Nauka

Obszar nauka

Pod tym hasłem w S4A znajdują się podsystemy do obsługi:

 

 

Zarządzanie i rozliczanie projektów

System S4A ewidencjonuje i rozlicza projekty, zarówno te pochodzące z grantów ministerialnych, umów z kontrahentami , jak i te w ramach badań własnych i działalności statutowej.

 

Tematy badawcze i granty są ewidencjonowane w ramach wydziałów, instytutów, bądź katedr w zależności od tego,  jak szczegółowe rozliczenie jest wymagane. Wprowadzanie danych  do systemu odbywa się w sposób rozproszony - przez sekretarzy instytutów, przez pracowników Działu Badań i Projektów Naukowych, przez pracowników Działu Koordynacji Projektów Europejskich. Podsystem korzysta też z danych wprowadzonych przy rejestracji dokumentów zakupu przez pracowników Centrów Przyjmowania Dokumentów jak i też z dokumentów magazynowych. Wymagane jest także, by każdy projekt przypisany był do okresu rozliczeniowego, w ramach którego funkcjonuje oraz aby miał swoich uczestników: kierowników, koordynatorów i wykonawców, którzy są za dany projekt odpowiedzialni.

 

Podsystem grantów i projektów korzysta z danych wprowadzonych przez inne podsystemy (ewidencja osób, ewidencja dokumentów zakupu, dokumentów magazynowych). Pozwala na rozliczenia projektów pozycjami budżetowymi z dowolnym poziomem szczegółowości, przez możliwość dowolnego budowania słownika grantów i projektów. Użytkownik podsystemu grantów i projektów na podstawie wprowadzonych danych może korzystać z zaawansowanej formy raportowania, statystyk i podsumowań rozliczeń,  przystosowanych do potrzeb raportowania w uczelni tj. dla wykonawcy projektu, dla działów rozliczających projekt, dla księgowości jak i też dla potrzeb Ministerstwa.

 

 

 

Funkcjonalności ewidencji minimów kadrowych wymaganych do prowadzenia kierunku:

 • kartoteka pracowników, którzy posiadają minima kadrowe wymagane do prowadzenia danego kierunku
 • możliwość filtrowania w/w osób wg wydziału, kierunku  i rodzaju studiów

 

Funkcjonalności ewidencji prac dyplomowych:

 • rejestruje wszystkie prace dyplomowe napisane przez studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (prace magisterskie, doktorskie, licencjackie i dyplomowane)
 • przechowuje informacje o temacie pracy, promotorze , seminarium, dacie obrony i promocji
 • umożliwia wpisywanie danych o recenzji i ocenie wystawionej przez recenzenta
 • daje możliwość wydania zaświadczenia o złożeniu i obronie pracy dyplomowej

 

 

Funkcjonalności ewidencji zadań i tematów badawczych:

 • integracja ze SWIF - dane dotyczące zadań badawczych wprowadzane przez sekretarzy są zaciągane do Słownika Wewnętrznej Informacji Finansowej, a następnie  stają się podstawą do odpowiednich wskazań księgowych
 • dzięki zadeklarowaniu zadań  przez sekretarzy, raz wpisany temat badawczy może być finansowany zarówno z działalności statutowej i z badań własnych, ale podlega odrębnym rozliczeniom w każdym z rodzajów finansowania
 • w oparciu o zgromadzone w systemie dane (temat zadania, kierownik oraz uczestnicy projektu, okres realizacji, źródło finansowania, wyniki prowadzonych badań) można wydrukować raporty z zakończenia realizacji tematu badawczego

Funkcjonalności podsystemu grantów i projektów:

 • bieżąca kontrola przyznawanych i wydawanych środków finansowych
 • automatyczne zaciąganie kosztów dotyczących zadań badawczych i projektów, dzięki współpracy z modułem magazynowym i  podsystemem finansowym odpowiedzialnym za rejestrację dokumentów zakupu.
 • współpraca z modułem księgowym dzięki oparciu pozycji kosztu o dekret uzyskany z księgi systemu ksiegowego
 • automatyczne wyliczanie narzutu z zatwierdzonych księgowo pozycji kosztów
 • prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami MNiSW (dane o liczbie tematów i grantów w danym okresie rozliczeniowym w rozbiciu na Wydziały i Instytuty Międzywydziałowe,a także w podziale na działalność statutową i badania własne, zestawienie kosztów planowanych i poniesionych w danym okresie ze specyfikacją na koszty bezpośrednie i pośrednie)
 • rozbudowany system raportowania - statystyki, podsumowania finansowe i zestawienia pomocne w rozliczaniu środków otrzymanych przez Uczelnie na potrzeby realizacji zadań badawczych i grantów ministerialnych

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona