Ur. 16.12.1960 w Zamościu.
Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Zamościu (1997).
Kapelan honorowy Jego Świątobliwości (2009).

 

· Wykształcenie

· Akademickie doświadczenie dydaktyczne i zajmowane stanowiska

· Członkostwo w gremiach naukowych

· Opublikowane książki

· Wykłady i konferencje zagraniczne

· Działalność naukowo-badawcza

· Udział w projektach naukowych

· Główne obszary zainteresowań i badań naukowych

· Promotor 

 


 

Wykształcenie

1967-1979: wykształcenie podstawowe i średnie w Zamościu.

1979-1984: studia filozoficzno-teologiczne na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

1984: tytuł zawodowy magistra teologii.

1984: święcenia prezbiteratu; 1984-1988: praca w duszpasterstwie parafialnym.

1988-1992: studia doktoranckie z teologii moralnej na KUL.

1992: doktorat z teologii moralnej na KUL.

2001: habilitacja w zakresie nauk teologicznych (teologia moralna) na KUL.
2022: tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Akademickie doświadczenie dydaktyczne i zajmowane stanowiska

KUL

1991-2002 – asystent i adiunkt.

2002: profesor nadzwyczajny.

2002: kierownik Katedry Teologii Moralnej Ekumenicznej.

2002-2005: prodziekan Wydziału Teologii KUL.

2008-2012: prorektor KUL.
2016-2020: dziekan Wydziału Teologii KUL.
2022: profesor zwyczajny.

 

Inne uczelnie

1990-1997: prefekt i wicerektor WSD diecezji lubelskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

1993-2000: wykładowca i dziekan ds. studiów w Kolegium Teologicznym w Lublinie i w Zamościu.

1996: visiting professor w Studium Theologicum Ierosolymitanum w Jerozolimie, Izrael.

1998-2001: wykładowca w Instytucie Teologicznym w Spisskiej Kapitule, Słowacja.

2001-2007: wykładowca w Instytucie Teologicznym we Lwowie, Ukraina.

2003-2008: wykładowca z Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu.

 

Członkostwo w gremiach naukowych

Krajowe

1993-: Stowarzyszenie Teologów Moralistów; (wiceprzewodniczący 2013-2019).

1998-: Towarzystwo Naukowe KUL.

2000-: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

2008-2012: Uniwersytecka Komisja Nauki przy KRUP.

2015-: Komitet Nauk Teologicznych PAN; (2020-: wiceprzewodniczący). 
2017-: Komitet Naukowy Biblii Aramejskiej, KUL.

 

Zagraniczne

2000-2009: International Institute for Hermeneutics, Toronto, Kanada.
2005-: Catholic Universities Partnership, University of Notre Dame, Nanovic Institute for European Studies, USA.

2010-: AVEPRO, Watykan (Agency of the Holy See for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties).

 


Opublikowane książki

 • Teologia moralna ogólna, Lublin 1994.
 • [współredaktor] Ut non evacuetur crux Christi. Świadectwo Kościoła kato­lic­kiego w systemie totalitarnym w Europie Środkowo-Wschod­niej, Lublin: TN KUL 1994.
 • [współautor] World Religions and the 1994 United Na­tions In­ternational Conference on Population and Deve­lopment, Chicago: The Park Ridge Center 1994.
 • Nazwać dobro po imieniu. Sumienie w anglikańskiej teolo­gii moralnej, Lublin: RW KUL 1996.
 • Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku, Lublin: RW KUL 2001.
 • Jesteśmy z Wieczernika, Tarnów: Wyd. Biblos 2008.
 • [red.] Barwy nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, Lublin: KUL-TN KUL 2010.
 • [red.] W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei, Lublin: TN KUL 2012.
 • Moralne konsekwencje wiary. Szkice ekumeniczne i protestanckie, Lublin: TN KUL 2016.
 • Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Lublin: TN KUL 2016.
 • [red.] Vigo Auguste Demant, Not One World but Two: A Miscellany of Preachments, Lublin: TN KUL 2017.
 • [red.] 100 lat teologii na KUL, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 (wersja angielska: One Hundred Years of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019).
 • On Man, Theology, and the University: Selected Issues in Moral Theology, Lublin: TN KUL 2020.
 • ponad 300 artykułów naukowych, popularno-naukowych, recenzji i haseł encyklopedycznych.

 

Wykłady i konferencje zagraniczne (wybór)

 • Genval, Belgia, 4-7.05.1994, konferencja przedstawicieli największych religii świata na temat etycznych aspektów przemian demograficznych w kontekście konferencji kairskiej ONZ, referat: Moral Problems of Demography: A Catholic Perspective.
 • Keston Institute, Oksford, Wlk. Brytania, 17.02.2000, referat pt. The Survival of the Church in Poland under Communism.
 • Lizbona, Portugalia, 5.08.2004, COCTI – Conference of Catholic Theological Institutions, referat pt. The Impact of the Diversity of Professors and Students in the Context of a Growing Cultural Pluralism.
 • Montpellier, Francja, 13-14.11.2004, JAFARE: The Janus Faces of Religion. A European Perspective on Religion-State Relationship, referat pt. A Catholic Perspective on Church-State Relations.
 • Notre Dame, University of Notre Dame, USA, 1-4.04.2005, sesja Catholic Universities Project, referat pt. The Mission of the Catholic University in the Contemporary Context: Theology and Diversity.
 • Uppsala, Szwecja, 28.03-1.04.2006, konferencja ogólnoeuropejska Teaching Religion in a Multicultural European Society, referat pt.: A Catholic Perspective on Teaching Religion in a Multicultural Society.
 • Newark, NJ, USA, 27.04.2006, konferencja Polish American Priests’ Association, referat pt. The Legacy of John Paul II and the Catholic University of Lublin.
 • Padwa, Włochy, 7-11.07.2006, I Światowa Konferencja Katolickich Teologów Moralistów, wykład pt. Anthropology as the Basis for Ecology.
 • Lizbona, Portugalia, 14-16.05.2009, konferencja European Federation of Catholic Universities, referat pt. University Students and the Mission of the University – A Polish Perspective.
 • Canmore, Kanada, 20-28.07.2010, Szkoła Letnia <Poland in the Rockies>, wykłady: (1) A Transformation of Christianity in Poland in the late 20th c., (2) Catholic University of Lublin in the Communist Poland, (3) The Catholic-Jewish Relations in Poland: Past and Present.
 • Sydney, Canisius College, Australia, 21-24.11.2010, referaty: (1) The Church in Modern Society, (2) Anglicanism and Its Contemporary Transformations, (3) The Church and Civil Society in Poland.
 • Chongqing, Yangtze Normal University, Chiny, 5-15.09.2011, wykłady: (1) The Mission and Role of the University in the Modern Society, (2) The Catholic University of Lublin in the Context of the International Academic Cooperation.
 • Maynooth, Irlandia, 6-9.06.2012, Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, sympozjum teologiczne <The Eucharistic Ecclesiology of Communion>, wykład: Blessed John Paul II and the Ecclesiology of Communion.
 • Notre Dame, University of Notre Dame (Nanovic Institute), USA, 14.11.2012, wykład: Man as the Primary Way for the University.
 • Milwaukee, University of Wisconsin, USA, 19.11.2012, wykład: The Martyrdom of the Polish Church and Polish Intelligentsia during WWII.
 • Chicago, USA, 18.10.2014, wykład: Kościół jako sakrament jedności.
 • Nairobi, Kenia, Tangaza University College, 24.01.2017, wykład: Martyrdom and Christian Ethics.
 • Zagrzeb, Chorwacja, Catholic University of Croatia, 12-13.05.2017, konferencja pt. Hope in the Future: The Experiences of Youth Under Communism, the Transition to Democracy and the Present, wykład: Communism Is Gone but the Debate About Man Continues.
 • Lwów, Ukraina, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego, 21.10.2017, wykład: Trwa spór o człowieka – od antropologicznego błędu do antropologicznej rewolucji.
 • Pompano Beach, Floryda, USA, 5-9.02.2018, cykl wykładów na temat zagadnień antropologicznych i bioetycznych.
 • Lwów, Ukrainian Catholic University, 17-19.05.2018, konferencja pt.  The Role of the Catholic University in Time of the Tensions of Populism and Nationalism, wykład: Resisting Temptations.
 • Catholic Universities Partnership – coroczne konferencje 2005-2023: USA, Polska, Słowacja, Francja, Ukraina, Węgry, Włochy, Chorwacja, Gruzja.

 

Działalność naukowo-badawcza (zagraniczna)

1991-2011: coroczne kwerendy w bibliotece uniwersyteckiej Bodleian Library, Christ Church i Pusey House w Oksfordzie, Wlk. Brytania.

1996: dwumiesięczne stypendium badawcze w Christ Church w Oksfordzie, Wlk. Brytania.

2000: semestralne stypendium badawcze w St. Benet’s Hall i Keston Institute w Oksfordzie, Wlk. Brytania.

2006 i 2008: visiting scholar na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii.

2012: visiting scholar na University of Notre Dame, USA.

2015: visiting scholar na Catholic University of America, Waszyngton, DC, USA.
2016: visiting scholar na University of Notre Dame, Nanovic Institute, USA.

2017: uczestnictwo w programie Executive Program for Catholic Leadership, University of Notre Dame, Mendoza College of Business, USA.
2018: sesja naukowa w 100-lecie KUL, Papieska Akademia Nauk, Watykan.
2019: visiting scholar na University of Notre Dame, USA.
2020: visiting scholar na University of Helsinki (Helsingin Yliopisto), Finlandia.
2022: kwerenda badawcza na Uniwersytecie Oksfordzkim, The Bodleian Library, Wlk. Brytania.
2022: visiting scholar na University of Notre Dame, USA.
 

Udział w projektach naukowych

 • JAFARE: The Janus Faces of Religion: A European Perspective on the Religion-State Relationship, 2005. Celem projektu było rozpoznanie i szczegółowe określenie rzeczywistych relacji między państwem a religią (Kościołem – Kościołami) w wybranych państwach europejskich. Uczestnikami projektu byli również profesorowie z uniwersytetów w Groningen (Holandia, koordynator projektu), Marburgu (Niemcy), Montpellier (Francja), Leuven (Belgia), Uppsali (Szwecja) i Bursie (Turcja).
 • TRES-TN: Teaching Religion in a Multicultural European Society, 2006. Celem projektu było zbudowanie sieci tematycznej dotyczącej założeń, warunków i celów nauczania religii w wielokulturowych społeczeństwach europejskich. W projekcie wzięło udział ponad 50 instytucji (głównie akademickich) z całej Europy. Koordynatorem projektu był Wydział Teologii Protestanckiej Uniwersytetu w Uppsali.
 • Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, 2009-2010. Projekt miał na celu stworzenie wortalu naukowo-informacyjnego, służącego popularyzacji osiągnięć nauki, jak również zorganizowanie i przeprowadzenie kilkudziesięciu stażów i wizyt studyjnych pracowników naukowych KUL w prestiżowych zagranicznych ośrodkach badawczych i uniwersyteckich. W ramach projektu na KUL odbyły się 24 seminaria i wykłady naukowe przeprowadzone przez wybitnych naukowców z zagranicznych uniwersytetów i ośrodków naukowych, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe. Szczególnym owocem projektu jest publikacja pt. Barwy nauki. Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki (red. S. Nowosad, B. Żurek, Lublin: KUL – TNKUL 2010).
 • The Catholic University in the Modern World, 2005-2022. Jest to wieloletni, międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Catholic Universities Partnership pod kierunkiem Nanovic Institute for European Studies z amerykańskiego University of Notre Dame, którego celem jest rozpoznanie szans i zagrożeń dla natury i misji uniwersytetu katolickiego we współczesnej zmieniającej się sytuacji kulturowej i społecznej. Obok KUL i Notre Dame uczestniczą w nim przedstawiciele uniwersytetów katolickich z Budapesztu, Lwowa, Rużomberoku, Zagrzebia i Tbilisi. W ramach projektu odbyło się już kilkanaście konferencji naukowych, debat i spotkań dyskusyjnych.
 • The Trauma of Communism, 2021-2022. Projekt został przygotowany i zrealizowany w ramach Catholic Universities Partnership, a koordynatorem był University of Notre Dame. Celem projektu było dostrzeżenie i analiza długotrwałych konsekwencji życia w systemie komunistycznym, spośród których wskazano zwłaszcza na utratę prywatności, powszechną kontrolę ze strony władz politycznych, stałe poczucie lęku, autocenzurę, nieufność w relacjach międzyludzkich, niemożność swobodnego wyznawania wiary itp. Wskazano także na wpływ tych okoliczności na szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza na uniwersytety katolickie. Owocem projektu jest publikacja pt. The Trauma of Communism (red. Clemens Sedmak, A. James McAdams, Lviv: Ukrainian Catholic University Press 2022).
 • The Faith and Freedom Initiative, 2021-2023. Projekt ten jest realizowany przez grupy badawcze z poszczególnych uniwersytetów katolickich, należących do Catholic Universities Partnership, a koordynatorem jest Nanovic Institute for European Studies z University of Notre Dame. Jego celem jest odczytanie i opisanie znaczenia i roli wiary (katolickiej) w zachowaniu poczucia godności i wolności w czasach komunistycznych, a także w okresie transformacji ustrojowej oraz wprowadzania demokracji i wolnego rynku. Głównym materiałem badawczym są świadectwa i wywiady, przeprowadzone i zgromadzone przez uczestników projektu z ludźmi, biorącymi udział w działalności antykomunistycznej, dla których wiara katolicka była motywacją i wsparciem w tamtym czasie, jak również po zmianie ustroju. Efektem projektu będzie archiwum cyfrowe zebranych świadectw, udostępniane dla badaczy naukowych.

 

Główne obszary zainteresowań i badań naukowych: ekumeniczny kontekst moralności chrześcijańskiej, anglikańska teologia moralna i duchowość, etyka protestancka, moralne aspekty demografii, ekologia, uniwersytet (katolicki) wobec współczesnych przemian kulturowych, etyka w religiach pozachrześcijańskich.

 

Promotor 13 doktoratów (KUL), 95 magisteriów (KUL).

 

 

Autor: ITM
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2023, godz. 17:15 - Ewa Zięba