Pracownik

Obszar pracownik

Pod tym hasłem w S4A znajdują się podsystemy do obsługi:

 

Funkcjonalności ewidencji zatrudnionych:

 • rejestracja wszystkich osób zatrudnionych w Uczelni
 • szybkie wyszukiwania po nazwisku zatrudnionego, możliwość wyszukania wszystkich umów wybranego pracownika oraz opcje zaawansowanego wyszukiwania
 • możliwość filtrowania po jednostce organizacyjnej w której zatrudniony jest pracownik, stanowisku, formie zawarcia umowy, stanie umowy oraz podstawie nawiązania stosunku pracy
 • rozbudowany system raportowania prezentujący pensa dydaktyczne, powierzone zajęcia, formularz rozliczenia zajęć ponadwymiarowych, rozliczenie zajęć ponadwymiarowych, awans zawodowy z możliwością ograniczenia do konkretnych warunków zapytania

Funkcjonalności ewidencji umów o pracę:

 • kartoteka osobowa pracowników
 • szybkie tworzenia nowej umowy o pracę poprzez kreator umowy, który uwzględnia m. in. przypisanie pracownika do listy płac, grupę zawodową
 • możliwość tworzenia porozumień zmieniających warunki pracy i płacy
 • umożliwia zarejestrowanie wszystkich zdarzeń związanych z nieobecnością pracownika
 • rejestruje świadectwa pracy pracowników
 • kataloguje umowy zawarte w Uczelni z określeniem formy umowy, stanowiska oraz wymiaru zatrudnienia
 • system generowania raportów z danymi wymaganymi przez instytucje zewnętrzne (GUS, ZUS), raportów służących do monitorowania poprawności danych w systemie oraz do porozumień zmieniających warunki pracy i płacy, zaświadczenia dla pracowników

Funkcjonalności ewidencji umów cywilno-prawnych z osobami fizycznymi:

 • katalogowanie umów cywilno-prawnych wystawianych przez Uczelnię
 • możliwość filtrowania po jednostce organizacyjnej, typie zawieranych umów, podsystemie, w którym umowa została zawarta, stanie umów, indywidualne bądź zaawansowane wyszukiwanie umowy
 • daje możliwość wystawienia umowy w ramach wybranego podsystemu
 • konstruowanie umowy poprzez kreator umowy
 • klasyfikuje koszty umowy, które pozwalają na określenie kosztów jednostki organizacyjnej
 • umożliwia tworzenie i drukowanie aneksów do umowy
 • poprzez uzupełnienie w pozycjach planowanych kwoty oraz ilości, zapewniamy dokładne oszacowanie wartości umowy
 • odczyt sporządzonych w dziekanacie powierzeń oraz generowanie indywidualnego raportu
 • określenie stawek wynagrodzeń za powierzone zajęcia dydaktyczne

 Funkcje niezwiązane z umowami o pracę:

 • możliwość powierzenia pracownikowi naukowo-dydaktycznemu funkcji i pełnomocnictw niezwiązanych bezpośrednio z umową o pracę czy aktem mianowania takich jak: kierownik katedry, dziekan, dyrektor, prorektor, pełnomocnik rektora d/s komputeryzacji
 • powierzenie dodatku funkcyjnego związanego z określoną funkcją z możliwością wydruku powierzenia
 • system raportowania generuje zestawienia i statystyki pracowników z informacją o pełnionych funkcjach i pełnomocnictwach
 • dostęp do powierzonych funkcji przez zaawansowane wyszukiwanie

Funkcjonalności ewidencji powierzeń:

 • sprawdzenie sporządzonych przez dziekanat powierzeń zajęć dydaktycznych oraz realizacji godzin prowadzonych w ramach pensum dydaktycznego na wybrany rok akademicki
 • indywidualny oraz grupowy system raportowania powierzonych zajęć dydaktycznych
 • określenie stawek za przepracowane godziny ponadwymiarowe
 • przeprowadzenie rozliczenia prowadzonych zajęć dydaktycznych

Funkcjonalności ewidencji czasu pracy:

