks. prof. dra hab. Henryka Misztala w pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, 29 marca 2006 r., Lublin, zob. H. Misztal, W. Bar, Świetość kanonizowana według papieży Jana PAwła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 9-34.

 • Sprawy kanonizacyjne według papieża Benedykta XVI - wykład otwarty - o. W Bar, z racji pielgrzymki do Polski, 29 maja 2006 r., Kraków, zob. H. Misztal, W. Bar, Świetość kanonizowana według papieży Jana PAwła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 35-61.

 • Święci w nauczaniu papieża Benedykta XVI - wykład otwarty - o. W Bar, 8 września 2006 r., Kraków, zob. H. Misztal, W. Bar, Świetość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 63-88.

 • Słudzy Boży Jan Paweł II i Oscar Romero - w rocznicę śmierci - wykład otwarty - o. W. Bar, 29 marca 2007 r., Lublin.

 • Święty Frei Galvão - pierwszy kanonizowany urodzony w Brazylii, wykład otwarty, o. W Bar, 18 maja 2007 r. Lublin.

 • 498 nowych błogosławionych - beatyfikacja na ruszcie polemik - wykład otwarty - o. W Bar, 7 listopada 2007 r., Lublin.

 • Długa droga do chwały ołtarza - dlaczego? wykład w 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota - o. W. Bar, Lublin, 8 kwietnia 2008 r.

 • VII OSPK, Sanctorum Mater; i co dalej?, w 90-lecie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Lublin, 19 maja 2008 r.

 • Czy/Jak się robi Świętych? Projekt (wykłady, prezentacja) realizowany w ramach V Lubelskiego Festiwalu Nauki przez o. W. Bara i L. Fiejdasz, Lublin, 25-26 września 2008 r.

 • Męczeństwo misjonarzy nadziei, wykład otwarty i projekcja filmów w Tygodniu Misyjnym w Polsce - o. W. Bar, Lublin, 22 października 2008 r.

 • VIII OSPK, Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego, Lublin 23 lisopada 2009 r. zob. program konferencji

 • L. Fiejdasz, Kilka uwag o polskich procesach prowadzonych drogą kultu, wykład w ramach V Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, Kraków 5 Xl 2010, opublikowany w: Świętość kanonizowana, t. VII , Sprawy dawne, pod red. Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2011, s. 107-131.

 • 5-6 sierpnia 2011 r. – w Limie (Peru) konferencja Discípulos y testigos de Aquel cuya muerte nos dio vidaO. dr hab. Wiesław Bar przygotował na nią referat Sobre el proces de beatificación de los Mártires de Pariacoto  i Elementos juridico-canónicos del martirio en el proceso de beatificación.
 • Współorganizacja naukowa i 4 wykłady pracowników Katedry w czasie V Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych - Postępowanie beatyfikacyjne drogą męczeństwa, Kraków 8-9 listopada 2011 r.: - ks. prof. Henryk Misztal, Kształtowanie się pojęcia męczeństwa "in odium fidei" i kult pierwszych męczenników; o. Wiesław Bar, Zagadnienie męczeństwa w obowiązującym prawie i praktyce kanonizacyjnejDiecezjalna faza postępowania w sprawach męczenników (procedura); L. Fiejdasz, Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej drogą męczeństwa z rąk komunistycznych na przykładzie bł. Władysława Findysza

 • 27 października 2012 r. - Drohiczyn, konferencja Dowodzenie męczeństwa na przykładzie męczenników komunizmu, zorganizowana przez WSD oraz Ośrodek Dokumentacji Kanonizacyjnej oraz Sąd Biskupi w Drohiczynie. Ks. prof. H. Misztal przedstawił Elementy prawno-kanoniczne męczeństwa, zaś o. W. Bar - Prowadzenie sprawy grupy męczenników.
 • 3-5 października 2012 r. - L. Fiejdasz uczestniczyła w Convegno Internazionale di Studi Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri Conciliari Nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (1962-2012), Watykan.
 • 7 listopada 2012 r. - L. Fiejdasz wzięła udział w wykładzie otwartym Kard. Giuseppe Versaldiego pt. Cristo modello degli sposi per la nuova evangelizzazione połączonym z prezentacją książki: J. Kowal, M. Kovač (Ed.), Matrimonio e Famiglia, in una società multireligiosa e multiculturale, Gregorian Biblical Press, 2012 (Rzym).
 • 7 listopada 2012 r. - L. Fiejdasz przygotowała referat pt. Kształtowanie się pojęcia relikwii: aspekt prawny, który został zaprezentowany podczas VI Ogólnopolskiego Kursu dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych (Kraków).
 • 8-10 listopada 2012 r. o. W. Bar uczestniczył w konferencji La santidad de los margenes: edipos cristianos, solitarios, travestidas e inapetentes, organizowanej w cyklu Cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza (Hiszpania).
 • 11 listopada 2012 r. - zaprezentowała referat Barwy świętości. Jurysprudencja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z lat 2005-2012 (Rzym).
 • 16-18 listopada 2012 r. - o. W. Bar przedstawił temat La democracia, la secularización y el renacimiento de las escuelas católicas en Polonia podczas XIV Kongresu Católicos y Vida Publica. Un nuevo compromiso sociali y politico: Del Concilio Vaticano II a la Nueva Evangelización, zorganizowanym przez Asociación Católica de Propagandistas oraz Universidad San Pablo (CEU) w Madrycie.
 • 21 listopada 2012 r. - L. Fiejdasz uczestniczyła w konferencji La Fede di Gesù e in Gesù zorganizowana na Pontificia Facoltà Teologica "San Bonaventura" – Seraphicum (Rzym).
 • 5 grudnia 2012 r. - L. Fiejdasz wzięła udział w konferencji: Famiglia e politiche familiari, fondamenti per una società plurale zorganizowanej przez Diecezjalny Urząd Duszpasterstwa Społecznego Wikariatu Rzymskiego i Papieski Uniwersytet Laterański (Watykan).
 • 6 grudnia 2012 r. - L. Fiejdasz uczestniczyła w konferencji: Maestri della fede al Laterano zorganizowanej na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim przez Katedrę Świętego Tomasza i Myśli Współczesnej (Watykan).
 • 17-26 stycznia 2013 r. - Almeria (Hiszpania), Facultad de Derecho, Universidad de Almeria - cykl wykładów o. W. Bara na temat: Historia de las relaciones Iglesia - Estado en Polonia; Situación juridica de las iglesias y confesiones en Polonia; Libertad religiosa y enseńanza en Polonia".

 • 1 czerwca 2013 r. - L. Fiejdasz podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców wygłosiła referat pt. Przykłady odpowiedzialności społecznej polskich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze w latach 2005-2013 (Lublin).
 • 17-18 września 2013 r. - L. Fiejdasz w ramach X Lubelskiego Festiwalu Nauki przygotowałą następujące projekty: 1) Cuda a nauka, 2) Z wizytą w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych; 3) Stygmaty a nauka.
 • 24 października 2013 r. - L. Fiejdasz wygłosiła referat pt. Wzory odpowiedzialności społecznej w polityce, podczas IV międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, zorganizowanej przez Instytut Wydawniczy Maiuscula oraz Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu.
 • 6-7 listopada 2013 r., Kraków - L. Fiejdasz uczestniczyła w VII Ogólnopolskim Kursie dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych pt. Zjawiska nadzwyczajne, zorganizowanym przez Referat ds. Kanonizacyjnych Krakowskij Kurii Metropolitalnej, podczas którego wygłosiła następujące referaty: 1) Bogactwo fenomenów mistycznych i paramistycznych w życiu św. o. Pio z Pietrelciny; 2) Przegląd zjawisk mistycznych i paramistycznych w życiu wybranych świętych i błogosławionych.
 • 10 grudnia 2013 r. - z inicjatywy Katedry została zorganizowana międzynarodowa konferencja Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych, z okazji 65. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Do współpracy zaproszeni zostali pracownicy Katedry Nauk o Polityce z Instytutu Europeistyki oraz jako prelegenci dr Yurij Hofman (Uniwersytet Łesi Ukrainki w Łucku) i prof. dr Remigio Beneyto (Uniwersytet CEU Valencia). Pracownicy Katedry Praw Kanonizacyjnego przestawili dwa referaty: dr Lidia Fiejdasz - Kanoniczne regulacje dotyczące działalności politycznej duchownych; dr hab. Wiesław Bar OFMConv, prof. KUL - Prawa polityczne ministrów kultów w Meksyku.
 • 2 kwietnia 2014 r., Lublin - katedra była organizatorem międzynarodowej konferencji Święty pośród  Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II, z udziałem prelegentów z 4. kontynentów (zob. program). Pracownicy katedry przewodniczyli sesjom, a W. Bar wygłosił referat Jan Paweł II wśród swoich.
 • 2 kwietnia 2014 r., Nairobi (Kenia) - katedra była współorganizatorem konferencji John Paul II - The African Heritage. O. W. Bar przygotował na nią referat John Paul II among his own (panoramic vision of the saints and blessed of His pontificate). Powyższe konferencje zorganizowano w ramach projektu The Human Dignity Project, realizowanego przez Tangaza University College (TUC) i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jego koordynator o. dr Robert Leżohupski (TUC), przy wykorzystaniu współczesnych środków przekazu, był również prelegentem konferencji w Lublinie.
 • 8 listopada 2017 r., Lublin odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Sprawy kanonizacyjne po „Sanctorum Mater”10 lat doświadczeń. PROGRAM  KONFERENCJI 

 

Autor: o. Wiesław Bar
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 18:30 - Wiesław Bar