Książki Artykuły Współredakcja   pdf

Hasła

  Recenzje   Tłumaczenia 
 
Wstępy... Sprawozdania Publicystyka  

  

 

 Pozycje samoistne. Książki

 1. Grzech w wieku XVIII. Nurty w polskiej teologii moralnej. Lublin: RW KUL 1996.
 2. A. Derdziuk, M. Stopikowska. Moraliści polscy. Informator. Lublin 1999.
 3. Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II. Lublin: RW KUL 2001.
  Rec. J. Kaźmierczak. „Collectanea franciscana” 72:002 nr 1-2 s. 478-480.
  Rec. P. Góralczyk. „Studia Theologica Varsaviensia” 40:2002 nr 1 s. 228-232.
  Rec. A. Dziuba. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 180-183.
 4. Aretologia konsekrowana, czyli cnoty zakonne. Kraków: Alleluja 2003.
  Rec. A. Dziuba. „Homo Dei” 73:2003 nr 4 s. 174-176.
  Rec. M. Wyrostkiewicz. „Roczniki Teologiczne” 51:2004 z. 3 s.
 5. Szata świadectwa. Kraków: Alleluja 2003.
  Rec. M. Wyrostkiewicz. „Homo Dei” 74:2004 nr 1 s.
  Rec. J. A. Nowak. „Życie konsekrowane” 2004 nr 1 s.
 6. Posłuszeństwo przełożonych. Kraków: Alleluja 2008.
 7. W trosce o posiadanie Ducha Pańskiego. Rozważania nad Konstytucjami Braci Mniejszych Kapucynów. Lublin: WDDS 2008.
 8. Kapłan w służbie Bogu i ludziom. Kraków: Alleluja 2010.
 9. W odpowiedzi na dar Miłosierdzia. Lublin: Bracia Mniejsi Kapucyni 2010; Wyd. II poprawione Lublin: Gaudium 2010.
 10. W odpowiedzi na dar młodości. Lublin: Gaudium 2010.
 11. Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 12. W odpowiedzi na dar miłości. Lublin: Gaudium 2010.
 13. Spowiedź kobiet. Lublin: Gaudium 2010; wyd. II Lublin: Gaudium 2011.
 14. Ojciec Pio w Lublinie. Lublin 2011
 15. Mądrość spotkania. Kierownictwo duchowe bł. Jana Pawła II wobec Wandy Półtawskiej. Św. Paweł. Częstochowa 2011.
 16. W odpowiedzi na dar powołania. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016.
 17. W służbie miłosierdzia. Lublin: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Prowincja Warszawska 2016. Wyd II: Lublin: Gaudium 2016.
 18. Ojciec Pio przewodnik na drodze modlitwy i cierpienia. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2016
 19. In response to the gift of mercy. Tłum. R. Puzia. Kraków: Wydawnictwo Światło – Życie 2016.
 20. A. Derdziuk, T. Mantyk. W odpowiedzi na dar krzyża. Rozważania drogi krzyżowej. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2017. ISBN 978-83-8101-094-8.
 21. Na drogach formacji do służby Bogu i człowiekowi. Lublin: TNKUL 2017. ISBN 978-83-73-769-1; 978-83-8061-397-3.
 22. W kręgu zagadnień bioetycznych i ekologicznych, Lublin: TNKUL 2018 ISBN 978-837306-822-3
 23. Człowiek na maksa, Rzeszów: Bonus Liber 2019, ISBN 978-83-65931-56-6
 24. Prawda, dobro, sumienie, Lublin: TN KUL 2019, ISBN 978-83-7306-851-3
 25. Pod sufitem nieba, Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2019, ISBN 978-83-87229-53-5.
 26. Dojrzały owoc, Lublin: TNKUL 2020, ISBN 978-83-7306-907-7; II wydanie Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2021, ISBN 978-83-8101-405-2.
 27. Brat Kalikst z Poczekajki, Pelplin: Bernardinum 2021, ISBN 978-83-8127-586-6.

  

Udział w redagowaniu publikacji

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła. Materiały z sympozjum KUL 5-6 grudnia 1994 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1995.
 2. Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65 rocznicę urodzin. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1996.
 3. Człowiek - Sumienie - Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997.
 4. Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk. J. Pyrek. Lublin 1997.
 5. Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Lublin 1997.
 6. Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Materiały ze spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Lublin 1999.
 7. Mistyka franciszkańska. Materiały z sympozjum duchowości. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.
 8. Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999.
 9. Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.
 10. Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999.
 11. Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000.
 12. Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001.
 13. Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002.
 14. Etyczne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym: OAT - PARPA 2003.
 15. „Z ziemi włoskiej do Polski...”. Przybycie i zakorzenienie kapucynów w Polsce. Red. A. Derdziuk. Lublin 2006.
 16. Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007.
 17. Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008.
 18. Brat i Biskup. Księga jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap. Red. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Drohiczyn: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe 2013. Wydanie drugie. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2014.
 19. . Świadek Ewangelii nadziei. Nauczanie teologicznomoralne ks. Janusza Nagórnego, red. A. Derdziuk. Lublin: Towarzystwo Salezjańskie 2017. ISBN 978-83-937191-3-6.
 20. Drogami świętości Jacka Krawczyka, red. A. Derdziuk, A. Zadroga. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2018 ISBN 978-83-8101-199-0
 21. Boży człowiek w służbie ludziom. Bł. Honorat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2018 ISBN 978-83-8101-198-3.
 22. Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, red. A. Derdziuk, W. Kućko, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ISBN 978-83-7306-890-2.

 

Artykuły

 1. Formacja do modlitwy. „Homo Dei” 62:1993 nr 4 s. 24-34.
 2. Będziesz miłował Pana Boga swego... I tablica Dekalogu. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła Materiały z sympozjum KUL 5-6 grudnia 1994 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1995 s. 96-111.
 3. Rodzina w służbie budzenia powołań zakonnych. „Życie konsekrowane” 3:1995 nr 2 s. 38-43.
 4. Problematyka pracy w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów. W: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65 rocznicę urodzin. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 311-321. To samo w: „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 4:1995 nr 1 s. 47-60.
 5. Sprawowanie Sakramentu Pojednania wobec sióstr zakonnych. „Życie duchowe” 3:1996 z. 3 s. 49-68. Toż samo w: Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Red. J. Augustyn, S. Cyran. Kraków WAM 2005 s. 281-297.
  5a. Služba svátosti smířeni pro řeholní sestry. W: Umění zpovídat. O svátosti smířeni z pohledu různých disciplín. Red. J. Augustyn, A. Opatrný. Praha: Karmelitánské Nakladatelství Kostelní Wydří 2010 s. 207-220.
 6. Sakrament Pojednania - wyzwaniem duszpasterskim. „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 69:1995 nr 6 s. 179-186.
 7. Szkoła franciszkańska w polskiej teologii moralnej XVIII wieku. „Studia Franciszkańskie” 7:1996 s. 255-268.
 8. Sakrament Pojednania - darem dla Kościoła. „Homo Dei” 45:1996 nr 1 s. 14-24.
 9. Życie konsekrowane w świetle IX Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 83-96.
 10. Organizacja wychowania w nowicjacie Polskiej Prowincji Kapucynów w okresie międzypowstaniowym (1830-1864). „Prawo Kanoniczne” 38:1995 nr 1-2 s. 189-206.
 11. Eucharystyczny charakter wspólnoty zakonnej. „Życie konsekrowane” 5:1997 nr 2 s. 25-29.
 12. Określenia i rozróżnienia grzechów w podręcznikach polskich teologów moralistów XVIII wieku. W: Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny. J. Wróbel. Lublin 1997 s. 151-183.
 13. Zmiany organizacyjne kapucynów na Łotwie. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 6:1997 nr 2 s. 101-111.
 14. Wartości w projekcie Konstytucji RP. W: Człowiek - Sumienie - Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 157-176.
 15. Cechy charakterystyczne przepowiadania kapucyńskiego. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 85-110.
 16. Teologiczny wymiar braterstwa osób konsekrowanych. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 93-106.
 17. Modlitwa jako postawa służenia Ewangelii życia. W: Jan Paweł II. Evangelium vitae.Tekst i komentarze. Red. T. Styczeń. J. Nagórny. Lublin 1997 s. 401-415.
 18. Powstanie i początki parafii Łaziska. „Zamojski Informator Diecezjalny” 6:1997 nr 3 s. 195-200.
 19. Rozeznawanie powołania. „Życie konsekrowane” 5:1997 nr 4 s. 19-25.
 20. Osoba wychowawcy zakonnego. „Homo Dei” 58:1998 nr 1 s. 74-82.
 21. Syndromy początków życia zakonnego. „Życie konsekrowane” 6:1998 nr 2 s. 45-53.
 22. Problematyka moralna w kazaniach św. Antoniego z Padwy. W: Święty Antoni z Padwy. Życie, myśl, dzieło. Red. Z. Kijas, S.C. Napiórkowski. T. 1 cz. 1 Kraków 1998 s. 169-193.
 23. Nauka o sakramentach w kazaniach św. Antoniego z Padwy. W: Święty Antoni z Padwy. Życie, myśl, dzieło. Red. Z. Kijas, S.C. Napiórkowski. T. 1 cz. 1 Kraków 1998 s. 195-219.
 24. Współczesne uwarunkowania sprawowania Sakramentu Pokuty. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 91-108.
 25. Obecność kapucynów na Łotwie. „Studia Polonijne” 19:1998 s. 117-129.
 26. Teologia radości chrześcijańskiej. W: Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 251-278.
 27. Troska o braci starszych i chorych wymiarem ślubu ubóstwa. W: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze. Red. J. A. Nowak. Lublin 1998 s. 373-382.
 28. Formacja do ewangelicznej rady ubóstwa. Życie konsekrowane 6:1999 nr 2 s.28-34.
 29. Tajemnica Krzyża w życiu św. Franciszka oraz w duchowości Ojca Pio. W: Przesłanie Sługi Bożego Ojca Pio dla ludzi naszych czasów. Red. A. Horowski. Kraków 1999 s. 159-169.
 30. Kapucyńskie tłumaczenia dzieł św. Alfonsa Liguori. „Studia Franciszkańskie” 9:1998[1999] s. 31-48.
 31. Podręcznik kapucyńskiego moralisty z Münster. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 3 s. 147-166.
 32. Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie na Poczekajce. W: W kręgu dziejów Kościoła i rodziny franciszkańskiej. Red. R. Prejs. Lublin 1999 s. 81-98.
 33. Błogosławiona Teresa Mieczysława Kowalska mniszka klaryska kapucynka. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 215-217.
 34. Polskie książki o Ojcu Pio. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 219-236.
 35. Teologia radości. W: Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 13-40.
 36. Współczesny kryzys moralny. W: Wyznawać wiarę dzisiaj. Katechezy dla dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła katolickiego. Red. E. Labendowicz. Sandomierz 1999 s. 448-452.
 37. Charyzmat duchowego towarzyszenia w życiu bł. Ojca Pio. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 33-52.
 38. Kapucyni w służbie pojednania. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 119-135. Toż. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1999. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 2000 s. 187-206.
 39. Przebaczenie i pojednanie w Pismach św.Franciszka. „Quaestiones selectae” 7:2000 nr 10 s. 21-44.
 40. Jaki powinien być człowiek, który kontroluje innych? (Rozważania na przełomie wieków). „Kontrola Państwowa” Dwumiesięcznik Najwyższej Izby Kontroli. 45:2000 nr 6 s. 36-44.
 41. Teologia moralna w Polsce w XVII wieku. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 3 s. 5-19.
 42. Podręcznik teologii moralnej o. Gabriele Flori a Varceno. „Studia Franciszkańskie” 10:1999 (druk 2000) s. 31-46.
 43. Wierność i niewierność w życiu konsekrowanym. „Życie konsekrowane” 8:2001 nr 2 s. 53-62.
 44. Argument ekologiczny w bioetyce. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001 s. 193-208.
 45. Odpowiedzialność. „Kontrola Państwowa”. 46:2001 nr 3 s. 69-78.
 46. Osoby konsekrowane rzecznikami ludzi ubogich. „Życie konsekrowane” 9:2001 nr 4 s. 87-95.
 47. Modlitwa rozumiana jako rozmowa z Bogiem według pism Bł. Pio z Pietrelciny. W: W Kościele, z Kościołem i za Kościół. Red. J. Marecki. Kraków 2001 s. 85-112.
 48. Ćwiczenia pokutne w nowicjacie kapucynów w XIX wieku. „Studia Franciszkańskie” 11:2001 s. 213-221.
 49. Ojcostwo kapłana. W: Oblicza ojcostwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin 2001 s. 155-168.
 50. Teologia wspólnoty. W: Communio consecrata. Red. K. Wójtowicz. Kraków 2002 s. 37-50.
 51. Kapucyńskie pomoce dla spowiedników w XIX i XX wieku. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 169-182.
 52. Działalność naukowo-dydaktyczna, pisarska i wydawnicza w Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 276-335.
 53. Formacja do życia zakonnego w Prowincji Warszawskiej. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 199-255.
 54. O. Albin Szymański. W: W służbie pokoju i dobra. Jubileusz pięćdziesięciolecia odrodzenia Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Księga pamiątkowa. Red. R. Prejs. Warszawa 2002 s. 453-455.
 55. Dobro wspólne. „Kontrola Państwowa” 47:2002 nr 3 s. 17-25.
 56. Wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter pracy osób konsekrowanych. „Życie konsekrowane”. 2002 nr 3 s. 28-37.
 57. Działanie Ducha Świętego w nowym człowieku. W: Homo novus. Red. A. J. Nowak, T. Paszkowska. Lublin 2002 s. 277-286.
 58. Św. Franciszek z Asyżu - patron ekologów. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2002 s. 205-219.
 59. A. Derdziuk, G. Wacławiak. Wychowanie do trzeźwości. W: Alkohol, alkoholizm i ja. Fundacja Rozwoju KUL. Lublin 2002 s. 53-76.
 60. Kontrakty w podręcznikach moralistów kapucyńskich XIX i XX wieku. „Studia Franciszkańskie” 12:2002 s. 45-70.
 61. A. Derdziuk, M. Kowalczyk. Standardy i procedury medyczne jako element systemu kontroli i troski o dobro wspólne. „Kontrola Państwowa” 47:2002 nr 6 109-116.
 62. Tajemnica prawdy i miłosierdzia. W: Światło tajemnic różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II. Red. Z. Jabłoński. Jasna Góra 2003 s. 93-105.
 63. Franciszkańska teologia moralna (Zarys problematyki). „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 69-81.
 64. Etyczne aspekty posługi kapelana wojskowego. W: Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 235-254.
 65. Różaniec w życiu świętego Ojca Pio. W: Homo orans. T. 4. Modlitwa różańcowa. Red. J. Misurek, J. Popławski, K. Burski. Lublin 2003 s. 135-147.
 66. Moralny wymiar abstynencji od napojów alkoholowych. W: Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003 s. 71-84.
 67. Nadzieja jako owoc głoszenia miłosierdzia. W: Nadzieje ludzkie i nadzieja chrześcijańska. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 ss. 167-186.
 68. Formacja kaznodziejska w pierwszych wiekach Zakonu Kapucynów. „Studia Franciszkańskie” 13:2003 s. 77-88.
 69. Posłuszeństwo konsekrowane. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 6:2003 s. 53-66.
 70. Mniej kontroli, więcej odpowiedzialności. „Kontrola Państwowa” 49:2004 nr 1 s. 76-82.
 71. Jak mówić i jak nie mówić o ...? ...o miłości bliźniego. „Homo Dei” 64:2004 s. 89-94.
 72. Wyobraźniamiłosierdzia. „Ethos” 17:2004 nr 1-2 s. 381-395.
 73. Kapucyńskie dzieła miłosierdzia. W: Franciszkańska wyobraźnia miłosierdzia. Red. A. Baran. Lublin 2004 s. 109-128.
 74. Banki zastawne. RT 51:2004 z. 3 s. 189-198.
 75. Adwentowa radość Maryi. „Salvatoris Mater” 5:2003 nr 4 s. 157-167.
 76. Formacyjny wymiar modlitwy uwielbienia. W: Modlitwa uwielbienia. T. 5. Homo orans. Red. J. Misiurek. Lublin 2004 s. 279-288.
 77. Uniwersalizm powołania osób konsekrowanych. „Forum Teologiczne” 5:2004 s. 55-65.
 78. Bibliografie autorów kapucyńskich. „Studia Franciszkańskie” 14:2004 s. 197-210.
 79. Cnoty Europejczyka. W: Pytania o wartości. U podstaw integracji europejskiej. Red. T. Syczewski, S. Mazur. Drohiczyn 2004 s. 45-58.
 80. Miłosierdzie we wspólnocie zakonnej. W: Tajemnica Bożego Miłosierdzia w charyzmacie mariańskim. Red. J. Kumala. Licheń 2004 s. 197-214.
 81. Prawdziwi reformatorzy. „Pastores” 2005 nr 1(26) s. 42-47.
 82. Zagrożenia pobożności eucharystycznej. W: Eucharystia skarbem Rodziny Honorackiej. Red. A. Baran. Zakroczym: CDH 2005 s. 186-199.
 83. Eucharystia w tajemnicy Trójcy Świętej. W: Odnowi oblicze ziemi. Konferencje. Red. W. Pęcherzewski. Lublin 2005 s. 49-55.
 84. Trynitarny fundament życia moralnego. RT 52:2005 z. 3 s. 19-32.
 85. Kapucyni w służbie nauk kościelnych. „Studia franciszkańskie” 15”2005 s. 265-276.
 86. Duchowe oblicze dorosłości. W: Lumen Christi tantum in Ecclesia.Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM. Red. T. Paszkowska. Lublin Wydawnictwo KUL 2005 s. 275-284.
 87. Wada główna nieczystości. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin Wydawnictwo KUL 2005 s. 323-336.
 88. Bóg sprawiedliwy w praktyce rachunku sumienia. W: Oblicza sprawiedliwości. Red. A. Baran. Zakroczym CDH 2005 s. 223-234.
 89. Kultura masowa jako wezwanie do głoszenia orędzia moralnego. W: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. T. 3. Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe. Red. K. Góźdź, K. Klauza. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 211-224.
 90. Formacja formatorów. „Życie konsekrowane” 13:2005 nr 1(51) s. 
 91. Teologia moralna w procesie kształcenia kaznodziejów. W: Integralne kształcenie kaznodziei. Red. W. Broński. Lublin 2006 s. 219-231.
 92. Sumienie ponad prawem? W: Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Red. A. Skorupa. Lublin 2006 s. 61-77.
 93. Niewierność powołaniu jako krzyż Zgromadzenia. W: Powołanie honorackie. Red. A. Kruszyńska. Zakroczym 2006 s. 241-257.
 94. Przesłanie papieża Jana Pawła II skierowane do rodaków w obronie życia poczętego. W: Pamięć i tożsamość kapłana w nauczaniu Jana Pawła II. Red. A. A. Napiórkowski. Kraków 2006 s. 77-88.
 95. Eucharystyczny wymiar życia społecznego. W: Eucharystia. Dar Chrystusa dla Kościoła posłanego do świata. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 s. 75-89.
 96. Moralna problematyka spowiedzi małżonków. W: Solidarni z rodziną. Red. Cz. Murawski. Sandomierz 2006 s. 105-117.
 97. Nierygorystyczny konserwatyzm. RT 53:2006 z. 3 s. 71-84.
 98. Formacja moralna a formacja sumienia. W: Formacja moralna formacja sumienia. Red. J. Nagórny, T. Zadykowicz. Lublin 2006 s. 13-33.
 99. Wezwanie do pokuty i nawrócenia. W: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2006 s. 105-123.
 100. Trudności w wyborze powołania. W: Błogosławiony ksiądz August Czartoryski. Patron trudnego powołania. Red. S. Wilk. Lublin 2006 s. 85-97.
 101. A. Derdziuk, A. Zadroga. Bezrobocie jako wyzwanie dla podmiotów życia społeczno-gospodarczego. „Kontrola Państwowa” 51:2006 nr 6 s. 52-61.
 102. Ks. prof. dr hab. Janusz Nagórny. „Summarium” 35:2006 s. 205-208.
 103. Ks. Janusz Nagórny – teolog moralista. . „Ethos” 19:2006 nr 4(76) s. 222-231 (druk w 2007).
 104. Ojciec Gabriel Jan Bartoszewski kapucyn. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 21-37.
 105. Obraz brata mniejszego kapucyna. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 403-416.
 106. A. Derdziuk, H. Jaworska. Muzeum w Nowym Mieście nad Pilicą i Izba Pamięci w Rywałdzie Królewskim. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 199-208.
 107. Odrzucanie moralności w imię prawa. W: Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007 s. 13-26.
 108. Istotne aspekty posłuszeństwa w Kościele. W: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin. Red. I. Ledwoń i In. Lublin 2007 s. 653-660.
 109. Formacja seminaryjna w służbie jedności eklezjalnej. W: Dojrzałość intelektu i serca. Red. A. A. Napiórkowski. Kraków 2007 s. 51-65. To samo: W: Elementy formacji franciszkańskiej. Szkoła seraficka. T. 4. Red. W. J. Sztyk. Katowice 2009 s. 148-160
 110. Eklezjalny charakter teologii moralnej. RT 54:2007 z. 3 s. 5-18.
 111. Posługa przełożonych we wspólnocie zakonnej. W: Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego. Red. E. Wiszowaty. Olsztyn 2007 s. 115-124.
 112. Dynamizm powstawania grzechu nałogowego. „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 8:2007 s. 235-251.
 113. Formacja młodych kapucynów w Zakroczymiu. W: Kapucyni w Zakroczymiu – 250 lat obecności. Red. T. Płonka. Sandomierz –Zakroczym 2008 s. 175-194.
 114. Inwestycja w patriotyzm. „Kontrola Państwowa” 53:2008 nr 2 s. 110-121.
 115. Ksiądz Janusz Nagórny świadek teologii nadziei. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 15-35; to samo W: Ksiądz profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 15-37.
 116. Promotor rozpraw doktorskich. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 97-110; to samo W: Ksiądz profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 57-72.
 117. Członek Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 115-127; to samo W: Ksiądz profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 73-86.
 118. Trynitarna refleksja teologicznomoralna. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 195-205.
 119. Uwielbieniowy wymiar modlitwy prośby. W: Homo orans. T. 8. Modlitwa błagalna. Red. J. Misiurek, J. Popławski, K. Burski. Lubin 2008 s. 87-96.
 120. W służbie Ewangelii życia. Laudacja z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa KUL dr Wandzie Półtawskiej. W: Wanda Półtawska. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2008 s. 17-33.
 121. Znaczenie zadośćuczynienia w kontekście sakramentu pokuty. „Przegląd Homiletyczny” 12:2008 s. 101-110.
 122. Posłuszeństwo wojskowe jako powinność etyczna. W: Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie. Red. K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski. Warszawa 2008 s. 131-140.
 123. Teologia moralna w funkcji formowania osoby i wspólnoty. W: Personalizm polski. Red. M. Rusecki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 377-402.
 124. Wychowawcza rola rodziny w rozpoznawaniu powołania. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25 rocznicę adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2008 s. 153-166.
 125. Księdza Wojciecha Piwowarczyka nauka o charakterze. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25 rocznicę adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin 2008 s. 221-232.
 126. Konsekracja zakonna i poszukiwanie woli Bożej jako nasza odpowiedź na zagrożenia współczesnej cywilizacji. „Via consecrata” 11:2008 nr 11 s. 18-30.
 127. Bracia Mniejsi Kapucyni w Australii. „Studia Franciszkańskie” 18:2008 s. 329-338.
 128. Spowiednik wobec problemu antykoncepcji – roztropne milczenie czy napiętnowanie? W: Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych. Red. W. Wieczorek i inni. Lublin: Gaudium 2008 s. 79-92.
 129. Chrystocentryzmy parcjalne w teologii moralnej. RT 55:2008 z. 3 s. 19-29.
 130. Posługa spowiednika wobec emigrantów odwiedzających parafię. „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 82:2008 nr s. 1011-1027. [To samo] Posługa spowiednika wobec emigrantów odwiedzających Polskę. W: Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła. Red. M. Zając. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 83-96.
 131. Nauka o cnotach Kajetana z Bergamo OFMCap. W: Gaudium in litteris.Księga jubileuszowa ku czci księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa. Red. S. Janeczek, W. Bajor. M. M. Maciołek. Lublin 2009 s. 113-123.
 132. Świętość jako miara wielkości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. W: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II. W 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Red. T. Bogacka, M. Żmigrodzki. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe 2009 s. 43-61.
 133. Misja kapłana w świetle konstytucji kapucyńskich. W: Munus sanctificandi: gaudium vel onus? Zadanie uświęcania: radość czy ciężar? Red. B. W. Zubert, W. J. Sztyk. Katowice Panewniki: Prowincja Wniebowzięcia NMP OFM 2009 s. 141-151.
 134. Moralny wymiar przyrzeczeń pierwszokomunijnych. W: O wielkich postanowieniach małego dziecka. Profilaktyczne aspekty formacji rodziców i dzieci do I Komunii Świętej. Red. P. Kulbacki. Warszawa: PARPA 2009 s. 21-54.
 135. Istotne wyznaczniki charyzmatu braci mniejszych kapucynów. W: In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika. Red. K. Góźdź. T. 1. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 857-868.
 136. Małżonkowie wezwani do miłości. Uwagi na marginesie książki Ksawerego Knotza „Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga”. „Studia Sosnowieckie: 9:2009 s. 31-39.
 137. Bilans teologii moralnej w Polsce. „Teologia i Moralność” 3:2009 t. 5 s. 221-235.
 138. Uwarunkowania wyboru powołania do kapłaństwa. W: Człowiek i jego decyzje. Red. K. A. Kłosiński, A. Biela. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 319-327.
 139. Problematyka Królestwa Bożego w teologii moralnej. W: Scripturae lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Ewangelia o Królestwie. Red. A. Paciorek. Lublin 2009 s. 371-389. 18.
 140. Kobieta pod pręgierzem opinii publicznej z grzechem nie tylko „swoim” (MD 14-15). W: Mulieris dignitas. Promieniowanie kobiecości. Red. T. Paszkowska. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 277-285.
 141. Organizacje harcerskie na KUL. W: Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską. Red. A. Petkowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 355-361.
 142. Chrystocentryzm personalistyczny. „Roczniki Teologii Moralnej” 1(56):2009 s. 41-54.
 143. Liturgia jako miejsce uczenia się posłuszeństwa. W: Homo orans. T. 9. Modlitwa liturgiczna. Red. J. M. Popławski, J. Misiurek, J. K. Miczyński. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 31-42.
 144. Guglielmo Massaja. L’evangelizzazione fatta in stile e secondo spirito francescano. W: Guglielmo Massaja 1809-2009. All’Africa atraverso l’Africa. Red. P. Magistri. Roma: Società Geografia Italiana ONLUS 2009 s. 55-66 (druk 2010).
 145. Potrzeba łaski pojednania w małżeństwie. W: W trosce o owocowanie sakramentu małżeństwa. Red. A. Czaja, M. Wyżlic. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 51-64.
 146. Świadectwo wartości w polityce. :”Forum Teologiczne” 11:2010 s. 35-50.
 147. Sakramenty wcielone w codzienność. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 43:2010 z. 2 s. 333-345.
 148. Osoba Ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego na tle odnowy teologii moralnej. W: Ksiądz profesor Janusz Nagórny – teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 115-124.
 149. Eschatologiczny wymiar teologii moralnej. „Roczniki Teologii Moralnej” 2(57):2010 s. 15-26.
 150. Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Łaziskach do 1977 roku. W: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Red. W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec. Lublin 2011 s. 85-96.
 151. Wolność człowieka wobec prawa. W: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Red. E.I. Zieliński, R. Majeran. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 513-523 (druk w 2011).
 152. O adekwatną relację bioetyki i teologii. W: Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia. Red. B. Dobrowolska, A. Pilewska-Kozak, I. Wrońska. Lublin: Uniwersytet Medyczny Lublinie 2011 s. 13-22.
 153. Radość świętych. „Pastores” 2011 nr 3(52) s. 51-59.
 154. Prawda, dobro, sumienie – u podstaw odpowiedzialności społecznej. W: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce. Red. P. Kawalec, A. Błachut. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 9-30.
 155. Wartości przekazywane nowym generacjom kapucynów. W: XXII Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Warszawa: Kuria Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 2011 s. 150-160.
 156. Świadkowie miłości Boga i człowieka. W: Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana ks. profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu. Red. M. Wysocki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 s. 587-595.
 157. Tajemnica spowiedzi wobec penitenta. W: Sakrament pokuty wobec problemów współczesności. Red. K. Glombik. Opole: RWWTUO 2011 s. 241-252.
 158. Struktura i uwarunkowania czynu ludzkiego. W: Abyśmy się stali synami Bożymi. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Marianowi Graczykowi SDB w 70. rocznicę urodzin. Red. I. Mroczkowski, J. Sobkowiak. Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011 s. 317-329.
 159. Rozum a poszukiwanie sensu moralnego. W: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka. Red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkowska. Poznań: UAM WT 2012 s. 512-519.
 160. Komunikacja w służbie komunii. „Roczniki Teologii Moralnej” 3(58):2011 s. 199-210.
 161. Moralny wymiar odniesienia do prawdy. „Scripturae lumen” 4:2012 s. 243-257.
 162. Wkład teologii moralnej w katechetyczny przekaz wiary. W: Catechetica porta fidei. Red. A. Kiciński, P.T. Goliszek. Lublin: Wydawnictwo Natan 2012 s. 39-48.
 163. Miejsce sakramentu pokuty i pojednania w nowej ewangelizacji. „Studia Theologica Varsaviensia: 50:2012 nr 1 s. 105-124.
 164. Spowiednik wobec roszczeń do nieskrępowanej ekspresji seksualnej. W: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 155-173.
 165. Ojciec Florian Duchniewski - świadek świętości. W: Kultura - historia - książka. Zbiór studiów. Red. A. Dymmel, B. Rejak. Lublin: Wyd. UMCS 2012 s.117 -126.
 166. Solidarność jako cnota społeczna. RTM 2012 s. 19-30.
 167. Autentyzm jako życie w prawdzie. W: Między autentycznością a udawaniem. Postawy twórcze w kulturze współczesnej. Red. A. Kawalec, W. Daszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 51-62.
 168. Autosekularyzacja charyzmatu i tożsamości. W: Charyzmat i tożsamość osób konsekrowanych. Red. T. Płonka. Zakroczym 2013 s. 83-97.
 169. Ojciec Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap – życiorys (do świeceń biskupich). W: Brat i Biskup. Księga jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap. Red. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Drohiczyn: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe 2013 s. 13-17.
 170. Student socjologii na KUL. W: Brat i Biskup. Księga jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap. Red. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Drohiczyn: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe 2013 s. 65-72.
 171. Ks. Paweł Góralczyk jako recenzent prac naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W: „Być bliżej Boga i człowieka”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Pawłowi Góralczykowi SAC w 70. Rocznicę urodzin. Red. S. Skobel. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka Instytut Teologiczny 2013 s. 67-79.
 172. Dom Matki Bożej w Meryem Ana. „Studia Franciszkańskie” 23:2013 s. 107-116.
 173. Historia teologii moralnej jako element przekazu orędzia moralnego. RT 63:2014 z. 3 s. 25-47.
 174. Sprzeciw sumienia w życiu Kościoła. „Teologia i Moralność” 8:2014 nr 2(14) s. 77-89.
 175. Komunia z Bogiem u podstaw trzeźwości. W: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. Red. J. Walkusz, M. Krupa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 77-84.
 176. Osoba wobec konfliktu w rodzinie. W: Między literaturą a medycyną. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych. Red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, S. Bobowski. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014 s. 73-83.
 177. Ks. Tadeusz Styczeń jako mistagog. W: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa Ferta. Red. W. Kruszewski, D. Pachocki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s. 561-568.
 178. Wolność sumienia w życiu społecznym. W: Wyzwania rozwojowe społeczności lokalnych. Uczelnia -–praca – pracodawca. Red. I. Siemińska, S. Lis. Tarnów: Wydawnictwo Tarnowskiej Szkoły Wyższej 2014 s. 9-16 [druk w 2015].
 179. Bazyliańskie podręczniki teologii moralnej w Polsce XVIII w. W: Dzieje opactwa supraskiego. Red. R. Dobrowolski, M. Zemło. Rzym – Lublin – Mińsk: Wydawnictwo KUL 2015 s. 251-269.
 180. Attitudes toward poverty. „The Person and the Challenge. Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John II”. 5:2015 nr 1 s. 155-175.
 181. Konsekrowani do pełnienia misji. W: W jedności uobecniać Chrystusa w świecie. VI Sympozjum Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce. Red. A. Mirek. Warszawa: KWPŻZZ 2015 s. 17-25.
 182. Maria Leokadia Kosiarska (13 VIII 1944 - 6 XII 2014). W służbie wymagającej miłości (Maria Leokadia Kosiarska [13 III 1944 - 6 XII 2014]. At the Service of Demanding Love). „Vox Patrum” 35:2015 t. 63 s. 723-729.
 183. Zadania kierowników duchowych i spowiedników wobec kandydatów do święceń o niedojrzałej męskiej tożsamości. „Biuletyn Wychowania Seminaryjnego” 47:2015 nr 56 s. 91-139. (ISBN 978-837823-618-4).
 184. Ks. Stanisław Olejnik jako świadek historii teologii moralnej. „Studia Theologica Varsaviensia” 53:2015 nr 2 s. 15-31.
 185. Kompetencje personalne i społeczne a sprawności moralne. Perspektywa teologicznomoralna. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2015 nr 4(206) s. 483-496.
 186. Cnota jako kapitał społeczny. RT 62:2015 z. 3 s. 59-75.
 187. Spowiednik wobec przemocy w rodzinie. „Pastores” 2016 nr 3(72) s. 159-163.
 188. Wypowiedzi Stolicy Apostolskiej na temat znaczenia praktyki spowiedzi w odnawianiu żywotności wiary Kościoła. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 107-121.
 189. Aretologia ekologii. W: Ekologia wyzwaniem dla teologii. Red. J.M. Lipniak. Wrocław: PWT we Wrocławiu 2016 s. 117-129.
 190. Pozycja duszpasterska spowiedzi na Malcie. „Studia Nauk Teologicznych PAN” 2016 t. 11 s. 263-275.
 191. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębina. W: Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Red. W. Pałęcki, Z. Głowacki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 s. 127-136.
 192. Personalistyczny etos narodu polskiego. W: Świat osoby. Personalizm Czesława S. Bartnika. Red. K. Guzowski, G. Barth. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016 s. 91-101.
 193. Kapucyni na Malcie „Studia Franciszkańskie” 26:2016 s. 135-145.
 194. Tajemnica spowiedzi świętej. „Teologia i Moralność” 11:2016, nr 1(19), s. 179-191.
 195. Trinitarian paradim for dialog. „Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration” 22:2016, nr 1-2, s. 125-139. (published online 06.06.2017).
 196. The Necessity of Demonstrating Respect for the Sacred. An Attempt at Justification. „Res rethorica” 3:2017, s. 21-30. ISSN: 2392-3113 (published online July2017).
 197. Skąd myślenie “etatem” w życiu księdza? „Pastores” 2017, nr 76(3), s. 28-38.
 198. Spowiedź mężczyzn. Wprowadzenie do badań. „Roczniki Teologiczne” 64:2017 z. 3, s. 35-50.
 199. Treści teologicznomoralne w homilii, w: Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. M. Dąbrówka, M. Klementowicz. Tarnów: Biblos 2017, s. 107-116.
 200. Modlitwa jako narzędzie budowania nowej kultury życia. „Teologia i Moralność” 12:2017, nr 2(22), s. 69-78.
 201. Aretologia encykliki Laudato Si’. „Przegląd Kalwaryjski” 2017, nr 21, s. 265-278.
 202. Nawrócony bluźnierca, w: Boży człowiek w służbie ludziom. Bł. Honorat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2018, s. 45-64.
 203. Architekt, w: Boży człowiek w służbie ludziom. Bł. Honorat Koźmiński, red. A. Derdziuk, G. Filipiuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2018, s. 140-154.
 204. Znamiona świętości w życiu Jacka Krawczyka. „Roczniki Teologiczne” 65:2018 z. 3, s. 63-80.
 205. Droga zawierzenia Jacka Krawczyka 1966-1991, „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne” 51:2018, nr 1, s. 157-170.
 206. Charakterystyczne cechy duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej w życiu i posłudze ojca Hieronima Ryby, w: Hieronim Ryba OFMCap (1850-1927), red. R. Rabka, red. R. Rabka, Wydawnictwo Serafin, Kraków 2018, s. 49-79.
 207. Kapłaństwo Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół, red. G.M. Baran, Święty Paweł, Częstochowa 2019, s. 159-172.
 208. Patriotyzm w czasie pokoju, „Teologia i Moralność” 25:2019, nr 1, s. 95-106.
 209. Ojciec Pio jako narzędzie Ducha Świętego, Roczniki Teologiczne” 66:2019, nr 3, s. 147-162.
 210. Charyzmat pracy brata Kaliksta Kłoczki (1930-2013), w: Rzemiosło w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, red. W. Musialik, R. Śmietański, Politechnika Opolska, Opole 2019, s. 219-238.
 211. Wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego, „Sympozjum” 24:2020, nr 1 (38), s. 81-96.
 212. Veneration of the blessed martyrs of World War II in the Warsaw Capuchin Province, “Collectanea Franciscana” 90:2020, fasc. 1-2, s. 127-147.
 213. Życiorys naukowy ks. Ireneusza Mroczkowskiego, w: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, red. A. Derdziuk, W. Kućko, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, s. 23-33.
 214. Inicjator opracowywania podręcznika teologii moralnej, w: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, red. A. Derdziuk, W. Kućko, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, s. 149-162.
 215. Realizacja powołania zakonnego Maurycego Ludwika Kubraka OFMCap (1937-1987), „Roczniki Teologiczne” 67:2020, z. 3, s. 106-119.
 216. Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej, red. M. Szram, M. Wysocki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 81-93, ISBN: 978-83-8061-856-5.
 217. Kapucyni w Celle di Cortona, „Studia Franciszkańskie” 30:2021, s. 109-120.

 218. Lubelscy obrońcy życia, w: Oblicza życia. Księga jubileuszowa profesor Doroty Kornas-Bieli, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz, R. Kołodziejczyk, K. Martynowska, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, s. 880-895.

 

Hasła

 

 1. Franz Keller. Encyklopedia katolicka. T.8 Lublin 2000 k. 1331.
 2. Kłamstwo. Encyklopedia katolicka. T. 9 Lublin 2002 k. 181-183.
 3. Kompensacjonizm. Encyklopedia katolicka. T. 9 Lublin 2002 k. 479.
 4. Kradzież. 2. Aspekt moralny. Encyklopedia katolicka. T. 9 Lublin 2002 k. 1135-1137.
 5. Laksyzm. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 405.
 6. Legalizm. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 647-648.
 7. Leclercq Jacques. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 620-621.
 8. Lehmkuhl August. Encyklopedia katolicka. T. 10 Lublin 2004 k. 683-684.
 9. Cnoty, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 117-121.
 10. Konsekracja zakonna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 269-271.
 11. Nawrócenie, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 56-358.
 12. Powołanie (chrześcijańskie), w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 410-412.

13 Rady ewangeliczne, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 451-454.

 1. Wady, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 563-565.
 2. Zabójstwo, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polwen 2005, s. 553-595.
 3. Przebaczenie i pojednanie, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1421-1428.
 4. Roztropność, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1555-1564.
 5. Smutek, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 1703-1708.
 6. Życzliwość, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. W. M. Michalczyk. Wyd. M Kraków Warszawa 2006 k. 2049-2054.
 7. Duchowość osób konsekrowanych, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. TN KUL Lublin 2006, s. 196-199.
 8. Pokuty i pojednania sakrament, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. TN KUL Lublin 2006, s. 634-637.
 9. Post, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. TN KUL Lublin 2006, s. 657-659.
 10. Marnotrawstwo. Encyklopedia katolicka. T. 11. Lublin 2006 k. 1422-1423.
 11. Cnoty społeczne, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Ch. Beck. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 1.
 12. Dobro wspólne, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 2-4.
 13. Etyka zawodowa, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 5-6.
 14. Honor, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 17-18.
 15. Ojczyzna, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 21-22.
 16. Patriotyzm, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 25-26.
 17. Solidarność, w: Leksykon obywatela, red., s. Serafin, B. Szmulik. Warszawa: Ch. Beck 2008, s. 27-28.
 18. Mausbach Joseph. EK. T. 12. Lublin 2008 k. 258-259.
 19. Mazzotta Nicola. EK. T. 12. Lublin 2008 k. 301.
 20. Męczeństwo. 2. W ujęciu moralnym. EK. 12. Lublin 2008 k. 701-702.
 21. Miłość. V. Aspekt teologiczny. 1. Miłość Boga. EK. T. 12. Lublin 2008 k. 1130-1131.
 22. Molina Luis de. EK T. 13 Lublin 2009 k. 75-76.
 23. Molinizm. EK T. 13 Lublin 2009 k. 76-77.
 24. Oszczędność. EK T. 14 Lublin 2010 k. 995-996.
 25. Permisywizm. 2. Aspekt moralny. EK T. 15 Lublin 2011 k. 304-306
 26. Pokój. II. Aspekt teologiczny. EK T. 15 Lublin 2011 k. 1023-1025
 27. Pokuty i pojednania sakrament. B. Aspekt moralny. EK T. 15 Lublin 2011 k. 1053-1058.
 28. Poplatek Władysław. EK T. 15 Lublin 2011 k. 1421-1422.
 29. Probabilioryzm. EK T. 16 Lublin 2012 k. 410.
 30. Probabilizm. EK T. 16 Lublin 2012 k. 410-411.
 31. Prostytucja. 1. Aspekt moralny. EK T. 16 Lublin 2012 k. 512-513.
 32. Próżność. EK T. 16 Lublin 2012 k. 554.
 33. Pruderia. EK T. 16 Lublin 2012 k. 556-557.
 34. Prümmer Dominik. EK T. 16 Lublin 2012 k. 558-559.
 35. Raszeja Maksymilian. EK T. 16 Lublin 2012 k. 1217-1218.
 36. Reiffenstuel Anaklet. EK T. 16 Lublin 2012 k. 1338.
 37. Roncaglia Costantino. EK. T. 17 k.
 38. Rozrzutność. EK t. 17 k. 303-304.
 39. Rozwiązłość. EK t. 17 k. 317-318.
 40. Rousselot Pierre. EK t. 17 k. 274-275.
 41. Rygoryzm. EK. T. 17 k. 523-524.
 42. Skromność. EK t. 18. Lublin 2013 k. 313.
 43. Skrupuły. EK t. 18. Lublin 2013 k. 314-315.
 44. Sława. EK t. 18. Lublin 2013 k. 346-347.
 45. Sobiech. EK t. 18. Lublin 2013 k. 471-472.
 46. Sodomia, EK t. 18. Lublin 2013 k. 534-535.
 47. Szczeklik Karol, EK, t. 18, Lublin 2013, k. 1448.
 48. Szczerość, EK, t. 19, Lublin 2013, k. 4-5.
 49. Teresa od Jezusa Le Clerc. EK t. 19. Lublin 2013 k. 712.
 50. Trzeźwościowy Ruch. EK t. 19. Lublin 2013 k. 1117-1118.
 51. Trzeźwość. EK t. 19. Lublin 2013 k. 1118-1119.
 52. Tutioryzm, tucjoryzm. EK t. 19. Lublin 2013 k. 1178-1179.
 53. Ubóstwo. 2. Aspekt moralny. EK t. 19. Lublin 2013 k. 1269-1270.
 54. Uczciwość. EK t. 19. Lublin 2013 k. 1276-1277.
 55. Umartwienie. EK t. 19. Lublin 2013 k. 1324.
 56. Wdzięczność. EK t. 20. Lublin 2014 k. 331.
 57. Wielkoduszność. EK t. 20. Lublin 2014 k. 517-518.
 58. Wielkopostna Akcja Trzeźwości. EK t. 20. Lublin 2014 k. 522.
 59. Wspaniałomyślność. EK t. 20. Lublin 2014 k. 994-995.
 60. Wyrozumiałość. EK t. 20. Lublin 2014 k. 1076.
 61. Wytrwałość. EK t. 20. Lublin 2014 k. 1099-1100.
 62. Wada, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. E. Kunka, K. Synowczyk. Kraków-Warszawa: Wydawnictwo M 2016 k. 2089-2092.
 63. Zgorszenie, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, red. E. Kunka, K. Synowczyk. Kraków-Warszawa: Wydawnictwo M 2016, k. 2215-2218.
 64. Jerzy Bajda, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, t. 1, s. 24.
 65. Keller Józef, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, t. 1, s. 468-469.
 66. Kosiarska Maria, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, t. 1, s. 548-549.
 67. Olejnik Stanisław, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, t. 2, s. 128-129.
 68. Półtawska Wanda, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, t. 2, s. 215-216.

 

  

Recenzje

 1. Rec. R. Cantalamessa. Czystego serca. Tłum A. Gołębiowska. Warszawa 1994. „Homo Dei” 62:1994, nr 4, s. 111-112.
 2. Rec. R. Cantalamessa. Siostra śmierć. Tłum. K. Homa. Kraków 1994. „Homo Dei” 64:1995, nr 3, s. 82-84.
 3. Rec. Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła, red. B. Jurczyk. Lublin 1994. „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3, s. 142-143.
 4. Rec., s. Duranti. Pieśń Klary. Tłum A. Gołębiowska. Warszawa 1995 „W nurcie franciszkańskim” 5:1997, s. 177-179.
 5. Rec. K. Demmer. Wprowadzenie do teologii moralnej. Tłum. A. Baron. Kraków 1996 „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3, s. 167-169.
 6. Rec. A. Cencini. Życie konsekrowane. Itinerarium formacyjne w drodze do Emaus. Tłum. Z. Kijas, B. Piotrowska. „Studia franciszkańskie” 8:1997, s. 393-395.
 7. Rec. W. Bołoz. Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 1997 ss. 240. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3, s. 163-165.
 8. Rec. H. Warachim. Kapucyn kapłan-robotnik. Kraków 1997. „Homo Dei” 58:1998, nr 3, s. 131-132.
 9. Rec. T. Matura. Rekolekcje z ... Święty Franciszek z Asyżu. Tłum. M. Przepiórka. Kraków 1997. „Studia franciszkańskie” 9:1998, s. 391-393
 10. Rec. R. Cantalamessa. Jezus Chrystus Święty Boga. Tłum. W. Polczyk. Wrocław 2000. „Homo Dei” 70:2000, nr 4, s. 137-139.
 11. Rec. Józef Wróbel. Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów. 1999. „Roczniki Teologiczne” 48:2001 z. 3, s. 221-224.
 12. Rec. Herausforderung Groβstadt. Neue Chancen für die Christen, red. E. Purk. Frankfurt am Mein 19992. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3, s. 193-194.
 13. Rec. Jan Pili z Fano. Umiejętność jednoczenia duszy z Bogiem. Tłum. J., s. Kafel. Kraków 1998. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3, s. 197-199.
 14. Rec., s. Rosik. Moje chrześcijaństwo. Poznań 2000. „Homo Dei” 73:2003, nr 1, s. 175-176.
 15. Rec. J. Kopciński. Polska teologia moralna XX wieku. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3, s. 175-176.
 16. Rec. J. Ratzinger. Duch liturgii. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3, s. 197-199.
 17. Rec. C. J. Wichrowicz. Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym. „Forum Teologiczne” Rocznik Wydziału Teologii UW-M 4:2003, s. 185-196.
 18. Rec. D. Tettamanzi. Dizionario di bioetica. RT 51:2004 z. 3, s. 239-240.
 19. Rec. R. Cantalamessa. Kontemplując Trójcę. RT 51:2004 z. 3, s. 240-241.
 20. Rec. „Minores et subditi omnibus”. Tratti caratterizzanti dell’identità francescana. A cura di L. Padovese. Roma 2003. RT 51:2004 z.3, s. 242-243.
 21. Rec. J. Bramorski. Wyzwalająca moc pokuty chrześcijańskiej. Studium teologicznomoralne. Pelplin Bernardinum 2004. RT 52:2005 z. 3, s. 183-185.
 22. Rec. Notatki do ćwiczeń z etyki, czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji? Red. K. Marczewski. Lublin: AM 2003. RT 52:2005 z. 3, s. 185-186.
 23. Rec. Michael, S. Rose. Goodbye, good men. How liberals brought corruption into the Catholic Church. Washington: Regnery Publishing Inc. An Eagle Publishing Company 2002. RT 53:2006 z. 3, s. 185-186.
 24. Rec. George Weigel. Odwaga bycia katolikiem. Kryzys, reforma i przyszłość Kościoła. Kraków: Wydawnictwo „M” 2005. RT 53:2006 z. 3, s. 187-188.
 25. Rec. Rodzina w szkolnej profilaktyce uzależnień, red. B. Kałdon, Z. Kwaśnik. Stalowa Wola 2005. RT 53:2006 z. 3, s. 188-190.
 26. Rec. F. Greniuk. Teologia moralna w swej przeszłości. RT 54:2007 z. 3, s. 153-154.
 27. Rec. W. Sugier. Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego. RT 55:2008 z. 3, s. 165-167.
 28. Rec. W służbie słowa pisanego. Księga pamiątkowa dedykowana Halinie Irenie Szumił, red. G. Bartoszewski. Lublin-Warszawa 2009. „Studia Franciszkańskie”. 19:2009, s. 542-545.
 29. Rec. J. Kulig. Posłannictwo twórców przekazu medialnego w świetle nauczania Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 275. „Roczniki Teologii Moralnej” 2(57):2010, s. 171-173.
 30. Rec. A. Bartoszek. Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne. Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2009 ss. 411. „Roczniki Teologii Moralnej” 2(57):2010, s. 174-175.
 31. Rec. M. Pokrywka. Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010. „Communio” 31:2011, nr 1(173), s. 151-153.
 32. Rec. T. Zadykowicz. „Sequela Christi et imitatio hominis”. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011. „Roczniki Teologii Moralnej” 3(58):2011, s. 253-256.
 33. Rec. I. Mroczkowski. Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2013. „Roczniki Teologii Moralnej” 5(60):2013, s. 213-215.
 34. Rec. Ks. Maciej Olczyk. Etos chrześcijańskiego wolontariatu. Studium teologicznomoralne na przykładzie Florenckiej Archikonfraterni Miłosierdzia. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM 2012 ss. 338. RT 63:2014 z. 3, s. 159-161.
 35. Rec. G. L. Müller. Ubóstwo. Tłum., s. Śledziewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 ss. 156. RT 62:2015 z. 3, s. 150-152.
 36. Rec. K. Niewiadomski. Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych. Aspekt teologicznomoralny. Kraków: Serafin 2013 ss. 342. RT 62:2015 z. 3, s. 147-149.
 37. Rec. M. Deja. Ewangeliczne inspiracje franciszkańskiej “minoritas”. Kraków: Serafin 2015. „Collectanea Franciscana” 2015, nr 2, s. 755-756.
 38. Trudne wybory. Rec. P. Motyl. Labirynt. Sztuka podejmowania decyzji. Warszawa: ICAN Institute 2014. „Ethos” 28:2015, nr 3(111), s. 337-341.
 39. Rec. K. Koch. Kościele dokąd zmierzasz? Tłum. R. Biel. Lublin: Gaudium 2014. „Polonia Sacra” 20:2016, nr 1(42), s. 183-185.
 40. Rec. Artur Hącia. Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła. Poligrafia Salezjańska, Lublin 2017. „Teologia i Moralność” 12:2017, nr 2(22), s. 337-340.
 41. Diagnoza współczesnej kultury. Rec. J. Królikowski, Nowe wady, siedem defektow duchowych dzisiejszej kultury, Homo Dei, Kraków 201, ss. 167, „Roczniki Teologiczne” 65:2018, nr 3, s. 162-164.
 42. Kapłan a życie duchowe małżonków, Rec. B. Stypa, Odpowiedzialność spowiednika za życie duchowe małżonków, UAM WT, Poznań 2017, ss. 420, „Roczniki Teologiczne” 65:2018, nr 3, s. 159-162.
 43. Odrodzona osoba ludzka zanurzona w Duchu. Rec. M. I. Rupnik, Według Ducha, o potrzebie osobowej relacji z Bogiem, Tłum. K. Burski, Paulistki, Warszawa 2019, ss.199, „Roczniki Teologiczne” 66:2019, nr 3, s. 179-180.
 44. Integralna formacja do życia w Kościele. Rec. T. Paszkowska, Formacja eklezjalna - permanentny proces odnowy duchowej, Wydawnictwo Alleluja, Kraków 2019, ss. 426 Roczniki Teologiczne” 66:2019, nr 3, s. 181-183.
 45. Rec. Kazimierz Synowczyk, Nadzieja powołania, Kalwaria Zebrzydowska, Calvarianum 2019, „Collectanea Franciscana” 89:2019 fasc. 3-4, s. 804-805.
 46. Duchowe dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego, rec.: Andrzej Bohdanowicz, Jacek Hadryś, Maciej Olczyk, Aby życie mieli w obfitości. Refleksje nad duchowym dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego, UAM, Poznań 2019, „Roczniki Teologiczne” 67:2020, z. 3, s. 137-139.
 47. Ewangeliczna wizja gospodarki, rec. Adam Zadroga, Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, „Roczniki Teologiczne” 67:2020, z. 3, s. 139-140.

 

Wstępy, wprowadzenia, głosy w dyskusji

 1. Otwarcie sympozjum. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 8-12.
 2. Słowo od tłumacza. W: G. Bucci da Baggio. Zwyczajne oblicze Ojca Pio. Moje odwiedziny u o. Pio. Tłum. A. Derdziuk. Warszawa-Lublin 1999 s. 3-8.
 3. Wstęp. W: Mistyka franciszkańska. Materiały z sympozjum duchowości. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 9-10.
 4. Wprowadzenie do Mszy św. W: Mistyka franciszkańska. Materiały z sympozjum duchowości. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 129-130.
 5. Powitanie uczestników sympozjum. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 15-17.
 6. Wstęp. W: Męczennicymiłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 11-13.
 7. Wprowadzenie. W: Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 7-10.
 8. Kościół w Polsce w służbie życiu. Wprowadzenie i głos w dyskusji panelowej. W: Człowiek miłość rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 153-160.
 9. Wprowadzenie. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 9-16.
 10. Otwarcie sympozjum. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000 s. 19-21.
 11. Homilia podczas Mszy św. w intencji Koła Przyjaciół Seminarium. W: Franciszkańskie kierownictwo duchowe. Red. A. Derdziuk. Lublin 2000, s. 99-102.
 12. Wprowadzenie. W: A. Małyska. Dzieje Sekcji Teologów Moralistów Polskich w latach 1958-2000. Lublin 2001 s. 9-13.
 13. Wprowadzenie. W: L. Cossu. Błogosławiony brat Mikołaj z Gesturi. Tłum. J. Niedźwiecki. Warszawa 2000 s. 3-6.
 14. Wprowadzenie. W: Etyczne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki. Red. A. Derdziuk, J. Karczewski. Zakroczym 2003 s. 9-16.
 15. Słowo wstępne. W: R. Lucas Lucas. Bioetyka dla każdego. Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005 s. 3-6.
 16. Wprowadzenie. W: „Z ziemi włoskiej do Polski...”. Przybycie i zakorzenienie kapucynów w Polsce. Red. A. Derdziuk. Lublin 2006 s. 9-13.
 17. Głos w dyskusji. W: Model awansu naukowego w Polsce. Zapis wystąpień oraz części debaty, które odbyły się w podczas konferencji w Krakowie dniach 17-18 marca 2006 r. Red. F. Ziejka. Kraków - Warszawa 2006 s. 109-110.
 18. Wprowadzenie. W: Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci Gabriela Jana Bartoszewskiego OFMCap. Red. A. Derdziuk. Lublin 2007 s. 7-9.
 19. Dyskusja. W: W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II. Refleksja Wydziału Teologii KUL. Red. A. Czaja, L. Górka, J. Pałucki. Lublin 2007 s. 147-158.
 20. Wprowadzenie. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 9-12.
 21. Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Głos w dyskusji. W: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje. Materiały z sympozjum Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 r. Red. I. Mroczkowski, J. Sobkowiak. Warszawa 2008 s. 125-130.
 22. Wprowadzenie. W: W. Surmiak. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009 s. 15-16.
 23. Przedmowa. W: K. Knotz. Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga. Częstochowa 2009 s. 5-9.
 24. Wprowadzenie. W: A. Zadroga. Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej. Lublin 2009 s. 9-11.
 25. Wprowadzenie. W: W. Olech. Polska teologia nadziei w okresie posoborowym. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 33-36.
 26. Wprowadzenie. W: R. Hornik, M. Tyckun. Święta Joanna Beretta Molla. Wierność powołaniu i afirmacja życia. Solec Kujawski 2011 s. 9-11.
 27. Wprowadzenie. W: D. Kornas-Biela. Świadek Prawdy. Włodzimierz Fijałkowski. Lublin: Gaudium 2013 s. 5-9.
 28. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Wprowadzenie – Brat i Biskup. W: Brat i Biskup. Księga jubileuszowa poświęcona Ks. Bp. Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi OFMCap. Red. A. Derdziuk, P. Rytel-Andrianik. Drohiczyn: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe 2013 s. 13-17.
 29. Pielgrzym prawdy Chrystusowej. W: M. Kosonowski. Ego peregrinus. Lublin: Wydawnictwo Episteme 2013 s. 205-208.
 30. Wprowadzenie. W: W. Granat. Deo et Patriae. Głos Rektora KUL. Red. H. Szumił. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 5-9.
 31. Słowo na otwarcie obrad. W: HODIE et CRAS. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat promulgacji. Red. K. Burczak. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 15-16. (druk 2015)
 32. Przedmowa. W: K. Synowczyk. Powołani do miłości doskonałej. O życiu zakonnym według bł. Honorata. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 2015 s. 5-8.
 33.  

 

Sprawozdania

 1. Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania teologów moralistów polskich. Konstancin-Jeziorna „Roczniki Teologiczne” 43:1996 z. 3 s. 145-147.
 2. Sprawozdanie z przebiegu sympozjum. W: Człowiek - Sumienie - Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r. Red. J. Nagórny. A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 203-207.
 3. Szkoła modlitwy i przepowiadania - sprawozdanie z sympozjum. W: Kapucyńska szkoła modlitwy i przepowiadania. Red. A. Derdziuk, J. Pyrek. Lublin 1997 s. 121-132.
 4. Sprawozdanie z sympozjum i dorocznego spotkania Sekcji moralistów polskich. Tuchów. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 183-190.
 5. Sprawozdanie z sympozjum Sekcji Teologii Moralnej KUL na temat encykliki Evangelium vitae. „Roczniki Teologiczne” 44:1997 z. 3 s. 181-182.
 6. Teologia moralna dzisiaj. Spotkanie moralistów. W: Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1997 s. 153-171.
 7. Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Przegląd Uniwersytecki KUL 10:1998 nr 1 s. 10,23.
 8. Przemiany i wyzwania teologii moralnej u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. „Ethos” 11:1998 nr 1-2 s. 360-364.
 9. Sprawozdanie z sympozjum „Człowiek-Sumienie-Wartości”. „Roczniki Teologiczne” 45:1998 z. 3 s. 175-178.
 10. Teologia moralna wobec współczesnych wyzwań Sympozjum w KUL. W: Teologia moralna u kresu drugiego tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 323-333.
 11. Mistyka franciszkańska. Sprawozdanie z sympozjum. Ethos 11:1998 s. 311-314.
 12. Zadania teologii moralnej wobec współczesnych zagrożeń. W: Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk OFMCap. Lublin 1999 s. 149-164.
 13. Kapucyńscy przedstawiciele mistyki franciszkańskiej. W: Mistyka franciszkańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 139-148.
 14. Sprawozdanie ze spotkania naukowego teologów moralistów polskich. Konstancin 7-9 czerwca 1998. „Roczniki Teologiczne” 46:1999 z. 3 s. 199-205.
 15. Człowiek – miłość – rodzina.”Humanae vitae po 30 latach”. Sprawozdanie z sympozjum sekcji teologii Moralnej KUL. „Ethos” 12:1999 nr 1-2 s. 439-445.
 16. Instytut Teologii Moralnej. „Przegląd Uniwersytecki” 11:1999 nr 5 s. 9
 17. Teologiczno-moralne wyzwania dla teologii moralnej. Sprawozdanie ze spotkania naukowego polskich teologów moralistów w Zakopanem. W: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 221-238.
 18. Świadectwa świętości braci kapucynów w XX wieku. Sprawozdanie z sympozjum. „Ethos” 12:1999 nr 3 s. 233-237.
 19. Świadkowie heroicznej miłości. W: Męczennicy miłości. Ojciec Pio i inni. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 237-248.
 20. Problematyka radości i formacji do niej w seminarium. Sprawozdanie z konferencji rektorów w Paradyżu. W: Radość chrześcijańska. Red. A. Derdziuk. Lublin 1999 s. 89-112.
 21. Sprawozdanie z sympozjum. W: Człowiek miłość rodzina. „Humanae vitae po 30 latach. Materiały z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999 s. 385-398.
 22. Sprawozdanie ze spotkania naukowego polskich teologów moralistów „Teologiczno-moralne wyzwania wielkiego jubileuszu”. „Roczniki Teologiczne” 47:2000 z. 3 s. 270-275.
 23. Sprawozdanie ze spotkania naukowego Polskich Teologów Moralistów w Zakopanem w roku 2000. W: Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001 s. 156-178.
 24. Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej – 10 lat po Centesimus annus. Spotkanie naukowe Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Ethos 14:2001 nr 4 s. 334-339.
 25. Sprawozdanie z życia Seminarium. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 4:1995 nr 4 s. 270-271.
 26. Sprawozdanie z spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich. Konstancin 11-13 czerwca 2001. „Roczniki Teologiczne” 49:2002 z. 3 s. 208-212.
 27. Sprawozdanie z spotkania naukowego Sekcji Teologów Moralistów Polskich. W: Wartości u podstaw demokracji. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2002 s. 157-163.
 28. Ogólnopolskie spotkanie Teologów Moralistów Warszawa 2002. „Roczniki Teologiczne” 50:2003 z. 3 s. 217-219.
 29. „Życie zawsze jest dobrem”. Dzień świętości życia w Lublinie. Lublin, 25 III 2003. „Ethos” 16:2003 nr 1-2 s. 462-468.
 30. Miejsce teologii w zmieniających się społeczeństwach. „Przegląd Uniwersytecki” 20:2008 nr 1 (111) s. 14-15.
 31. Wielkanoc w Abu Dhabi i Dubaju. „Studia Franciszkańskie” 19:2009 s. 451-463.
 32. Na pielgrzymim szlaku. Wielkanoc w Abu Dhabi i Dubaju. „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu” 32:2010 nr 3/4 (246/247) s. 10-13.
 33. VIII Kongres Teologów Polskich. „Roczniki Teologii Moralnej” 2(57):2010 s. 229-231.
 34. Światowe spotkanie przedstawicieli etyki teologicznej w Trydencie. „Roczniki Teologii Moralnej” 2(57):2010 s. 232-234.
 35. Dialog chrześcijan i muzułmanów w Stambule. Sprawozdanie z sympozjum międzyreligijnego. „Roczniki Teologiczne” 63:2016 z. 3 s. 191-193.

 

Tłumaczenia z języków obcych

 1. Plan generalny formacji ustawicznej Braci Mniejszych Kapucynów. Kongres Odpowiedzialnych za formację ustawiczną w Zakonie Kapucynów. Warszawa 1992. ss. 39.
 2. Giovanni Bucci z Baggio, Zwyczajne oblicze Ojca Pio. Warszawa-Lublin 1999.

 

Pozycje publicystyczne i okolicznościowe

 1. Obecność Błogosławionego. „Trzeźwymi bądźcie. Biuletyn Braci Mniejszych Kapucynów poświęcony problematyce alkoholizmu”. 1988 nr 4 s. 29-30.
 2. List polskich uczestników kongresu odpowiedzialnych za formację ustawiczną do braci Polskich Prowincji Kapucynów. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 1:1992 nr 1 s. 5-9.
 3. Ojciec Albin Stefan Szymański. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 1:1992 nr 2 s. 43-45.
 4. I Parafialne Dni Rodziny. „Ład”, dodatek „Ład rodzinie” nr 5:1994, lipiec 1994, s. IV.
 5. Maryja w życiu narodu polskiego. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 1:1995 nr 1 s. 1-3.
 6. Miłosierdzie Boże wyrazem troskliwej cierpliwości Ojca. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2:1996 nr 2 s. 4-6.
 7. Niezmienne zadania Solidarności. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 3:1996 nr 7 s. 28-31.
 8. Seminarium Duchowne na Poczekajce. Z o. Andrzejem Derdziukiem, rektorem Seminarium Ojców Kapucynów w Lublinie, rozmawia red. Karol Klauza. Niedziela Lubelska. Dodatek do Niedzieli 39:1996 nr 17 s. I-II.
 9. Przemówienie Rektora Seminarium podczas inauguracji roku akademickiego 1996/97 w Wyższym Seminarium Duchownym Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie. „Akta Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów” 5:1996 nr 3 s. 196-201.
 10. Święci z klasztoru kapucynów w Lublinie. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” Cz. I 45:1997 nr 4 (26.01.1997) s. I i IV. Cz. II 45:1997 nr 5 (02.02.1997) s. I-II.
 11. Dar serca dla chorego brata. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 47:1997 nr 7 (23.02.1997) s. II.
 12. Apel Jasnogórski podczas spotkania z Rodziną Radia Maryja w Lublinie. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 4:1997 nr 1 s. 3-4.
 13. Żywy Kościół w Olajne na Łotwie. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 18 (04.05.1997) s. II.
 14. Wigilia Paschalna. „Za Franciszkiem” Biuletyn Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 4:1997 nr 1 ss. 18-19.
 15. Wychowywać dzisiaj po Bożemu. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 21 (25.05.1997) s. I i IV.
 16. Jubileusz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 22 (01.06.1997) s. II.
 17. Świadek rozdawania życia. Siostra Karolina Iwanowska. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 32 (10.08.1997) s. II.
 18. [ks. Antoni Dobrowolski] Kłamstwo. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 38 (21.09.1997) s. III.
 19. Świadkowie wiary ze Wschodu. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 38 (21.09.1997) s. II.
 20. Rozmowy ze świętym. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 42 (19.10.1997) s. I.
 21. [ks. Antoni Dobrowolski] Zaangażowanie i bierność. „Niedziela” Dodatek „Niedziela Lubelska” 40:1997 nr 42 (19.10.1997) s. III.
 22. Zmarł o. Benignus Sosnowski z Zakroczymia. „Niedziela” 40:1997 nr 48 (30.11.1997) s. 19.
 23. Rachunek sumienia. W: Przez krzyż do Zmartwychwstania. Nawiedzenie Krzyża i księgi Pisma św. w rodzinach archidiecezji lubelskiej. Red. Cz. Krakowiak. Lublin 1998 s. 30-36.
 24. Między mistyką a posługa kapucyńską. Z o. Andrzejem Derdziukiem OFMCap na temat sympozjum pt. Mistyka Franciszkańska rozmawiała Jolanta Koziej. „Gość Niedzielny” 75:1998 nr 25 s. 19.
 25. Maryja wzorem dla Kościoła. „Z Maryją ku Wspólnocie” Pismo Parafii Archikatedralnej w Lublinie. 3:1999 nr 8 s. 4-24.
 26. Czystość konsekrowana. „Niedziela młodych” 2002 nr 14 s. II-III.
 27. Dobrodziejstwo cnót. „Via consecrata” 1:1998 nr 1 s. 29-30.
 28. Być człowiekiem. „Via consecrata” 1:1998 nr 2 s. 38-39.
 29. Zawierzenie. „Via consacrata” 1:1998 nr 3 s. 48-49.
 30. Wiara. „Via consacrata” 2:1999 nr 1 s. 15-16.
 31. Ufność. „Via consacrata” 2:1999 nr 2 s. 49-50.
 32. Zaufanie. „Via consacrata” 2:1999 nr 5 s. 33-34.
 33. Miłość Boża. „Via consacrata” 2:1999 nr 7-8 s. 35-36
 34. Miłość własna. „Via consacrata” 2:1999 nr 9 s. 29-31.
 35. Miłość bliźniego. Via consacrata” 2:1999 nr 10 s. 25-26.
 36. Posłuch, czyli gotowość uczenia się. „Via consacrata” 2:1999 nr 11 s. 30-31.
 37. Napomnienie braterskie. „Via consacrata” 2:1999 nr 12 s. 21-23.
 38. Pobożność. „Via consacrata” 3:2000 nr 1 s. 12.
 39. Wolność. „Via consacrata” 3:2000 nr 3 s. 19-20.
 40. Roztropność. „Via consacrata” 3:2000 nr 4 s. 26-27
 41. Sprawiedliwość. „Via consacrata” 3:2000 nr 9 s. 36-37.
 42. Męstwo. „Via consacrata” 3:2000 nr 10 s. 25-26
 43. Umiarkowanie. „Via consecrata” 3:2000 nr 12 s. 27-28.
 44. Hojność „Via consecrata” 4:2001 nr 12 s. 31-33.
 45. Pokora. „Via consecrata” 4:2001 nr 2 s. 35-36.
 46. Wstrzemięźliwość. „Via consecrata” 4:2001 nr 5 s. 40-41.
 47. Uprzejmość „Via consecrata” 4:2001 nr 10 s. 24-25.
 48. Przyjaźń „Via consecrata” 4:2001 nr 11 s. 43-45.
 49. Łagodność „Via consecrata” 5:2002 nr 1 s. 30-31.
 50. Skromność – „Via consecrata” 5:2002 nr 2 s. 26-28.
 51. Czystość konsekrowana. „Via consecrata” 6:2003 nr 1 s. 29-33.
 52. Ubóstwo konsekrowane. „Via consecrata” 6:2003 nr 2 s. 34-41.
 53. Posłuszeństwo konsekrowane. „Via consecrata” 5:2002 nr 12 s. 17-26.
 54. Zwyczajne oblicze Ojca Pio. „Trzeźwymi bądźcie” 11:1999 nr 5 s. 47-48.
 55. Ksiądz Profesor Seweryn Rosik. „Przegląd Uniwersytecki” 12:2000 nr 6 s. 25.
  Toż. Ksiądz Profesor Seweryn Rosik. ZN KUL2001 nr 1-2 s. 189-191.
 56. Kapituła nadzwyczajna (współautor) „Trzeźwymi bądźcie” 11:1999 nr 6 s. 33-34.
 57. Pytania o Trójcę. „Z Niepokalaną. Pismo Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Polsce” 6:2000 nr 4 s. 8.
 58. Zupełnie inne Królestwo. Homilia na Uroczystość Chrystusa Króla. „Współczesna Ambona” 29:2001 nr 4 s. 84-87.
 59. O cnotach w życiu chrześcijanina. Rozmowa Michała Majeckiego z o. Andrzejem Derdziukiem. „Powołanie. Pismo alumnów WSD Sandomierz” 10:2002 nr 1 s. 35-39.
 60. Rozważania o pokoju. Rozmowa Michała Majeckiego z o. Andrzejem Derdziukiem. „Powołanie. Pismo alumnów WSD Sandomierz” 11:2003 nr 3(35) s. 20-23.
 61. Nie zawłaszczać. „Pastores” 2002 nr 4(17) s. 169-172.
 62. Włożył na mnie ręce. „Ethos” 16:2004 nr 3-4 s. 492-496.
 63. Kazanie w Serpelicach 03.10.2004. „Wiadomości diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie” 17:2004 nr 1 s. 91-95.
 64. Przekazał mi dar kapłaństwa. „Gość niedzielny. Gość lubelski” 82:2005 (24 IV 2005) nr 17 s. VII.
 65. Zawdzięczam mu największy dar mego życia. „Niedziela Lubelska” 48:2005 (17 IV 2005) nr 16 (562) s. II; „Via consecrata” 8”2005 nr 10 s. 43-44.
 66. Świadek pięknego kapłaństwa. „Itinerarium” 2005 nr 1 s. 73-75.
 67. Kazanie na uroczystości złotego jubileuszu profesji zakonnej ojca biskupa Pacyfika Antoniego Dydycza OFMCap. Nowe Miasto nad Pilicą, 14.08.2005. „Wiadomości diecezjalne. Pismo urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie” 18:2005 nr 2 s. 101-104.
 68. Radość i trud posłannictwa. „Nasz Dziennik” 21-22 października 2006 s.16-17.
 69. Homilia na śluby wieczyste braci z zakonu kapucynów. W: J. Bońkowski. Słowo Boże na Białorusi. Międzyrzec 2006 100-103.
 70. Jan Paweł II w Polsce. W:  Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987. Red. Z. Nestorowicz. Lublin: Gaudium 2007 s. 19-21.
 71. Święcenie kapłańskie w Lublinie. W:  Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987. Red. Z. Nestorowicz. Lublin: Gaudium 2007 s. 151-183.
 72. Moja więź z Janem Pawłem II. W:  Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987. Red. Z. Nestorowicz. Lublin: Gaudium 2007 s. 190-195.
 73. Chodzi o odnowę rodzin. Rozmowa z Andrzejem Derdziukiem Agnieszki Chrostowskiej. „Głos katolicki” Łomża 6 IV 2008 nr 14(297) s. 8-9.
 74. Czas wpisany w Bożą historię. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 15-19.
 75. Wyposażony przez Pana do służby braciom. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 20-23.
 76. Oczekiwanie z cierpliwą wiarą. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 24-27.
 77. Mesjasz przychodzący w codzienności. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 28-31.
 78. Światło z nieba na ludzkie drogi. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 32-35.
 79. Dialog Boga z człowiekiem. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 36-39.
 80. Wzór budowania szczęścia opartego na więzi z Bogiem. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 40-43.
 81. Matka wychowująca do wolności. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 44-47.
 82. Plan Bożej mądrości. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 48-51.
 83. Odpowiedzialność za dzieło misyjne. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 52-56.
 84. Chrzcielne wyposażenie w Ducha. W: J. Nagórny i jego uczniowie. Mocni wiarą. Refleksje nad słowem Bożym. Rok A. Lublin 2008 s. 57-61.
 85. Spór o człowieka. „Posłaniec Serca Jezusowego” 139:2010 nr 6 s. 10-12.
 86. Na pielgrzymim szlaku. Wielkanoc w Abu Dhabi i Dubaju. „Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu” 32:2010 nr 3/4 (246/247) s. 10-13.
 87. Boże Narodzenie w Abu Dhabi i Dubaju. „Przegląd Uniwersytecki” 22:2010 nr 1 s. 17-19.
 88. Objawienie Pańskie. „Rycerz Niepokalanej dla Polonii” 72:2011 nr 1 s. 8-9.
 89. Ofiarowanie Pańskie. „Rycerz Niepokalanej dla Polonii” 72:2011 nr 2 s. 56-57.
 90. Boże Ciało. „Rycerz Niepokalanej dla Polonii”. 72:2011 nr 6 s. 250-252.
 91. Okres zwykły w liturgii. „Rycerz Niepokalanej dla Polonii”. 72:2011 nr 7-8 s. 300-302.
 92. Ojciec Święty w Lublinie. W: Jan Paweł II: Wyrażam radość, że Lublin żyje… Red. J.K. Miczyński. Lublin: Gaudium 2012 s. 117; 134; 137; 139-140; 153; 159165; 168-169; 174-179; 192-195; 198-202; 204-206; 208-209; 214-217.

 93. Czas Postu. „Głos katolicki. Voix catholique”. 54:2013 nr 7 s. 8.
 94. Czas duchowej walki (1). „Głos katolicki. Voix catholique”. 54:2013 nr 8 s. 8.

 95. Czas duchowej walki (2). „Głos katolicki. Voix catholique”. 54:2013 nr 9 s. 2.

 96. Wśród Polaków w Australii. „Przegląd Uniwersytecki” 26:2014 nr 3(149) s. 40-41.

 97. Św. Janowi Pawłowi z wdzięcznością. „Niedziela Lubelska” nr 17(1033) 27 IV 2014 s. I i IV.

 98. Troska o pokój. „Przegląd Uniwersytecki” 27:2015 nr 1(153) s. 6-7.

 99. Wymagająca Pedagog. „Przegląd Uniwersytecki” 27:2015 nr 1(153) s. 52-53.

 100. Marsz życia w Lublinie. Rozmowa U. Buglewicz z o. A. Derdziukiem. „Niedziela Lubelska” nr 21 21 V 2015 s. 6-7.

 101. Śluby zakonne. „Kapucyński Projekt” 2015 nr 10 s. 7-9.

 102. Wizyta u Polaków w Australii i Nowej Zelandii. O KUL i nie tylko. „Przegląd Uniwersytecki” 27:2015 nr 3 s. 42-44.

 103. Wolność wyboru. „Głos Ojca Pio” 2015 nr 5(95) s. 11-13.Czas Postu. „Głos katolicki. Voix catholique”. 54:2013 nr 7 s. 8.

 104. Wolność wyboru. „Głos Ojca Pio” 2015 nr 5(95) s. 11-13.
 105. Nabożeństwa fatimskie na Poczekajce. „Zwiastun” 11:2015 nr 103 s. 4-5.
 106. Przyjaciel Boga i ludzi. „Zwiastun” 12:2016 nr 108 s. 4-5.
 107. Miłosierdzie wobec duszy i ciała. „Głos Ojca Pio” 2016 nr 2(98) s. 10-13.
 108. Pragnął przekazywać ludziom wartość i piękno Ewangelii. Śp. Ojciec Józef Korzeniowski. „Zwiastun” 12:2016 nr 3(109) s. 6-7.
 109. Podróżnych w dom przyjąć. „Głos Ojca Pio” 2016 nr 3(99) s. 10-11.
 110. Miejsce pracy naukowej w powołaniu kapucyńskim. „Kapucyński projekt” 2016 nr 11 s. 36-39.
 111. Błogosławieni, którzy … „Zwiastun” 12:2016 nr 5(111) s. 6-7.
 112. Krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować. „Głos Ojca Pio” 2016 nr 5(101) s. 14-16.
 113. Peregrynacja relikwii św. Ojca Pio w Polsce. Lublin - parafia na Poczekajce. „Głos Ojca Pio” 2016 nr 5(101) s. 49.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2021, godz. 15:16 - Andrzej Derdziuk