 • automatyczne uzupełnienie harmonogramu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy
 • automatyczne wprowadzenie liczby przepracowanych godzin
 • weryfikacja nieobecności pracownika w miejscu pracy
 • automatyczne przeliczenie godzin nadliczbowych
 • prowadzenie ewidencji w różnych okresach rozliczeniowych
 • rozbudowany system raportowania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych: listy obecności, rozliczenie miesięcznej ewidencji czasu pracy, kwartalnej ewidencji czasu pracy, zbiorczy harmonogram

Funkcjonalności ewaluacji pracowników:

 • zestawienie danych z ankiet wypełnionych na platformie e-KUL
 • wprowadzanie wyników ankiet wypełnionych przez pracowników do bazy S4A
 • rozbudowany system statystyk
 • możliwość sporządzania zawiadomień o uzyskanych wynikach po zakończonej ewaluacji

Funkcjonalności ewaluacji zajęć:

 • przypisanie ankiet do wszystkich przedmiotów programu studiów
 • pobieranie danych z ankiet wypełnionych przez studentów na platformie e-KUL
 • anonimizacja ankiet
 • prezentacja wyników na e-KUL studentom i prowadzącemu dane zajęcia
 • transfer danych do S4A oraz prezentacja wyników ewaluacji zajęć osobom upoważnionym
 • system raportowania - zbiorczy raport prezentujący wyniki ewaluacji zajęć danego pracownika

Funkcjonalności delegacji:

 • możliwość składania wniosku o delegację przez elektroniczny obieg dokumentów lub za pośrednictwem systemu S4A
 • obsługa wymiany danych pomiędzy S4A i e-KUL
 • drukowanie dokumentu wniosku oraz oświadczenia delegowanego o poniesionych kosztach
 • elektroniczne wypełnianie wniosku
 • umożliwienie obsługi delegacji złożonej z kilku wyjazdów
 • oznaczenie źródeł finansowania delegacji na podstawie słownika SWIF
 • rozliczanie kosztów wyjazdów na podstawie przedstawionych przez delegowanego faktur, paragonów, biletów, itp.
 • szybki dostęp do zarejestrowanych delegacji poprzez zaawansowane wyszukiwanie

Funkcjonalności ewidencji dorobku naukowego pracowników:

 • przygotowany w systemie moduł do ewidencji działalności naukowej pracowników - publikacje, wystąpienia, granty, stypendia

Funkcjonalności przebiegu kariery naukowej i zawodowej:

 • w module zapisane są dane pracowników oraz studentów Uczelni 
 • rejestrowanie stopni i tytułów naukowych pracowników Uczelni
 • ewidencjonowanie tytułów zawodowych, odbytych kursów, szkoleń, praktyk wszystkich pracowników i studentów Uczelni
 • rozbudowany system raportowania stopni i tytułów naukowych

Funkcjonalności upoważnień do przetwarzania danych osobowych:

 • umożliwienie określenia grup osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych ze zróżnicowanym poziomem uprawnień
 • umieszczanie informacji dotyczących odbytych szkoleń
 • możliwość grupowego lub indywidualnego uzupełniania upoważnień i oświadczeń oraz ich wydruku

Funkcjonalności płac:

 • programowalne w metajęzyku algorytmy płacowe: definicja zbioru składników płacowych oraz zasad naliczania ich wartości
 • generowanie list płac w oparciu o zaprogramowane algorytmy płacowe
 • integracja z podsystemem kadrowym oraz dziekanatem
 • szczegółowe rozliczenia wynagrodzeń w oparciu o zdefiniowaną klasyfikację kosztową umów oraz danych pochodzących z innych podsystemów (powierzenia zajęć w systemie dziekanat)
 • automatyczna dekretacja arkuszy płacowych
 • generowanie danych do kartotek podatkowych pracowników, rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz z podatku dochodowego
 • system raportowania zrealizowanych wynagrodzeń z możliwością tworzenia prognoz

Funkcjonalności wydawnictw ZUS:

 • generowanie i ewidencjonowanie zgłoszonych zleceń różnych dokumentów ZUS
 • umożliwia tworzenia nowych realizacji dla poszczególnych typów dokumentów oraz podsystemów
 • systemowa weryfikacja kompletności pobranych danych
 • umożliwia przekazywanie danych do ZUS (system Płatnik)

 

<<do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona