Ogłoszenie o konkursie dla młodych pracowników naukowych i doktorantów na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 23.06.2017r.

 

 

Wydziałowi Nauk Społecznych KUL przyznana została dotacja przeznaczona na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
W związku z powyższym ogłasza się konkurs, którego celem jest wyłonienie kandydatów o najwyższym potencjale naukowym i przyznanie im środków na dalsze prowadzenie badań naukowych.
Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie zestawienia osiągnięć naukowych z roku 2016 - szczegóły po zalogowaniu na e-kul: Konkurs na granty badawcze w roku 2017 dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL
Zestawienie należy wypełnić komputerowo i złożyć wraz z podpisami w wersji papierowej z dołączonymi kserokopiami stron identyfikujących publikacje w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych do dnia 23.06.2017r. Udział w konkursie mogą wziąć młodzi naukowcy w rozumieniu przepisów o finansowaniu nauki (Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. - tekst ujednolicony)

dla których WNS jest podstawowym miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich którzy zgłosili zadania badawcze na rok 2017. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 04.07.2017r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.
Limit wieku nie obowiązuje doktorantów. W konkursie mogą wziąć udział doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 

Informacja dla osób nie będących pracownikami KUL udających się w podróż służbową

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:00 - Maria Mazurek-Olszowa