Programy i plany

Programy i plany

Pod tym hasłem w S4A znajdują się podsystemy do obsługi:

 

 


Ewidencja przedmiotów

 • moduł obejmuje zbiór wszystkich przedmiotów wykładanych w uczelni
 • zawiera określenie rodzaju zajęć (wykład, ćwiczenia, seminarium, lektorat, itp.), przyporządkowanie do Wydziału i Instytutu, datę wprowadzenia oraz historię wykorzystania przedmiotu w programach studiów poszczególnych lat akademickich
 • możliwość przełączania stanu przedmiotu: jest/nie jest aktualnie wykładany
 • miejsce tworzenia opisów zajęć (sylabusów) zgodnych z wytycznymi PKA, zawierających: opis treści programowych, podstawową literaturę, założenia, cele i wymagania wstępne oraz opis stosowanych metod dydaktycznych i warunków zaliczenia przedmiotu
 • przedmiot i sylabus mogą być zapisywane w kilku wersjach językowych

Ewidencja zajęć

 • każdy przedmiot umieszczony w programie studiów zostaje powierzony konkretnemu pracownikowi, który musi mieć aktualną umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną w ramach określonej jednostki organizacyjnej uczelni (Wydziału i Instytutu)
 • system umożliwia obsługę zastępstw w przypadku nieobecności prowadzącego oraz prowadzenie jednego przedmiotu przez dwóch prowadzących - z funkcją określenia godzinowego wymiaru zajęć każdego z nich, a także możliwością wyboru nazwiska prowadzącego do umieszczenia w indeksie elektronicznym
 • możliwość raportowania powierzeń zajęć dydaktycznych w ramach instytutów
 • do zakończonych zajęć dołączone są wyniki ich ewaluacji przez studentów przeprowadzonej w wyznaczonym terminie na platformie e-KUL

Programy studiów

 • programy studiów przygotowane na Wydziałach i zatwierdzone przez Senat KUL są wprowadzane do S4A
 • strukturę programu wyznaczają nagłówki programowe, określające typy zajęć jakie należy umieścić w danej kategorii (wykłady, ćwiczenia, specjalizacja, itp.); program składa się zatem z zajęć pogrupowanych według tych typów
 • określenie parametrów zajęć wprowadzanych do programu studiów: typ zakończenia zajęć (egzamin, zaliczenia na ocenę, itp.) liczba punktów ECTS, data zaliczenia, deklaracja czy zaliczenie zajęć jest obowiązkowe
 • możliwość umieszczenia jednych zajęć w programach studiów kilku kierunków, nawet jeśli prowadzone są na różnych Wydziałach

Plany zajęć

 • plany zajęć powstają w systemie w oparciu o proces elektronicznej rezerwacji sal
 • każdym zajęciom zostaje przypisana sala oraz określony termin odbywania się zajęć
 • system pozwala na wprowadzanie rezerwacji cyklicznych (różne cykle) oraz rezerwacji jednorazowych
 • zapisany w systemie plan jest podstawą konstruowania raportów prezentujących plany zajęć uporządkowane według zadanych kryteriów (plan zajęć wybranego pracownika, plan dla kierunku: według dni tygodnia, według terminów zjazdów)
 • system raportowania umożliwia kontrolę wykorzystania sal, monitorowanie procesu tworzenia planów zajęć, kontrolę zgodności planu z zatwierdzonym programem studiów
 • monity o kolizjach, wyszukiwanie sal spełniających zadane kryteria
 • dane z systemu S4A o programach i planach zajęć oraz sylabusach do zajęć są regularnie eksportowane na platformę e-KUL

System planowania i rozliczania kierunków studiów w zakresie kosztów wynagrodzeń

 • system S4A zawiera informacje o wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w uczelni i programie studiów każdego z tych kierunków
 • podczas powierzania zajęć dydaktycznych pracownikowi Dziekanat zaznacza, które godziny zajęć prowadzi on w ramach pensum dydaktycznego, a które są godzinami ponadwymiarowymi
 • odnotowane są także godziny zajęć prowadzonych przez pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilno-prawnych
 • system umożliwia przypisanie stawek wynagrodzeń za godziny zajęć przepracowane w oparciu o umowę cywilno-prawną, w ramach pensum oraz godziny ponadwymiarowe (stawki za odbyte zajęcia różnią się w zależności od typu umowy, stopnia naukowego i stanowiska pracownika dydaktycznego, od rodzaju zajęć, typu studiów czy rodzaju kursu, w którego skład wchodzą zajęcia)
 • rozliczenia kosztów wszystkich zajęć dydaktycznych składających sie na program studiów danego kierunku umożliwia określenie kosztów osobowych prowadzenia przez Uczelnię danego kierunku studiów

 

<< do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona