Księgowość

Obszar księgowość

Pod tym hasłem w S4A znajdują się podsystemy do obsługi:

 


System finansowo-księgowy


Księga składa się z dwóch części: bufora księgi i księgi właściwej.  Różnicą między nimi jest możliwość usuwania pozycji, kiedy występują jeszcze w buforze, czego robić już nie będzie wolno, kiedy trafią do księgi oraz numer księgi, który występuje tylko przy pozycjach “przeniesionych” do księgi. Bufor księgi umożliwia obserwację zmian w rejestrach księgowych jakie wywoła wprowadzenie księgowań.  Kartoteka stanów i obrotów korzysta z informacji wprowadzonych do księgi. Daje możliwość pracy z uwzględnieniem pozycji buforowanych i bez ich uwzględniania.Zestawienia i raporty obrotów kont w ujęciach zarówno kosztowych jak i rodzajowych można tworzyć w rozbiciu na pozycje SWIF.

 

System S4A umożliwia automatyczne księgowania, które uzyskujemy dzięki rejestracji dokumentów w ramach poszczególnych działów odpowiedzialnych za dokonanie zakupu oraz wystawianie dokumentów sprzedaży z systemu. Wprowadzane przez pracowników działów informacje podstawowe (nr dokumentu, kwota faktury, sposób zapłaty itd.) do systemu, są uzupełniane o  informacje księgowe (typ rejestru księgowego, schemat księgowy) oraz finansowe (centra kosztowe i rodzaje kosztów) wynikające z merytorycznego opisu faktury. W efekcie tych czynności oraz zaplecza w postaci schematów księgowych i schematu planu  kont możliwa jest automatyczna dekretacja dokumentu (najczęściej w paczkach wraz z dziesiątkami innych dokumentów przygotowanych w danym podsystemie dziedzinowym). Poprawność dekretacji jest oczywiście sprawdzana przez osoby odpowiedzialne za księgowania danego rejestru. Jeżeli dekretacja dokumentu jest poprawna trafia on do bufora księgi, jeżeli natomiast zawiera błędy, dokument wraca do podsystemu źródłowego celem właściwej korekty.

 

Funkcjonalność instrumentarium księgowego:

 • słownik elementów dekretacji  i zestawów dekretów, z których tworzy się schematy księgowe
 • oparcie elementów dekretacji na jawnym wskazaniu konta księgowego bądź kontenera , na jawnym wskazaniu liścia Słownika Wewnętrznej Informacji Finansowej, bądź też na wskazaniu rodzaju kosztu/przychodu czy centrum kosztowego
 • możliwość definiowania schematów księgowych w ramach wybranego planu kont
 • możliwość istnienia danych schematów w ramach czasowych określonych przez datę start i datę stop
 • definiowanie podsystemów dla wskazanego schematu księgowego
 • przyporządkowanie typu zdarzenia gospodarczego do schematu księgowego

 

 

 

Funkcjonalność schematów planu kont:

 • brak powiązania z konkretnym okresem bilansowym, a powiązanie z ogólnym planem kont; w przypadku istotniej zmiany w planie kont schemat ulega przebudowie
 • umożliwiają łatwą implementację konkretnego planu kont w danym roku kalendarzowym czy kolejnych latach
 • zawierają podstawowy  podział na zespoły , w ramach których umieszczone zostały podgrupy kont oparte na   kontenerach - grupujących elementy jednego rodzaju , bądź konkretnych kontach
 • w ramach definicji konta obok nazwy konta zostały umieszczone m.in. informacje o kontenerze, kontekście jego użycia, podsyntetyce, walucie, typie konta

Funkcjonalność księgi głównej:

 • podział  na bufor księgi i księgę właściwą umożliwia modyfikacje pozycji z bufora, dane z księgi właściwej nie mogą być zmieniane 
 • bufor księgi umożliwia obserwację zmian w rejestrach księgowych jakie wywoła wprowadzenie księgowań. 
 • kartoteka stanów i obrotów prezentuje informacje wprowadzone do księgi - uwzględniając pozycje buforowane lub nie
 • możliwość wydruku podsumowań dekretów dla danego rejestru księgowego, typu dokumentu w obrębie roku lub wybranego miesiąca
 • zestawienia i raporty obrotów kont są prezentowane w ujęciach zarówno kosztowych jak i rodzajowych , w zależności od potrzeb uwzględniają też  pozycje SWIF.

Funkcjonalność rozrachunków:

 • ewidencja zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych
 • ewidencja należności publiczno-prawne
 • kartoteka rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu VAT, z tytułu ZUS oraz pozostałych rozrachunków publicznoprawnych
 • kartoteka rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, z pracownikami oraz rozrachunków i roszczeń z tytułu działalności socjalnej i mieszkaniowej
 • możliwość filtrowania rozrachunków tylko danego typu dokumentów

Funkcjonalność rejestrów VAT:

 • ewidencja dokumentów vat'owskich w podziale na typy rejestrów (sprzedaży, zakupów, darowizny, wewnątrzwspólnotowego nabycia, importu usług) w wybranym miesiącu w roku
 • zaciąganie danych z podsystemów sprzedaży i rejestracji dokumentów zakupu
 • możliwość korekt rejestrów VAT poprzez aktualizację ostatniej wersji (pierwotna wersja jest stała i niemożliwe są w niej jakiekolwiek zmiany)
 • możliwość tworzenia deklaracji INTRASTAT oraz VAT UE w oparciu o uzyskane dane
 • tworzenie raportów zgodnych z potrzebami księgowymi

Ewidencja kontrahentów:

 • słownik wszystkich kontrahentów Uczelni, zarówno krajowych, jak i zagranicznych
 • rejestracja danych firmy i danych teleadresowych kontrahenta z kontrolą poprawności numerów NIP i konta bankowego
 • umożliwia przypisanie wielu rachunków bankowych do jednego kontrahenta , gdzie wybrany numer konta jest numerem domyślnym ( tj, zgłasza się jako pierwszy na formatce),
 • do każdego kontrahenta można przypisać jedno, bądź wiele kont księgowych, które będą funkcjonowały w danym kontekście i przedziale czasowym
 • dane wpisane w ewidencji kontrahentów są wykorzystywane w umowach, dokumentach sprzedaży, dokumentach zakupu

>> do góryWSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona