Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej

Obszary badań naukowych w Katedrze Teologii Moralnej Fundamentalnej i Ekumenicznej skupiają się wokół następujących dziedzin:

– podstawowych zagadnień teologii moralnej ogólnej (paradygmaty i idee wiodące w teologii moralnej, egzemplaryzm moralny, prawo moralne, sumienie, cnoty);

– chrześcijańskiej antropologii moralnej (człowiek jako podmiot moralności, antropologia wspólnoty, kategoria uczestnictwa w życiu społecznym);

– moralności małżeństwa i rodziny (antropologiczne podstawy małżeńskiej i rodzinnej communio personarum, odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania);

– moralnych aspektów demografii;

– ekumenicznym kontekście moralności chrześcijańskiej;

– istocie i zadaniach uniwersytetu.

 

Katedra Teologii Moralnej Społecznej

Badania prowadzone w ramach Katedry obejmują problematykę moralną praw człowieka, etykę życia gospodarczego, status metodologiczny teologii moralnej społecznej i katolickiej nauki społecznej, udział Kościoła w życiu społecznym oraz relacje pomiędzy prawem a moralnością.

 

Katedra Bioetyki Teologicznej

Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na próbach ukazania antropologicznego oraz aksjologicznego fundamentu dla współczesnej bioetyki jako nauki normatywnej. W oparciu o nie podejmowana jest ocena poszczególnych ingerencji medycznych i innych zagrożeń dla życia, zdrowia i godności człowieka.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2019, godz. 20:19 - Krzysztof Smykowski