O konkursie

 

 

 

Rektor KUL Ks. prof. Mirosław Kalinowski utworzył Fundusz Grantowy Uniwersyteckich Grantów Misyjnych. Skierowany jest on do studentów i doktorantów oraz do organizacji studenckich i doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zaproponują działania naukowe, medialne, rówieśnicze promujące uniwersytet w myśl dewizy „Deo et Patriae”.

 

Kard. Wyszyński podczas Wykładów dla duchowieństwa na KUL, 1966Wydarzenia mają mieć charakter misyjny, wpisujący się w dewizę uczelni „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie”. Ponieważ rok 2021 został ogłoszony przez Sejm i Senat Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapituła premiować będzie te projekty, które nawiążą do nauki, myśli, dorobku Stefana Wyszyńskiego. Mogą mięć one różnorodny charakter – od realizacji wideo, radiowych, po plebiscyty, koncerty, warsztaty, debaty dla studentów KUL oraz innych uczelni. Wśród propozycji są także blogi, cykle artykułów prasowych, reportaży , wystawy. - Przedsięwzięcia, które mogą zostać dofinansowane przez kapitułę, mają za zadanie przyczynić się do rozwoju i integracji społeczności akademickiej KUL, zwiększyć zaangażowanie studentów i doktorantów w życie Uniwersytetu. Mogą one objąć dzieci, młodzież oraz parafie. Zachęcam do aktywności oraz do korzystania z programu grantowego – podkreśla rektor, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Zgodnie z regulaminem, wniosek o udział w konkursie składa się w sekretariacie Prorektora ds. misji i administracji (GG p. 117). Należy do niego dołączyć załącznik, w którym zawarte zostaną: opis, miejsce oraz data dzienna rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia, lista tematów/wykładów, szkoleń lub innych działań, lista imienna prelegentów/szkoleniowców oraz kosztorys wydarzenia.

 

Podziału środków dokonuje Kapituła ds. Uniwersyteckich Grantów Misyjnych w trybie konkursu grantowego na niejawnych posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące. Komisja może przyjąć wniosek lub odrzucić, o czym wnioskodawca dowie się drogą mailową.

 

Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaakceptowany zobowiązany jest do przedstawienia Kapitule w terminie 7 dni od zakończenia projektu sprawozdania z jego realizacji, do którego dołączy dokumenty finansowe, które potwierdzą wykorzystanie przyznanych środków. Niewywiązanie się z tego punktu, skutkować może zwrotem przyznanych środków i odrzuceniem kolejnych wniosków składanych przez wnioskodawcę.

 

 

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona