Studia licencjackie z teologii moralnej na Wydziale Teologii KUL


Sekcja Teologii Moralnej KUL w swej ofercie posiada stacjonarne studia licencjackie. Taki przypadek jest ewenementem w skali Polski, a także rzadką praktyką w zagranicznych ośrodkach naukowych. 

 

Nauka trwa dwa lata (cztery semestry).  Większość zajęć to wykłady monograficzne. Nie brakuje jednak kursorycznych, przeważnie dotyczących historii i metodologii. Studenci mają w ciągu tygodnia około 20 godzin wykładów. Oprócz tego mają obowiązek uczestniczyć w seminarium naukowym .

Po czterech semestrach nauki studenci - na podstawie złożonej pracy i egzaminu - uzyskują kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii moralnej. W szczególnych przypadkach, jako praca licencjacka może zostać uznana obroniona wcześniej praca magisterska, o ile spełnia określone warunki. Taką decyzję może podjąć Dziekan na pisemną prośbę studenta. Konieczne jest też poparcie promotora i recenzenta pracy magisterskiej. Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją składającej się z pracowników danego Instytutu, której przewodniczy Dziekan Wydziału. Na egzamin składa się 35 tez dotyczących całości problematyki teologii moralnej. W praktyce oznacza to zakres wiedzy uzyskanej podczas dwu lat studiów licencjackich oraz z całości teologii, w której obecnie doktorant się specjalizuje.

Stopień licencjata uprawnia do nauczania teologii w kościelnych wydziałach teologicznych. Jest także konieczny do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Jest to możliwe przez podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej lub w trybie eksternistycznym.

Autor: M. Wyrostkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 17:34 - Krzysztof Smykowski